Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 noiembrie 2018 privind aprobarea contributiei D.G.A.S.P.C. Vrancea in procent de 2% din valoarea estimata a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului „TEAM-UP:Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, Cod ID MYSMIS 127169, depus in cadrul Programului Operational Capital Uman, Apel de proiecte POCU/480/4/19

HOTĂRÂREA nr. 151 din 22 noiembrie 2018 privind acceptarea sponsorizării oferită de S.C. AGRICOLA PROD S.R.L. Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Vrancea ce constă în servicii de pregătire a terenului pentru realizarea Parcului Memoriei Naţionale ”Stejarii României - 100 de ani de istorie şi demnitate” - RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 149 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Consiliul Judeţean Vrancea în vederea derulării la Focşani, în perioada 3-4 iunie 2019, a evenimentului ”Reuniunea directorilor generali din cadrul Reţelei Europene pentru Administraţie Publică – European Union Public Administration Network”

HOTĂRÂREA nr.148 din 2 noiembrie 2018 privind: acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 29 mc material lemnos Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.147 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprimă în natură, prin modificarea preţului produselor agricole/kg, pe anul 2019

HOTĂRÂREA nr. 146 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea derularii proiectului S.E.E. – grant 2014-2021 Addressing Diversity in Education

HOTĂRÂREA nr. 145 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a intenţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr.144 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Modulului Familial ”Johnny England III” - Centrul de Asistenţă şi Sprijin Focşani, din cadrul Serviciului Management de Caz pentru protecţie de Tip Rezidenţial – Direcţia Protecţia Copilului - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.143 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Modulului Familial pentru Copii cu Nevoi Medicale Speciale Focşani, din cadrul Serviciului Management de Caz pentru protecţie de Tip Rezidenţial – Direcţia Protecţia Copilului - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.142 din 2 noiembrie 2018 privind: completarea şi actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 253/2017 privind actualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr.141 din 2 noiembrie 2018 privind: preluarea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a terenului în suprafaţă de 12,5 ha, situat în Municipiul Focşani, judeţul Vrancea, nr. cadastral 64541, identificat conform CF. nr. 64541.

HOTĂRÂRE nr. 140 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă” B-dul Unirii nr.57 A, Municipiul Focşani, judeţul Vrancea, cod SMIS 118522 şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂRE nr. 139 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe centru DGASPC –VN - sat Petreşti, com. Vînători”, cod SMIS 118524 şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 138 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea coeficienţilor salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi de la Cabinetul preşedintelui

HOTĂRÂREA nr. 137 din 2 noiembrie 2018 privind: stabilirea coeficienţilor salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Vrancea şi stabilirea nivelului indemnizaţiei de hrană

HOTĂRÂREA nr. 136 din 2 noiembrie 2018 privind: actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judetean Salvamont Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 135 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean ”Salvamont” Vrancea.

HOTĂRÂREA nr. 134 din 2 noiembrie 2018 privind: transformarea unui post din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 133 din 2 noiembrie 2018 privind: transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 132 din 2 noiembrie 2018 privind: transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 131 din 2 noiembrie 2018 privind: avizarea propunerilor pentru normele de venit pe anul 2019, stabilite de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 130 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea Acordului de Parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in vederea implementarii proiectului VIOLET – „Conservarea clădirilor de patrimoniu prin măsuri de reducere a consumului de energie”

HOTĂRÂREA nr. 129 din 2 noiembrie 2018 privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva Mihălceni, pentru anul şcolar 2018-2019

Modificarea Hotararii Consiliului Judetean Vrancea nr. 114/2018 referitor la transmiterea către Guvernul României a solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2371, in suprafata de 12,5ha, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea și declararea acesteia din bun de interes public national în bun de interes public județean