Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr.199 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, pentru anul școlar 2020 - 2021

HOTĂRÂREA nr.198 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni, pentru anul școlar 2020-2021

HOTĂRÂREA nr. 197 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 196 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 195 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență

HOTĂRÂREA nr.194 din 29 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

HOTĂRÂREA nr.193 din 29 octombrie 2020 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea, mandatul 2020-2024

HOTARAREA nr. 192 din 23 octombrie 2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024

HOTARAREA nr. 191 din 23 octombrie 2020 privind: constituirea comisiei de numarare si validare a votului pentru mandatul 2020-2024

Hotărârea nr. 190 din 15 octombrie 2020 privind emiterea acordului prealabil si a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Golesti pentru folosinta terenului din zona de siguranta a drumului judetean DJ 205 C pe care se va amplasa reteaua de distributie a gazelor naturale aferente obiectivului de investitii ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Golesti, judetul Vrancea’’

Hotărârea nr. 189 din 15 octombrie 2020 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

Hotărârea nr. 188 din 15 octombrie 2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, Km 7+800”

Hotărârea nr. 187 din 15 octombrie 2020 privind modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.164/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea

Hotărârea nr. 186 din 15 octombrie 2020 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.108 din 09.07.2019, privind stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru funcțiile publice de conducere și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 185 din 15 octombrie 2020 privind stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor aflate în domeniul public și privat al județului Vrancea

Hotărârea nr. 184 din 15 octombrie 2020 privind atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile

Hotărârea nr. 183 din 15 octombrie 2020 privind transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 61,15 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II

Hotărârea nr. 182 din 15 octombrie 2020 privind transmiterea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Vrancea Curată“, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 85,40 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II

Hotărârea nr. 181 din 15 octombrie 2020 privind transmiterea în folosință gratuită Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud -Est, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 79,14 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II

Hotărârea nr. 180 din 15 octombrie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Eliade Holban”- cod LMI VN-II-m-B-06473 situat in str. Ștefan cel Mare, nr.35, Municipiul Focșani, județul Vrancea

Hotărârea nr. 179 din 15 octombrie 2020 privind Retragerea dreptului de administrare al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. asupra bunului “Puț forat Marginea si rezervor de înmagazinare” aparținând domeniului public al județului Vrancea și transmiterea în domeniul public al UAT Jariștea

Hotărârea nr. 178 din 15 octombrie 2020 privind acordarea cu titlu gratuit a cantității de 54,86 mc material lemnos-lemn de foc către Serviciul Public Județean Salvamont Vrancea

Hotărârea nr. 177 din 15 octombrie 2020 privind vânzarea prin licitație a deșeurilor feroase rezultate în urma demolării construcției C5 (rezervor, S.c.-28 mp) ce aparține domeniului privat al U.A.T Județul Vrancea, situat in incinta imobilului „Sediul Consiliului Județean-Prefectura Putna” din Municipiul Focșani, Str. Republicii nr. 71

Hotărârea nr. 176 din 15 octombrie 2020 privind Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km., din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D-Putna- Ivăncești, km. 0+000- 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei- Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 -km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700 – km.32+400, L= 2,70 km., județul Vrancea-Lotul II Sector Făurei- Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000-km. 13+800, L= 5,70km., comuna Garoafa, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 175 din 15 octombrie 2020 privind Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ”Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții” continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205 D, Valea Sării-Năruja-Paltin-Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, l=34,00 km”