Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

HOTĂRÂREA nr. 202 din 27 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2016

HOTĂRÂREA nr. 201 din 27 decembrie 2016 privind reactualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin-Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000"

HOTARAREA nr. 200 din 27 decembrie 2016 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosintei bunurilor in situatia in care arenda se exprima in natura, prin modificarea pretului produselor agricole/kg, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 199 din 27 decembrie 2016 privind acceptarea preluării cu titlu gratuit a unor documentaţii tehnice realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

HOTARAREA nr. 197 din 27 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean, al doamnei Stoica Elena

HOTARAREA nr. 198 din 27 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean, al domnului Atarcicov Adrian

HOTARAREA nr.194 din 27 decembrie 2016 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Halici Nicuşor

HOTARAREA nr. 195 din 27 decembrie 2016 privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, a doamnei Boboc Tudoriţa Rodica

HOTARAREA nr. 196 din 27 decembrie 2016 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mocanu Dan Adrian

HOTARAREA nr. 193 din 27 decembrie 2016 privind constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Barladeanu Dragos Petrut

HOTARAREA NR. 119 privind constatarea încetării detaşării comisarului sef de politie Cojocaru Neculai de la Ministerul Afacerilor Interne la Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea si delegarea atribuţiilor directorului executiv al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea

HOTARAREA NR. 192 privind prelungirea contractului de finanţare nr. 5160/15.06.2015 aferent proiectului "Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petreşti si îmbunătăţirea infrastructurii de acces”, cod SMIS 48179 până la data de 30.06.2017

HOTARAREA NR. 191 privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Vrancea

HOTARAREA NR. 190 privind avizarea profilului consiliului de administraţie şi profilului candidatului pentru funcţia de administrator al S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani, judeţul Vrancea

HOTARAREA NR. 189 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 3616 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA (3469 mii lei) şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit (147 mii lei) pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 alocate judeţului Vrancea prin O.U.G. nr. 86/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

HOTARAREA NR. 188 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 187 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe Situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T113, P607 din extravilanul comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Badiu Ionel

HOTARAREA NR. 186 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea

HOTARAREA NR. 184 rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 183 privind prelungirea Acordului de parteneriat încheiat de Consiliul Judeţean Vrancea si Muzeul Vrancei cu Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice în vederea funcţionării Punctului Zoologic Petreşti

HOTARAREA NR. 182 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 65/2015 privind desemnarea mandatarului Consiliului Judeţean Vrancea în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani

HOTARAREA NR. 181 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale din cadrul Serviciului management de caz pentru protecţie de tip familial şi din cadrul Serviciului management de caz pentru protecţie de tip rezidenţial din Direcţia protecţia copilului şi ale serviciilor sociale din Direcţia protecţia persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 180 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 179 privind aprobarea proiectului „Consolidare şi restaurare Secţia de ştiinţe ale naturii şi acvariu - Casa Tatovici” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTARAREA NR. 178 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului «Consolidare si restaurare Sectia de stiinte ale naturii si acvariu - Casa Tatovici» str. Cuza Voda nr. 35, Focsani

[gtranslate]