Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTARAREA NR. 80 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km 26+000-35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

HOTARAREA NR. 77 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localitatile: Focşani-Goleşti-Vîrteşcoiu-Odobeşti, cu conectivitate directa la reteaua TEN-T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 76 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbrăveni-Gugeşti- Popeşti -Urecheşti-Budeşti-Coteşti- Blidari- Bonţeşti- Dălhăuţi- Faraoanele- Rîmniceanca- Beciu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN-T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 75 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gugeşti - Dragosloveni -Gura Caliţei-Dealu Lung-Tinoasa-Poeniţa-Dumitreşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: limită judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tîmboieşti – Bordeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 72 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza de Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Împrejmuire parţială incintă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea

HOTARAREA NR. 73 privind valorificarea prin vânzarea la licitaţie a deşeurilor feroase şi neferoase rezultate în urma demolării construcţiei pod din beton armat de pe DJ 203 H peste râul Rîmnicu Sărat, km 27 + 700, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea

HOTARAREA NR. 71 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a Devizului general şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr.25/16.02.2015 aferente obiectivului ”Reabilitarea şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea-Sării” pentru obiectul nr.2 intitulat ”Reparare pod pe DJ 205 D, km. 3+475, Valea –Sării –lucrări de consolidare şi reabilitare”

HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: expertiză tehnică, studii de teren (studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic, studiu de trafic), documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 1+405 peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării”

HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie aferente U.A.T. Judeţul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum şi a situaţiilor financiare anuale, pe anul 2015

HOTARAREA NR. 68 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”, actualizat pe anul 2016 pentru judeţul Vrancea

HOTARAREA NR. 65 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Vila Cicinetta, cod LMI VN-II-m-B-06492, datat secolul XX, situat în municipiul Focşani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6, aflat în proprietatea domnului Iancu Mihai şi a doamnei Iancu Mihaela

HOTARAREA NR. 66 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Vrancea

HOTARAREA NR. 64 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea" post-mortem domnului AGURIDĂ Vasile

HOTARAREA nr. 63 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea" post-mortem domnului CIUBOTARU Fanica

HOTARAREA nr. 62 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea" post-mortem domnului ROBU Dumitru

HOTARAREA nr. 61 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare al judeţului Vrancea" post-mortem domnului PETRE Ion

HOTARAREA NR. 151 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTARAREA NR. 149 privind aprobarea Procesului Verbal de delimitare a terenului situat în Focşani, str. Milcov nr. 40, aferent construcţiilor şi a accesului la acestea, in vederea actualizarii cartii funciare

HOTARAREA NR. 150 privind aprobarea Procesului Verbal de delimitare a terenului situat în Panciu, Str. Florilor aferent construcţiilor şi a accesului la acestea, in vederea actualizarii cartii funciare

HOTARAREA NR. 185 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 135/2014 privind actualizarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judeţului Vrancea

HOTARAREA nr. 60 din 12 mai 2016 privind conferirea titlului de "Cetatean de onoare al judetului Vrancea" domnului BACINSCHI Decebal-Gabriel

HOTĂRÂREA nr. 59 din 19 aprilie 2016 privind acceptarea donatiei având ca obiect terenul în suprafață de 287 mp situat in sat Cocosari, comuna Gura Calitei, judetul Vrancea si aprobarea includerii terenului in domeniul public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 58 din 19 aprilie 2016 privind transmiterea din domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea în domeniul public al UAT Tulnici şi administrarea Consiliului Local Tulnici a imobilului ”Bloc P+2 - Centru de informare turistică” situat în comuna Tulnici