Hotărârile autorității deliberative

Retour

Rechercher dans les décisions

Hotărârea nr. 11/29.01.2024 privind “Transmiterea în administrarea Muzeului Vrancei a imobilului „Muzeu-Secția de istorie” și a imobilului „Muzeu-Secția științele naturii și acvariu”

Hotărârea nr. 10/29.01.2024 privind “Darea în administrare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 9/29.01.2024 privind “Actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aparținând domeniului public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 8/29.01.2024 privind “Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități aflat în domeniul public al județului Vrancea, ca urmare a actualizării documentațiilor cadastrale”

Hotărârea nr. 7/29.01.2024 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 6/29.01.2024 privind “Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Cârligele, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 5/29.01.2024 privind “Actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 4 din 18 ianuarie 2024 privind “Încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul Județean Vrancea, Colegiul Național “Unirea” Focșani, Colegiul Național “Al. I. Cuza” Focșani și Centrul Județean de Excelență Vrancea”

Hotărârea nr. 3 din 18 ianuarie 2024 privind “Aprobarea depunerii proiectului „Campanie de conștientizare privind importanța colectării selective în județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 2 din 12 ianuarie 2024 privind ”Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2024, precum şi sumele defalcate din TVA și impozitul pe venit previzionat pe anii 2025 – 2027”

Hotărârea nr. 1 din 12 ianuarie 2024 privind ,,Aprobarea reţelei şcolare de învățământ special din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2024–2025”

Hotărârea nr. 297/20.12.2023 privind „Prorogarea termenelor de aplicare a măsurilor fiscal-bugetare prevăzute de Legea nr.296/2023, cu privire la reorganizarea Consiliului Județean Vrancea și Serviciul Public Comunitar Județean de Evidenta a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 296/20.12.2023 privind „Avizarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul județului Vrancea si a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare a deșeurilor municipale si transportul acestora la punctele/stațiile de transfer la nivelul județului Vrancea, aferenta proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide in județul Vrancea’’ si acordarea unor mandate”

Hotărârea nr. 295/20.12.2023 privind „Aprobarea taxelor speciale pentru activitățile prestate de Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 294/20.12.2023 privind “Modificarea și completarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petrești”

Hotărârea nr. 293/20.12.2023 privind „Diminuarea domeniului public al Județului Vrancea cu suprafața de teren de 4 mp situată pe amplasamentul suplimentar din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Focşani-Bacău"

Hotărârea nr. 292/20.12.2023 privind “ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare incintă imobil Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Elena Doamna“

Hotărârea nr. 291/20.12.2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe la corpul C10 al Centrului școlar pentru educație incluzivă Elena Doamna din strada Cuza Vodă numărul 56, municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 290/20.12.2023 privind “Actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 101/31 mai 2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea obiectivului “Policlinica Stomatologica” str. Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, județul Vrancea“

Hotărârea nr. 289/20.12.2023 privind „Declararea unui imobil ca bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 288/20.12.2023 privind „Includerea unor construcții realizate în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Vrancea” pe teritoriul administrativ a 12 localități, în domeniul public al județului Vrancea și declararea de uz şi de interes public județean”

Hotărârea nr. 287/20.12.2023 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2023”

Hotărârea nr. 286/20.12.2023 privind „Aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al patrulea al anului 2023”

Hotărârea nr. 285/20.12.2023 privind „Stabilirea coeficientului corespunzător determinării salariului de bază pentru două funcții publice”

Hotărârea nr. 284/20.12.2023 privind „Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Muzeul Vrancei a dotărilor achiziționate prin proiectul „CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE- MUZEUL VRANCEI" - CLĂDIREA "TRIBUNALUL JUDEȚEAN cod LMI VN-II-m-A-06417"

[gtranslate]