Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 140 din 22 iunie 2023 privind ”Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 10/04.01.2017 și Hotărârii Consiliului Judetean Vrancea nr. 100/26.06.2017 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile: Dumbrăveni-Gugești-Popești-Urechești-Budești-Cotești-Blidari-Bonțești-Dălhăuți-Faraoanele-Râmniceanca-Beciu-Odobești, cu conectivitate directă la rețeaua TEN – T”

Hotărârea nr. 139 din 20 iunie 2023 privind „Aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea Proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi”

Hotărârea nr. 138 din 20 iunie 2023 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Verde la educație – microbuze electrice pentru elevi” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 137 din 20 iunie 2023 privind „Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 136/07.06.2023 privind “Aprobarea emiterii Deciziei de expropriere a imobilului-teren situat pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Staţie de transfer a deșeurilor-Vidra” din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 135/07.06.2023 privind „ Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 35 din 10 februarie 2022 privind aprobarea formularelor tipizate care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 134/07.06.2023 privind „ Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, în forma modificată prin HCJ Vrancea nr. 13/25.01.2022”

Hotărârea nr. 133/07.06.2023 privind „Modificarea anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 259 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”

Hotărârea nr. 132/07.06.2023 privind “Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Primăriei Ploscuțeni a sectorului de drum județean DJ 252, identificat în Cartea Funciară nr. 51164 Ploscuțeni, în vederea realizării investiției „Dezvoltarea durabilă a transportului verde în Comuna Ploscuțeni, Județul Vrancea – realizarea de piste pentru biciclete și instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice”

Hotărârea nr. 131/07.06.2023 privind „Transmiterea din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Comunei Dumitrești a imobilului “Bază de producție Dumitrești”

Hotărârea nr. 130/07.06.2023 privind „Declararea imobilului pod din lemn pe DJ 202F, tarla 0, parcelă 2196 situat în intravilanul comunei Gugești ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 129/07.06.2023 privind “Declararea ca bun de uz si de interes public județean a terenului în suprafața de 1797 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 50830 Spulber, T150, P10019 și aprobarea includerii acestuia în domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 128/07.06.2023 privind “Includerea unor construcții realizate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Vrancea” pe teritoriul administrativ a 32 de localități, în domeniul public al județului Vrancea și declararea de uz şi de interes public județean”

Hotărârea nr. 127/07.06.2023 privind „Transformarea unui post din statul de functii al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 125/07.06.2023 privind “ Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Focșani în domeniul public al județului Vrancea, a suprafeței de 245 mp teren, identificată în CF 65250 Focșani”

Hotărârea nr. 124/07.06.2023 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 123/07.06.2023 privind „ Darea în folosință gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani – secția Pediatrie-Ambulatoriu a echipamentelor medicale (lot 1), a mobilierului și materialelor de birotică (lot2) și a echipamentelor multimedia (lot3), achiziționate în cadrul proiectului „Modernizare și dotare secție ambulatoriu pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani”, Cod SMIS 126128”

Hotărârea nr. 122/07.06.2023 privind “ Includerea comunei Nistorești ca zonă cu potențial turistic în Strategia de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027 “

Hotărârea nr. 121/07.06.2023 privind „Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului „Biroul relații externe şi dezvoltare regională”

Hotărârea nr. 120/07.06.2023 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea"

Hotărârea nr. 119/07.06.2023 privind „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 118/07.06.2023 privind „ Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”

Hotărârea nr. 117/07.06.2023 privind „ Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

Hotărârea nr. 116/07.06.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de împădurire la obiectivul de investiții Parcul Memoriei Naționale “Stejarii României - 100 de ani de istorie și demnitate” – RoMândria”