Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: expertiză tehnică, studii de teren (studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic, studiu de trafic), documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 1+405 peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării”

HOTARAREA NR. 71 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a Devizului general şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr.25/16.02.2015 aferente obiectivului ”Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea-Sării” pentru obiectul nr.2 intitulat ”Reparare pod pe DJ 205 D, km. 3+475, Valea –Sării –lucrări de consolidare şi reabilitare”

HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”, actualizat pe anul 2016 pentru judeţul Vrancea

HOTARAREA NR. 68 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie aferente U.A.T. Judeţul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2015

HOTARAREA NR. 65 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Vila Cicinetta, cod LMI VN-II-m-B-06492, datat secolul XX, situat în municipiul Focşani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6, aflat în proprietatea domnului Iancu Mihai şi a doamnei Iancu Mihaela

HOTARAREA NR. 66 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Vrancea

HOTARAREA nr. 63 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea" post-mortem domnului CIUBOTARU Fanica

HOTARAREA NR. 64 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea" post-mortem domnului AGURIDĂ Vasile

HOTARAREA nr. 61 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea" post-mortem domnului PETRE Ion

HOTARAREA nr. 62 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea" post-mortem domnului ROBU Dumitru

HOTARAREA NR. 151 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTARAREA NR. 149 privind aprobarea Procesului Verbal de delimitare a terenului situat în Focşani, str. Milcov nr. 40, aferent construcţiilor şi a accesului la acestea, in vederea actualizarii cartii funciare

HOTARAREA NR. 150 privind aprobarea Procesului Verbal de delimitare a terenului situat în Panciu, Str. Florilor aferent construcţiilor şi a accesului la acestea, in vederea actualizarii cartii funciare

HOTARAREA NR. 185 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 135/2014 privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Vrancea

HOTARAREA nr. 60 din 12 mai 2016 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al judetului Vrancea" domnului BACINSCHI Decebal-Gabriel

HOTĂRÂREA nr. 59 din 19 aprilie 2016 privind acceptarea donatiei având ca obiect terenul în suprafață de 287 mp situat in sat Cocosari, comuna Gura Calitei, judetul Vrancea si aprobarea includerii terenului in domeniul public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 58 din 19 aprilie 2016 privind transmiterea din domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea în domeniul public al UAT Tulnici şi administrarea Consiliului Local Tulnici a imobilului ”Bloc P+2 - Centru de informare turistică” situat în comuna Tulnici

HOTĂRÂREA nr. 57 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea bugetului şi modificarea Acordului de parteneriat în cadrul proiectului „Înfiinţarea Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare”

HOTĂRÂREA nr. 56 din 19 aprilie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi modernizare birou de relaţii externe si dezvoltare regionala”

HOTĂRÂREA nr. 55 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 21+333, peste pârâul Ţipău, comuna Paltin, judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 54 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare si modernizare D.J. 115, Gura Vaii – Fetesti – intersectie D.N. 2L, km 36+223 – km 39+900, com. Cimpuri, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 aprilie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Recompartimentare şi extindere clădire Centru Păuneşti pentru schimbarea destinaţiei în Locuinţă Moderat Protejata, comuna Păuneşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 52 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 C, km 5+600, peste pârâul Dilgov, comuna Cotesti, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 51 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, datat secolul XIX, situat în municipiul Focşani, str. Cernei nr. 12, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru