Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
61 17/03/2022 Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 81 arbori cu un volum brut de 337,04 m.c. aflată în zona limitrofă a drumului județean DJ 205B Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
62 17/03/2022 Declararea imobilului stație de sortare și transfer deșeuri, identificat conform cărții funciare nr. 52775, ca fiind bun de uz și interes public județean în vederea atestării Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
63 17/03/2022 Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe D.J. 204E punctul Agro Class S.R.L., satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
64 17/03/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 108712 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
65 17/03/2022 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Studiu de fezabilitate şi a participării la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități cu proiectul „Amplasare și punere în funcțiune a 6 stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
66 17/03/2022 Constatarea încetării de drept a calității de consilier judeţean a domnului Marin Laurențiu-Daniel Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
67 07/04/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
68 07/04/2022 Modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
69 07/04/2022 Aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului de prevenire și reducere a consumului de substanțe psihoactive “Eu, tu, noi, liberi!” în județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
70 07/04/2022 Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul privat al județului Vrancea în vederea radierii, a corpului C2 aferent imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
71 07/04/2022 Trecerea din domeniul public al județului Vrancea, în domeniul privat al județului Vrancea în vederea radierii, a corpurilor C2 și C3 aferente imobilului Biblioteca Judeteana ,,Duiliu Zamfirescu” Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
72 07/04/2022 Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont” Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Păulești în suprafața de 6.305 mp, număr cadastral 50006 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
73 07/04/2022 Darea în administrare Serviciului Public Județean ,,Salvamont’’ Vrancea a terenului aferent Bazei Salvamont Nistorești în suprafața de 1.727 mp. număr cadastral 50095 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
74 07/04/2022 Darea în administrare Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a imobilului aflat în domeniul privat al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 13 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
75 07/04/2022 Retragerea dreptului de administrare D.G.A.S.P.C. Vrancea, asupra imobilelor C1, C2, C3, C4 situate în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 52 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
76 07/04/2022 Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
77 07/04/2022 Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Locuinţe de Serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
78 07/04/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
79 07/04/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
80 07/04/2022 Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
81 07/04/2022 Aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Câmpuri Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
82 07/04/2022 Îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexelor 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea, nr. 259 din 23 noiembrie 2021, cu privire la Pachetul 9 (traseul 025 - Focșani - Odobești - Faraoane - Pietroasele) Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
83 07/04/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Vizantea-Livezi, Consiliul Local al Orașului Panciu, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Vârteșcoiu, Consiliul Local Spulber, Consiliul Local Slobozia-Ciorăști, Consiliul Local Sihlea, pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
84 07/04/2022 Majorarea capitalului social al societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA SRL Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
85 07/04/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLĂDIREA "TRIBUNALUL JUDEȚEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
86 07/04/2022 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
87 07/04/2022 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
88 05/05/2022 Desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare și selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
89 05/05/2022 Modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
90 05/05/2022 Stabilirea prețului mediu pentru tona de masă verde obținută de pe suprafețele cu pajiște permanentă din Județul Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate