Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 161/05.07.2024 privind „Aprobarea încheierii Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE DRUM JUDEŢEAN DJ 205H DINTRE LOCALITĂŢILE DOMNEŞTI TÂRG – DOMNEŞTI SAT – PUFEŞTI – CIORANI – CĂLIMĂNEŞTI – PĂDURENI – E85(DN2), JUDEŢUL VRANCEA”

Hotărârea nr. 160/05.07.2024 privind „Actualizarea documentației tehnico economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domneşti Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

Hotărârea nr. 159/21.06.2024 privind “Aprobarea modelului de protocol de finanțare încheiat între U.A.T. Județul Vrancea și beneficiarii finali în vederea implementării și derulării Programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027”

Hotărârea nr. 158/21.06.2024 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 94/05.05.2022 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Suraia a sectorului de drum județean DJ 204D de la km 13+850 la km 16+800, situat în intravilanul comunei Suraia”

Hotărârea nr. 157/21.06.2024 privind „Radierea din inventarul bunurilor aparținând domeniul public al Județului Vrancea a bunului mobil Releu radio”

Hotărârea nr. 156/21.06.2024 privind „Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului „Centrul Militar Zonal”

Hotărârea nr. 155/21.06.2024 privind „Declararea unor construcții aferente imobilului Spital de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni ca bunuri de uz și de interes public județean și aprobarea includerii acestora în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 154/21.06.2024 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase aferentă unui număr de 40 arbori cu un volum brut de 49,06 m.c. situați pe raza comunei Soveja”

Hotărârea nr. 153/21.06.2024 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase din zona Crâng Petrești: Lotul I, format din 74 de arbori cu un volum brut de 36,65 m.c. și Lotul II, format din 127 de arbori cu un volum brut de 39, 85 m.c.”

Hotărârea nr. 152/21.06.2024 privind “Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 147 arbori cu un volum brut total de 408,32 m.c.”

Hotărârea nr. 151/21.06.2024 privind „Aprobarea redistribuirii fondurilor prin virări de credite bugetare în cadrul programelor aceluiași capitol, respectiv între proiectele înscrise în programul de investiţii publice al bugetului local (sursa A) pe anul 2024, la capitolul 84.02.03.01. ”Drumuri și poduri”, fără influență asupra bugetului”

Hotărârea nr. 150/21.06.2024 privind “Retransmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a corpului C10 aferent imobilului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”

Hotărârea nr. 149/21.06.2024 privind „Radierea din anexa domeniului public al Județului Vrancea a suprafeţei de teren de 1800 mp”

Hotărârea nr. 148/21.06.2024 privind „ Actualizarea valorii de inventar a imobilului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”, str. Cuza Vodă, nr. 56, mun. Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 147/21.06.2024 privind „ Actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.183/17.08.2023 privind înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferenta unui număr total de 147 arbori cu un volum brut total de 400,38 m.c. “

Hotărârea nr. 146/21.06.2024 privind „ Aprobarea organigramei, statului de funcții si a regulamentului de organizare si funcționare pentru Muzeul Vrancei”

Hotărârea nr. 145/21.06.2024 privind „ Aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 144/21.06.2024 privind “ Aprobarea încheierii de acte adiționale de prelungire a valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 143/21.06.2024 privind „Aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare, pentru serviciul social cu cazare „Modulul Familial pentru copii cu nevoi medicale speciale Focșani ”

Hotărârea nr. 142/21.06.2024 privind “ Aprobarea documentației tehnice la faza: Documentație Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu situat pe raza orașului Odobești”, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 141/21.06.2024 privind “ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare și reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 140/21.06.2024 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P în comuna Gura Caliței, sat Gura Caliței punct “Baltag”

Hotărârea nr. 139/21.06.2024 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P in comuna Gura Caliței, sat Poenile punct “Preot Gavrilă” si sat Cocoșari punct “Posta”

Hotărârea nr. 138/21.06.2024 privind „ Actualizarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24” şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea acestuia”

Hotărârea nr. 137/28.05.2024 privind „Încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de Consiliul Județean Vrancea în cadrul Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005”

[gtranslate]