Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 161 din 18 decembrie 2018 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA nr. 160 din 18 decembrie 2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul S.C. CUP SA Focşani, în vederea obţinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora

HOTARAREA NR. 159 din 11 decembrie 2018 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018

HOTARAREA NR. 158 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 157 din 22 noiembrie 2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 156 din 22 noiembrie 2018 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimativ pentru anii 2020 - 2022 alocate judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 154 din 22 noiembrie 2018 privind aprobarea rectificării bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și a Listei acțiunilor de interes județean a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, pe anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 153 din 22 noiembrie 2018 privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Focsani pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 noiembrie 2018 privind aprobarea contributiei D.G.A.S.P.C. Vrancea in procent de 2% din valoarea estimata a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului „TEAM-UP:Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, Cod ID MYSMIS 127169, depus in cadrul Programului Operational Capital Uman, Apel de proiecte POCU/480/4/19

HOTĂRÂREA nr. 151 din 22 noiembrie 2018 privind acceptarea sponsorizării oferită de S.C. AGRICOLA PROD S.R.L. Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Vrancea ce constă în servicii de pregătire a terenului pentru realizarea Parcului Memoriei Naţionale ”Stejarii României - 100 de ani de istorie şi demnitate” - RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 149 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Consiliul Judeţean Vrancea în vederea derulării la Focşani, în perioada 3-4 iunie 2019, a evenimentului ”Reuniunea directorilor generali din cadrul Reţelei Europene pentru Administraţie Publică – European Union Public Administration Network”

HOTĂRÂREA nr.148 din 2 noiembrie 2018 privind: acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 29 mc material lemnos Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.147 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprimă în natură, prin modificarea preţului produselor agricole/kg, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 146 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea derularii proiectului S.E.E. – grant 2014-2021 Addressing Diversity in Education

HOTĂRÂREA nr. 145 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a intenţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr.144 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Modulului Familial ”Johnny England III” - Centrul de Asistenţă şi Sprijin Focşani, din cadrul Serviciului Management de Caz pentru protecţie de Tip Rezidenţial – Direcţia Protecţia Copilului - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.143 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Modulului Familial pentru Copii cu Nevoi Medicale Speciale Focşani, din cadrul Serviciului Management de Caz pentru protecţie de Tip Rezidenţial – Direcţia Protecţia Copilului - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.142 din 2 noiembrie 2018 privind: completarea şi actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 253/2017 privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.141 din 2 noiembrie 2018 privind: preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a terenului în suprafaţă de 12,5 ha, situat în Municipiul Focşani, judeţul Vrancea, nr. cadastral 64541, identificat conform CF. nr. 64541.

HOTĂRÂRE nr. 140 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă” B-dul Unirii nr.57 A, Municipiul Focşani, judeţul Vrancea, cod SMIS 118522 şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂRE nr. 139 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe centru DGASPC –VN - sat Petreşti, com. Vînători”, cod SMIS 118524 şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 138 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea coeficienţilor salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi de la Cabinetul preşedintelui

HOTĂRÂREA nr. 137 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea coeficienţilor salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Vrancea şi stabilirea nivelului indemnizaţiei de hrană