Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 232/31.10.2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale, accese în proprietăți, trotuare, acostamente și așternere covor asfaltic pe DJ 204 P, sectorul de la km. 0+000 - km. 1+700 intersecție cu DN 2 (E 85), amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Gugești și al comunei Dumbrăveni, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 231/31.10.2023 privind „Majorarea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv al societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.”

Hotărârea nr. 230/31.10.2023 privind „Darea în administrare Muzeului Vrancei a imobilului monument istoric „Tribunalul Vrancea” - cod LMI-VN-II-m-A-06417”

Hotărârea nr. 229/31.10.2023 privind „Trecerea din domeniul public al județului Vrancea, în domeniul privat al județului Vrancea a terenului în suprafață totală de 465449 mp situat în comuna Garoafa”

Hotărârea nr. 228/31.10.2023 privind „Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a corpurilor C1, C2, C4, C5 aferente imobilului Teren şi complex clădiri Crâng Petreşti, în vederea demolării”

Hotărârea nr. 227/31.10.2023 privind „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra corpurilor C1, C2, C4, C5 aferente imobilului Teren şi complex clădiri Crâng Petreşti”

Hotărârea nr. 226/31.10.2023 privind „Darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 225/31.10.2023 privind “Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Gugești a sectorului de drum județean DJ 202F înscris în CF nr. 55338 Gugești și CF 55337 Gugești, pe o perioada de 5 ani”

Hotărârea nr. 224/31.10.2023 privind „Rectificarea cărții funciare nr.60293 Câmpineanca în sensul radierii dreptului de proprietate al Județului Vrancea și dreptului de administrare al Consiliului Județean Vrancea, asupra construcțiilor C3-C12 aferente Complexului „Hanul dintre vii”

Hotărârea nr. 223/31.10.2023 privind „Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea obiectivului “Policlinica Stomatologica” str. Vămii, nr. 1, Municipiul Focşani, județul Vrancea“

Hotărârea nr. 222/31.10.2023 privind „Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănești”

Hotărârea nr. 221/31.10.2023 privind „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 220/28.09.2023 privind „Emiterea și atribuirea licențelor de traseu provizorii, stabilirea tarifelor de călătorie provizorii și atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorului de transport declarat câștigător în urma procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de intenție din data de 15.06.2023, pentru grupa de trasee aferente lotului nr.2 din Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2023-2029”

Hotărârea nr. 219/28.09.2023 privind „Aprobarea Devizului general integrat și a indicatorilor tehnico-economici, după încheierea contractelor de achiziţii publice, pentru obiectivele de investiție (un Centru de Zi şi patru Locuinţe Protejate) din comuna Măicăneşti, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, finanţate prin Programul de Interes Naţional (PIN 2008)”

Hotărârea nr. 218/28.09.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 217/28.09.2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,CONSOLIDARE ŞI REABILITARE POD ZID/BETON ARMAT PE DJ 205D, PESTE PÂRÂUL CHIOSA LA PALTIN KM.20+105, CONFORM H.G. NR. 540/2000, RESPECTIV KM.19+200 CONFORM RIDICARE TOPOGRAFICĂ ACTUALIZATĂ, COMUNA PALTIN, JUDEŢUL VRANCEA”

Hotărârea nr. 216/28.09.2023 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare şi extindere reţea de iluminat exterior şi prize în incinta Secţiei de Etnografie, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 215/28.09.2023 privind „ Însușirea documentațiilor cadastrale aferente DJ 205 H”

Hotărârea nr. 214/28.09.2023 privind „ Aprobarea listei produselor care vor fi distribuite și a măsurilor educative, care însoţesc distribuţia produselor, implementate în cadrul Programului pentru şcoli al României, în judeţul Vrancea, pe parcursul a 4 ani școlari (cu excepția UAT Cotești)”

Hotărârea nr. 213/28.09.2023 privind „Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Vrancea a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în județul Vrancea, cu excepția UAT Cotești, în perioada 2023-2029”

Hotărârea nr. 212/28.09.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 ȘI C7, STR. CUZA VODĂ NR. 56”, cod proiect 118520”

Hotărârea nr. 211 din 28 septembrie 2023 privind „Stabilirea perioadei în care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 210 din 28 septembrie 2023 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire dispozitive de preluare, colectare și deversare a apelor pluviale si accese în proprietăți pe DJ 203H, intersecție DN2N - Biceștii de Jos – limita județ Buzău, comuna Dumitrești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 209 din 28 septembrie 2023 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general ca urmare a finalizării lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci”

Hotărârea nr. 208 din 28 septembrie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru executarea dispozitivelor pentru preluarea, colectarea și deversarea apelor pluviale și accese în proprietăți pe DJ 205 L pe sectorul cuprins între intersecție DN2D - Podul din beton armat peste pârâul Putna, sat Coza, comuna Tulnici”