Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 40 din 3 aprilie 2018 privind preluarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Naționala de Investiții a amplasamentului- teren si construcție, situat in municipiul Focșani, str. Aleea Stadionului, nr.2 și includerea in domeniul privat al județului Vrancea a obiectivului de investiții ,,Bazin de înot polo- Baza sportivă”

HOTĂRÂREA nr. 39 din 3 aprilie 2018 privind actualizarea valorii totale a proiectului „Consolidare şi restaurare Secţie de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430” și a celorlalte cheltuieli legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 38 din 3 aprilie 2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judeţului Vrancea a suprafeței de 604 mp, teren situat în comuna Soveja, judetul Vrancea, in vederea punerii in executare a Deciziei Civile nr. 107/2014

HOTĂRÂREA nr. 37 din 3 aprilie 2018 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Judeţean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activităţi nonprofit, de interes judeţean

HOTĂRÂREA nr. 36 din 3 aprilie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educaţionala Vrancea, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 34 din 7 martie 2018 privind clarificarea Anexelor nr. 1 si nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 12 din 15 februarie 2018 privind aprobarea tarifelor de calatorie pentru traseele din cadrul Programului judetean de transport public de peresoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

HOTĂRÂREA nr. 35 din 7 martie 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 33 din 7 martie 2018 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2018, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: educație, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat si sport, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005

HOTĂRÂREA nr. 32 din 7 martie 2018 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “PORȚILE VRANCEI -semnale de intrare în județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 31 din 7 martie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 30 din 7 martie 2018 privind aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a unui proiect, spre finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea restructurării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești și a dezvoltării a șapte locuințe protejate și a trei centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități, instituționalizate sau din comunitate

HOTĂRÂREA nr. 29 din 7 martie 2018 privind aprobarea noului Plan de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţionala (CITO) Odobesti si aprobarea Planului judeţean de dezinstitutionalizare a unui număr de 68 beneficiari rezidenţi in cadrul CITO Odobesti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 28 din 7 martie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06409, din orașul Focşani, Str. Cernei, nr. 35 aflat în proprietatea domnului Cios Tiberiu si a doamnei Cios Adina

HOTĂRÂREA nr. 27 din 7 martie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, din municipiul Focşani, Str. Cernei, nr. 12 aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru

HOTĂRÂREA nr. 26 din 7 martie 2018 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 25 din 7 martie 2018 privind stabilirea preţului mediu pentru tona de masă verde obţinută de pe suprafeţele cu pasuni, respectiv fanete permanente din Judeţul Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 23 din 15 februarie 2018 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unităţii de Primire Urgenţe, Focşani” spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

HOTĂRÂREA nr. 24 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 22 din 15 februarie 2018 privind aprobarea cumpararii dreptului de proprietate al doamnei Apostoleanu Tatiana Cecilia in cota indiviza de 1/2 din imobilul teren in suprafata de 4432 mp, situat in T 89, P 5030-5033 din municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 50-52

HOTĂRÂREA nr. 21 din 15 februarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 20 din 15 februarie 2018 privind aprobarea sustinerii contributiei de 2% a Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vrancea in proiectul „ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educatie” cod MySMIS 106867

HOTARÂREA nr. 19 din 15 februarie 2018 privind declararea terenului in suprafata de 6.2 ha situat in municipiul Focsani T 80 P424/1 ca bun de interes judetean si completarea in mod corespunzator a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 18 din 15 februarie 2018 privind preluarea Caminului pentru Persoane Varstnice „O noua sansa” Marasesti, judetul Vrancea, din subordinea Consiliului Local Marasesti in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala Vrance

HOTĂRÂREA nr. 17 din 15 februarie 2018 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 205 P în lungime totală Lt = 12,9 km din care comuna Boloteşti, sector int.DN 2 D-Putna-Ivănceşti, km 0+000- km 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Faurei-Garoafa-Precistanu, km 8+090- km 10+990- km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km 29+700 –km 32+400, L=2,70 km, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 16 din 15 februarie 2018 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (Studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 F în lungime totală de Lt= 4,90 km din care sector Slobozia Ciorăşti-Armeni, km 0+000- km 2+000, L=2,0 km, comuna Slobozia Ciorăşti şi sector Oreavu-Gugeşti, km 9+100-km 12+000, L=2,90 km, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea”