Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 137/28.05.2024 privind „Încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de Consiliul Județean Vrancea în cadrul Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005”

Hotărârea nr. 136/28.05.2024 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și reabilitare Palat Administrativ – Corp A” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 135/28.05.2024 privind „Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 133/28.05.2024 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 201 arbori cu un volum brut de 76,5 mc”

Hotărârea nr. 132/28.05.2024 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferentă unui număr de 40 arbori cu un volum brut de 49,06 mc”

Hotărârea nr. 131/28.05.2024 privind „Transformarea unui post contractual de execuție din Statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 130/28.05.2024 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Păunești, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 129/28.05.2024 privind „Retragerea dreptului de administrare Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” asupra imobilului teren în suprafață de 2.382,8 mp, situat în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 56, pe perioada lucrărilor din cadrul proiectului «Amenajare incintă imobil Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”»

Hotărârea nr. 128/28.05.2024 privind „Actualizarea documentației tehnico-economice și a devizului general la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reabilitare Palat Administrativ – Corp A"

Hotărârea nr. 127/28.05.2024 privind “Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu situat pe raza orașului Odobești, din structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 126/28.05.2024 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare incintă imobil Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Elena Doamna“

Hotărârea nr. 125/28.05.2024 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Consolidarea, modernizarea și dotarea imobilului «Casa Duiliu Zamfirescu»” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 124/28.05.2024 privind „Aprobarea proiectului tehnic, a devizului general și a indicatorilor tehnico - economici actualizați la faza de proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, modernizarea și dotarea imobilului «Casa Duiliu Zamfirescu»”

Hotărârea nr. 123/28.05.2024 privind „Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al județului Vrancea” doamnei profesor Mihaela Victoria Oprea”

Hotărârea nr. 122/28.05.2024 privind „Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al județului Vrancea” domnului profesor Iuliu-Octavian Dragomir”

Hotărârea nr. 121/28.05.2024 privind “Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al județului Vrancea” domnului profesor Tiberiu Oprea”

Hotărârea nr. 120/28.05.2024 privind „Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al județului Vrancea” post-mortem domnului profesor Cătălin Dumitru Toma”

Hotărârea nr. 119/14.05.2024 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 118/14.05.2024 privind „Repartizarea sumei de 75 mii lei către Comuna Cotești pentru implementarea Programului pentru Școli al României, în anul școlar 2023-2024”

Hotărârea nr. 117 /14.05.2024 privind „Includerea în Programul de activități pentru anul 2024 al Centrului Cultural Vrancea a Festivalului de Teatru, Film și Muzică ”Ion Dichiseanu”, ediția a III-a, 24-26 mai 2024”

Hotărârea nr. 116/09.05.2024 privind “Transmiterea în folosință gratuită a sistemelor fotovoltaice realizate în cadrul proiectului Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea”

Hotărârea nr. 115/09.05.2024 privind „Actualizarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027”

Hotărârea nr. 114/09.05.2024 privind „Aprobarea Metodologiei pentru identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului şi patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 113/09.05.2024 privind „Atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”

[gtranslate]