Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 87/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A, limită județul Galați – Feldioara – limita județul Bacău, km 5+000 – 19+450, L=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 86/28.03.2024 privind „ Aprobarea taxelor de intrare și a tarifelor pentru întocmirea studiilor istorico-arhitecturale și arheologice necesare întocmirii P.U.G-urilor și pentru descărcările de sarcină istorică, percepute de Muzeul Vrancei”

Hotărârea nr. 85/28.03.2024 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km. 7 + 155”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 84/28.03.2024 privind „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste râul Năruja, comuna Nistoreşti, km. 3+994, L=68m”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 83/28.03.2024 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicul Sărat, comuna Tătăranu, km.19+250, L=121 m”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 82/28.03.2024 privind „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64 + 950”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 81/28.03.2024 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Realizare parc tematic – Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial, la Mausoleul Eroilor de la Mărășești”

Hotărârea nr. 80/28.03.2024 privind „Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea”

Hotărârea nr. 79/28.03.2024 privind „ Aprobarea contribuţiei județului Vrancea la proiectul regional „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Vrancea, etapa a II-a - fazat”

Hotărârea nr. 78/28.03.2024 privind „Aprobarea cofinanţării de către Județul Vrancea a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vrancea – etapa a III-a, în perioada 2021 – 2027- fazat”

Hotărârea nr. 77/28.03.2024 privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric „Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410”

Hotărârea nr. 76/28.03.2024 privind „Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești”

Hotărârea nr. 75/28.03.2024 privind „Aprobarea încheierii unei tranzacții între Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea si operatorul S.C. ECO SUD S.A. in cadrul Contractului de delegare a gestiunii nr. 19977/2494/12.09.2023”

Hotărârea nr. 74/28.03.2024 privind „Avizarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumurilor publice, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Gologanu”

Hotărârea nr. 73/28.03.2024 privind „Avizarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Răstoaca”

Hotărârea nr. 72/28.03.2024 privind „Avizarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Milcovul”

Hotărârea nr. 71/28.03.2024 privind „Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 29 din 22 aprilie 2003 privind darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 70/28.03.2024 privind „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și transmiterea în administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” a suprafeței de 450 mp din imobilul Corp C8 aferent bunului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”

Hotărârea nr. 69/28.03.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” aflat în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 68/28.03.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul de Educație Incluzivă Mihălceni aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale”

Hotărârea nr. 67/28.03.2024 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea, în administrarea Consiliului Local Vulturu a zonei de siguranță și a zonei de protecție pe sectorul de drum județean 204D de la km 22+450 la km 36+700, pe o perioada de 5 ani”

Hotărârea nr. 66/28.03.2024 privind "Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Muzeul Vrancei a dotărilor achiziționate prin proiectul „Consolidare şi restaurare Secţia de ştiinţe ale naturii şi acvariu - Casa Tatovici”

Hotărârea nr. 65/28.03.2024 privind „ Transmiterea în folosință gratuită către Muzeul Vrancei a dotărilor achiziționate prin proiectul "Consolidare si restaurare secție de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – CASA ALACI cod LMI–VN–II–m-B-06430"

Hotărârea nr. 64/28.03.2024 privind „ Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 63/28.03.2024 privind „Actualizarea componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a exploatării copiilor prin muncă”

[gtranslate]