Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea I – 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
31 23/03/2021 „Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
32 23/03/2021 „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 68 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ în vederea finanțării” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
33 23/03/2021 „Aprobarea documentației tehnico-economice actualizată (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
34 23/03/2021 „ Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
35 23/03/2021 “Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Sclavone”- cod LMI VN-II-m-B- 06406 situat in str. Cernei, nr.12, Municipiul Focșani, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
36 15/03/2021 „Desemnarea unor consilieri județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
37 15/03/2021 „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
38 15/03/2021 „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
39 15/03/2021 „Desemnarea unui membru în comisia de numărare și validare a votului pentru mandatul 2020-2024” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
40 15/03/2021 „Modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
41 15/03/2021 „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Homocea, Consiliul Local Vrâncioaia, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Dumbrăveni și finanțate din bugetul local al U.A.T. Țifești, U.A.T. Homocea, U.A.T. Vrâncioaia, U.A.T.Câmpuri și U.A.T.Dumbrăveni pentru anul 2021” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
42 15/03/2021 „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Jitia, Consiliul Local Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Spulber și finanțate din bugetul local al U.A.T.Gugești, U.A.T.Jariștea, U.A.T.Jitia, U.A.T.Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, U.A.T. Cârligele, U.A.T.Spulber pentru anul 2021” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
43 15/03/2021 „Stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste permanenta din Judetul Vrancea, pe anul 2021” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
44 15/03/2021 „Aprobarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petrești” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
45 15/03/2021 „Aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice, de către instituțiile din subordinea Consiliului Județean Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
46 15/03/2021 „ Aprobarea tarifului pentru eliberarea licenței de traseu pentru fiecare vehicul necesar efectuării traseului, pentru eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate și pentru înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social, în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
47 15/03/2021 „ Aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului serviciului de salubrizare, Caietului de sarcini, Documentatiei de atribuire si a Contractului cadru pentru delegarea gestiunii serviciului de operare si management a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare Focsani, Adjud, Vidra, Gugesti Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
48 15/03/2021 „ Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al județului Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
49 15/03/2021 “Aprobarea solicitării de transmitere a imobilului Corp A (P+6) 278 mp-Palat administrativ-sediul Consiliului Județean Vrancea și terenul aferent acestuia -619 mp, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, Municipiul Focșani, județul Vrancea, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Instituția Prefectului Județul Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
50 15/03/2021 Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
51 15/03/2021 “ Transmiterea imobilului teren şi clădiri "Centrul de plasament" identificat în Tarla 8 Parcela 306, din domeniul public al judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Dumitrești” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
52 15/03/2021 „Retragerea dreptului de administrare a Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea asupra imobilului „Punct de Ambulanță Vidra” și transmiterea dreptului de administrare către Spitalul „N.N Săveanu” Vidra” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
53 15/03/2021 "Retragerea dreptului de administrare asupra suprafețelor deținute în imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C5 C6, C7 de către Instituția Prefectului – Județul Vrancea, Consiliul Local al Municipiului Focșani și Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea, pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea". Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
54 15/03/2021 "Declararea de uz și interes public județean a unor imobile în vederea atestării apartenenței acestora la inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Județului Vrancea" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
55 15/03/2021 „Asigurarea contribuției proprii, a cheltuielilor neeligibile, a costurilor de sustenabilitate, desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea și convenția de finanțare aferent Programului de Interes Național (PIN) 2018: “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, prin înființarea unui Centru Respiro pentru Adulți în Orașul Odobești, Județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
56 15/03/2021 „Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km. 5+865” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
57 15/03/2021 „Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu hidrologic), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km.5+865, judetul Vrancea ” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
58 15/03/2021 „Aprobarea valorii actualizate a proiectului Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 şi a cheltuielilor legate de proiect” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
59 15/03/2021 „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentatiei tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de executie si inceperea efectiva a lucrarilor de consolidare pentru obiectivul de investitie "CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Voda nr. 8, Focșani” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
60 15/03/2021 „Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe o perioada de 10 ani, a suprafetei construite de 1130,23 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate