Statutul judetului Vrancea

Înapoi
imagine de fundal

 

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA

HOTĂRÂREA NR. 81
din 28 iunie 2007

privind : aprobarea Statutului judeţului Vrancea

Consiliul Judetean Vrancea ,

-văzând expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea înregistrata la nr.5951/22.06.2007;
-văzând rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea;
-având in vedere prevederile Legii nr. 96/2003 pentru aprobarea
OG nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale ;
-în temeiul prevederilor art. 91 alin. 1) lit. (f) şi art. 115 alin. 1) lit.
(c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată .

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă Statutul judeţului Vrancea prevăzut în anexa, cu anexele aferente, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă publică de secretarul judeţului prin Direcţia Administraţie Publică şi Juridică şi Direcţia Relaţii Interne şi Internaţionale, prin publicarea acestuia în Monitorul oficial al judeţului, precum şi pe site-ul Consiliului judeţean Vrancea www.cjvrancea.ro.

Preşedinte,
Marian Oprişan

Contrasemnează
Secretar al judeţului,
Raluca Dan

Anexa    Anexa1    Anexa1.2    Anexa1.4    Anexa1.6