Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 52 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN ORASUL PANCIU, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122449 - care urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați și împuternicirea unui reprezentant care să semneze toate actele necesare aferente proiectului

HOTĂRÂREA nr. 51 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul cu finanţare din fonduri externe nerambursabile „INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL VRANCEA”, cod proiect 122349 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice, respectiv Studiu de fezabilitate (S.F.) pentru obiectivul de investitie construirea a 2 locuinte protejate si a Documentaţiei de avizare a lucrarilor de intervenţie (D.AL.I.) pentru obiectivul de investie reabilitare, modernizare/extindere cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi in comuna Dumbraveni din cadrul proiectului „INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL VRANCEA”, cod proiect 122349 din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați

HOTĂRÂREA nr. 49 din 19 aprilie 2018 privind aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALĂ COMUNITARĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITAȚI IN COMUNA DUMBRAVENI, JUDEȚUL VRANCEA, cod proiect 122349 - care urmează a fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/1 - grup vulnerabil - persoane cu dizabilitați și împuternicirea unui reprezentant care să semneze toate actele necesare aferente proiectului

HOTĂRÂREA nr. 48 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 47 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani”

HOTĂRÂREA nr. 46 din 3 aprilie 2018 privind acceptarea sponsorizării de către S.C. AGROSERV GRIG S.R.L. a Unitatii Administrativ Teritoriale judetul Vrancea cu servicii de pregătire a terenului pentru suprafața de 25 ha, în valoare de 7735 lei, pentru realizarea Parcului Memoriei Nationale “Stejarii Romaniei - 100 de ani de istorie si demnitate” RO MANDRIA

HOTĂRÂREA nr. 45 din 3 aprilie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile de execuție contractuale din cadrul Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 aprilie 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTARÂREA nr. 43 din 3 aprilie 2018 privind transmiterea solicitării de trecere a unei suprafete de 40 ha teren din domeniul public al orasului Marasesti in domeniul public al judetului Vrancea, in vederea intregirii suprafetelor necesare realizarii Parcului Memoriei Nationale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MANDRIA

HOTĂRÂREA nr. 42 din 3 aprilie 2018 privind trecerea obiectivului de investitii ,,Bazin de inot didactic - Baza sportiva”, situat in municipiul Focsani, str. Aleea Stadionului, nr.2 din domeniul privat in domeniul public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 41 din 3 aprilie 2018 privind: schimbarea denumirii obiectivului de investitii situat in Aleea Stadionului nr.2, Municipiul Focsani, judetul Vrancea din „Bazin de inot polo – Baza Sportiva”, in „Bazin de inot didactic – Baza Sportiva”

HOTĂRÂREA nr. 40 din 3 aprilie 2018 privind preluarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Naționala de Investiții a amplasamentului- teren si construcție, situat in municipiul Focșani, str. Aleea Stadionului, nr.2 și includerea in domeniul privat al județului Vrancea a obiectivului de investiții ,,Bazin de înot polo- Baza sportivă”

HOTĂRÂREA nr. 39 din 3 aprilie 2018 privind actualizarea valorii totale a proiectului „Consolidare şi restaurare Secţie de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430” și a celorlalte cheltuieli legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 38 din 3 aprilie 2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judeţului Vrancea a suprafeței de 604 mp, teren situat în comuna Soveja, judetul Vrancea, in vederea punerii in executare a Deciziei Civile nr. 107/2014

HOTĂRÂREA nr. 37 din 3 aprilie 2018 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Judeţean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activităţi nonprofit, de interes judeţean

HOTĂRÂREA nr. 36 din 3 aprilie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educaţionala Vrancea, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 34 din 7 martie 2018 privind clarificarea Anexelor nr. 1 si nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 12 din 15 februarie 2018 privind aprobarea tarifelor de calatorie pentru traseele din cadrul Programului judetean de transport public de peresoane prin curse regulate pentru perioada 2014-2019 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

HOTĂRÂREA nr. 35 din 7 martie 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 33 din 7 martie 2018 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2018, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: educație, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat si sport, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005

HOTĂRÂREA nr. 32 din 7 martie 2018 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “PORȚILE VRANCEI -semnale de intrare în județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 31 din 7 martie 2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 30 din 7 martie 2018 privind aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a unui proiect, spre finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea restructurării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești și a dezvoltării a șapte locuințe protejate și a trei centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități, instituționalizate sau din comunitate

HOTĂRÂREA nr. 29 din 7 martie 2018 privind aprobarea noului Plan de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţionala (CITO) Odobesti si aprobarea Planului judeţean de dezinstitutionalizare a unui număr de 68 beneficiari rezidenţi in cadrul CITO Odobesti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 28 din 7 martie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casă, cod LMI VN-II-m-B-06409, din orașul Focşani, Str. Cernei, nr. 35 aflat în proprietatea domnului Cios Tiberiu si a doamnei Cios Adina