Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 181 din 16 august 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector DN 2D Negrilești, km 18+152-km 21+552, L=3.40 km, comuna Negrilești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 180 din 16 august 2021 privind „Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 223 arbori cu un volum brut de 243,50 m.c. situați pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 din comuna Soveja și aflat în domeniul public al U.A.T. județul Vrancea, în vederea valorificării”

Hotărârea nr. 179 din 16 august 2021 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Construire Parc Industrial Vrancea”

Hotărârea nr. 178 din 16 august 2021 privind „Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de soluții informatice integrate – Registru Agricol – la nivelul județului Vrancea, zona Nord-Vest, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunei Vrâncioaia”

Hotărârea nr. 177 din 16 august 2021 privind „Participarea Consiliului Județean Vrancea la realizarea în comun cu Asociația GrowUp Project a ”Festivalului Internațional de book-trailere „BOOVIE”

Hotărârea nr. 176 din 16 august 2021 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 175 din 16 august 2021 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia Județeană Vrancea în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES)”

Hotărârea nr. 174 din 10 august 2021 privind „Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40.000 lei, cu Asociația Protha Panciu, în vederea implementării proiectului „Festivalul de Teatru Tânăr Ora de Teatru”

Hotărârea nr. 173 din 10 august 2021 privind „Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40.000 lei, cu Asociația ABC Down Focșani, în vederea implementării proiectului „Classic for teens”

Hotărârea nr. 172 din 10 august 2021 privind „Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 39.600 lei, cu Asociația Clubul Sportiv ADDRAS Taekwondo, în vederea implementării proiectului „Turul Vrancei Road Bike Trophy”

Hotărârea nr. 171 din data de 29 iulie 2021 privind ”Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere pod din beton armat pe D.J. 205D peste pârâul Zăbala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 170 din 21 iulie 2021 privind „Transmiterea sub conditie suspensiva a investiţiei ,,Alimentare cu apă a localităţilor Ciorăşti, Mihălceni şi Spătăreasa din comuna Ciorăşti’’ şi investiţiei ,,Alimentare cu apă a localităţii Salcia Veche din comuna Ciorăşti’’, din domeniul public al judeţului Vrancea si administrarea S.C. CUP S.A. Focsani în domeniul public al comunei Ciorăşti, judetul Vrancea „

Hotărârea nr. 169 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 168 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19”

Hotărârea nr. 167 din 21 iulie 2021 privind „Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea „Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Comuna Dumitresti, Judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 166 din 21 iulie 2021 privind “Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea”–„Refacere DJ 204 P – pe diferite sectoare in Gura Calitei, judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 165 din 21 iulie 2021 privind “Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea”–„Refacere DJ 205L – comuna Tulnici, punct drumul spre Coza”

Hotărârea nr. 164 din 21 iulie 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani, secția Pneumoftiziologie”

Hotărârea nr. 163 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă”

Hotărârea nr. 162 din 21 iulie 2021 privind „Acordarea unui mandat special presedintelui Consiliului Judetean Vrancea, pentru adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Vranceaqua”

Hotărârea nr. 161 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gura Caliței și Consiliul Local Năruja finanțate din bugetul local al U.A.T. Gura Caliței și U.A.T. Năruja pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 160 din 21 iulie 2021 privind „ Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 159 din 21 iulie 2021 privind „Incheierea Protocolului între Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400” , județul Vrancea”

Hotărârea nr. 158 din 21 iulie 2021 privind “Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat între Administratia Fondului pentru Mediu și Consiliul Judetean Vrancea-Partener 1, respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Vrancea Curata” pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul „Extindere Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea prin construire TMB cu digestie anaeroba”

Hotărârea nr. 157 din 21 iulie 2021 privind “Aprobarea constituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”