Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 297/20.12.2023 privind „Prorogarea termenelor de aplicare a măsurilor fiscal-bugetare prevăzute de Legea nr.296/2023, cu privire la reorganizarea Consiliului Județean Vrancea și Serviciul Public Comunitar Județean de Evidenta a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 296/20.12.2023 privind „Avizarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul județului Vrancea si a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare a deșeurilor municipale si transportul acestora la punctele/stațiile de transfer la nivelul județului Vrancea, aferenta proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide in județul Vrancea’’ si acordarea unor mandate”

Hotărârea nr. 295/20.12.2023 privind „Aprobarea taxelor speciale pentru activitățile prestate de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 294/20.12.2023 privind “Modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petrești”

Hotărârea nr. 293/20.12.2023 privind „Diminuarea domeniului public al Județului Vrancea cu suprafața de teren de 4 mp situată pe amplasamentul suplimentar din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Focşani-Bacău"

Hotărârea nr. 292/20.12.2023 privind “ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare incintă imobil Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Elena Doamna“

Hotărârea nr. 291/20.12.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpul C10 al Centrului școlar pentru educație incluzivă Elena Doamna din strada Cuza Vodă numărul 56, municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 290/20.12.2023 privind “Actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 101/31 mai 2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea obiectivului “Policlinica Stomatologica” str. Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, județul Vrancea“

Hotărârea nr. 289/20.12.2023 privind „Declararea unui imobil ca bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 288/20.12.2023 privind „Includerea unor construcții realizate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Vrancea” pe teritoriul administrativ a 12 localități, în domeniul public al județului Vrancea și declararea de uz şi de interes public județean”

Hotărârea nr. 287/20.12.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 286/20.12.2023 privind „Aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al patrulea al anului 2023”

Hotărârea nr. 285/20.12.2023 privind „Stabilirea coeficientului corespunzător determinării salariului de bază pentru două funcții publice”

Hotărârea nr. 284/20.12.2023 privind „Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Muzeul Vrancei a dotărilor achiziționate prin proiectul „CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE- MUZEUL VRANCEI" - CLĂDIREA "TRIBUNALUL JUDEȚEAN cod LMI VN-II-m-A-06417"

Hotărârea nr. 283/20.12.2023 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 282/20.12.2023 privind „Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului „Tribunalul Vrancea” identificat în CF nr. 62065 Focșani”

Hotărârea nr. 281/20.12.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reabilitare Palat Administrativ – Corp A”

Hotărârea nr. 280/20.12.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 279/20.12.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului - str. Cuza Voda nr. 61”

Hotărârea nr. 278/20.12.2023 privind „Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de punere în siguranță (sprijiniri) planșeu peste subsol, conform prevederilor expertizei tehnice pentru Imobilul Palat Administrativ Corp A, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, număr cadastral 52487”

Hotărârea nr. 276/14.12.2023 privind „Aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24” şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea acestuia”

Hotărârea nr. 275/14.12.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Investiții in capacitați de producere energie pentru consumul propriu la nivelul Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 274/14.12.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 ȘI C7, STR. CUZA VODĂ NR. 56”, cod proiect 118520”

Hotărârea nr. 273/14.12.2023 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”

Hotărârea nr. 272/14.12.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

[gtranslate]