Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casa Cureţeanu, cod LMI VN-II-m-B-06535, datat secolul XIX, situat în Odobeşti, str. Smîrdan nr. 87, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnilor Gonţescu Bogdan, Ştirbu Gheorghe şi doamnelor Popescu Mariana Adelina Gabriela, Stoica Michaela Elena

HOTĂRÂREA nr. 49 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casă, cod LMI VN-II-m-B-06409, datat la începutul secolului XX, situat în municipiul Focşani, str. Cernei nr. 35, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Cios Tiberiu şi a doamnei Cios Mirela Adina

HOTARÂREA nr. 48 din 19 aprilie 2016 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vrancea, a construcţiei Pod beton armat” situată pe drumul DJ 205 E, peste râul Vizăuţi, km 55+593, comuna Vizantea Livezi, sat Vizantea Răzăşească, în domeniul privat al judeţului Vrancea, în vederea demolării

HOTĂRÂREA nr. 47 din 19 aprilie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 46 din 19 aprilie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 45 din 29 martie 2016 privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Vrancea, în calitate de membru, în componenţa Comisiei de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea

HOTĂRÂREA nr. 44 din 29 martie 2016 privind aprobarea Acordului de utilizare a drumului judeţean DJ 241A pentru realizarea investiţiei “Construcţia reţelei publice de apă şi apă uzată în satele Feldioara şi Covrag, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 43 din 29 martie 2016 privind aprobarea Acordului de utilizare a zonei drumurilor judeţene DJ 205 J şi DJ 205 H pentru realizarea investiţiei “Înfiinţare reţele de canalizare în sistem gravitaţional în comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 42 din 29 martie 2016 privind aprobarea Acordului de utilizare a zonei drumului judeţean DJ 202F pentru realizarea investiţiei “Înfiinţare reţele de canalizare şi staţie epurare, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”

HOTARÂREA nr. 41 din 29 martie 2016 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vrancea a construcţiei ”Pod beton armat” situată pe drumul DJ 203 H, peste râul Râmnicu Sărat, km 27+700, comuna Dumitreşti, în domeniul privat al judeţului Vrancea, în vederea demolării şi valorificării deşeurilor rezultate

HOTĂRÂREA nr. 40 din 29 martie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 125/24.11.2015, cu privire la aprobarea acordului de parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna" Focşani in vederea promovării şi implementării activităţilor PLUS în cadrul proiectului „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi in Vrancea- educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!” şi prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 30 octombrie 2016

HOTĂRÂREA nr. 39 din 29 martie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 124/24.11.2015, cu privire la aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „CRESC în Vrancea!-Copiii remigraţi în Vrancea- educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”

HOTĂRÂREA nr. 38 din 29 martie 2016 privind aprobarea transmiterii spatiului în suprafaţa de 15 mp, situat la parterul sediului Consiliului Judeţean Vrancea din Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, mun. Focsani, jud. Vrancea, din domeniul public al Judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea, în folosinţă gratuita a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Vrancea Curata’’, cu destinatia de sediu, in vederea desfasurarii activitatii

HOTĂRÂREA nr. 37 din 29 martie 2016 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014–2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

HOTĂRÂREA NR. 36 din 29 martie 2016 privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vrancea - Consiliul Local Fitioneşti şi Asociaţia Strop de Speranţă

HOTĂRÂREA nr. 35 din 29 martie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 34 din 29 martie 2016 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 33 din 29 martie 2016 privind încheierea unui act adiţional la acordul de parteneriat actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 47 din 5 mai 2015 în vederea promovării şi implementării proiectului „ASPIR – Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA NR. 32 din 29 martie 2016 privind preluarea imobilului „Statuia Victoriei”, monument istoric cod VN-III-m-A-06586 din domeniul public al UAT Mărăşeşti şi administrarea Consiliului local al oraşului Mărăşeşti în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, în vederea reabilitării

HOTĂRÂREA nr. 31 din 29 martie 2016 privind transmiterea fără plată a unui autoturism de la Consiliul Judeţean Vrancea, către unitatea administrativ teritorială comuna Spulber, judeţul Vrancea

HOTÃRÃREA nr. 30 din 29 martie 2016 privind transmiterea plata a unui autoturism de la Consiliul Judetean Vrancea catre unitatea administrativ teritoriala comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 29 din 10 februarie 2016 privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2016

HOTĂRÂREA nr. 28 din 10 februarie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Expertiza tehnică, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Caiete de sarcini, Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de construire, Documentaţie pentru avize şi acorduri şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului şi a zonei de siguranţă aferente obiectivului de investiţii “Continuare de lucrări pentru Modernizare D.J. 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti, km 0+000 – km 34 + 000’’

HOTĂRÂREA nr. 27 din 10 februarie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Expertiza tehnică, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Proiect tehnic, Detalii de execuţie, Caiete de sarcini, Documentaţie tehnică pentru autorizaţia de construire, Documentaţie pentru avize şi acorduri şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de refacere a sistemului rutier aferente obiectivului de investiţii “Continuare de lucrări pentru Modernizare D.J. 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Nereju – Brădăceşti, km. 0+000 – km. 34 + 000”

HOTĂRÂREA nr. 26 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Peţic, km. 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea”