Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

HOTĂRÂREA nr. 249 din 23 decembrie 2020 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 248 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea redeventei anuale in cuantum de 2.837.082,37 lei pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare si management al Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 247 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 246 din 23 decembrie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici, după elaborarea documentației tehnico - economice la faza de Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea”

HOTARAREA nr. 245 din 23 decembrie 2020 privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 244 din 15 decembrie 2020 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 243 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, in comuna Vulturu, sat Boțârlău , km. 16+550

HOTĂRÂREA nr. 242 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 241 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a Devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 D sector Suraia-Vulturu km. 17+850-km. 26+000, L=8,15, LOT I, sector Maluri– Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”, județul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 240 din 15 decembrie 2020 privind Actualizarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 239 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă

HOTĂRÂREA nr. 238 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 237 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și Consiliul Local Vintileasca și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani și U.A.T. Vintileasca pentru anul 2021

HOTĂRÂREA nr. 236 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești și Urechești pentru anul 2021

HOTĂRÂREA nr. 235 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2021

HOTĂRÂREA nr. 234 din 15 decembrie 2020 privind Aprobarea Protocolului „Plan de cooperare pentru prevenirea si combaterea delicventei juvenile in randul elevilor in anul de invatamant 2020-2021”, pentru unitatea de invatamant Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni

HOTĂRÂREA nr. 233 din 10 decembrie 2020 privind aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 232 din 10 decembrie 2020 privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2020

HOTĂRÂREA nr. 231 din 27 noiembrie 2020 privind transmiterea unui teren în suprafață de 10.000 mp din imobilul Teren Spital Județean aparținând domeniului public al județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani

HOTĂRÂREA nr. 230 din 19 noiembrie 2020 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 45/2020 privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgenta - ''Sf. Pantelimon” Focșani Sectia Psihiatrie si boli infectioase, sectia Dermatologie, ORL, Oftalmologie Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focsani, jud. Vrancea în vederea finanțării”

HOTĂRÂREA nr. 229 din 19 noiembrie 2020 privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 150 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetica și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”

HOTĂRÂREA nr. 228 din 19 noiembrie 2020 privind transmiterea solicitării de atestare a domeniului public al statului, aprobat prin H.G. nr.1705/2006, în sensul radierii unui imobil

HOTĂRÂREA nr. 227 din 19 noiembrie 2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2020

HOTĂRÂREA nr. 226 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 225 din 19 noiembrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea, la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografica actualizata,comuna Paltin, județul Vrancea”

[gtranslate]