Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
31 10/02/2022 Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare D.J. 205J, km. 9+180 (intersecție D.J. 205H)-km.16+100, sat Fitionești, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
32 10/02/2022 Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare, extindere și adaptare Centru de zi Câmpineanca, județul Vrancea” aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
33 10/02/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
34 10/02/2022 Transmiterea solicitarii de trecere a suprafetei de 720 mp teren, identificat în CF 64540 Focșani, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea, în vederea modernizării unei căi de acces pentru pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani - judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
35 10/02/2022 Aprobarea formularelor tipizate, care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritoriala de competenta a UAT Judetul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
36 10/02/2022 Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
37 10/02/2022 Aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
38 10/02/2022 Declararea imobilului pod din beton armat de pe varianta ocolitoare a DJ 205 C, tarla 0, parcela 1350 Cotești și a imobilului teren în suprafață de 2875 mp tarla 0, parcela 1348, 1350 din extravilanul comunei Cotești, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
39 10/02/2022 Preluarea imobilului teren în suprafață de 3412 mp din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
40 10/02/2022 Transmiterea imobilului Serviciul Public de Protecția Plantelor-formație de prestări servicii din domeniul public al U.A.T. Județul Vrancea în domeniul public al U.A.T. Comuna Câmpuri Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
41 10/02/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km. 26+000-35+600, L= 9,6 km, comuna Vulturu, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
42 10/02/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
43 10/02/2022 Aprobarea dării în administrare către Consiliul Local Biliești a sectorului de drum județean 204 G, km 4+650-km 6+150, L=1,50 km, între intrare sat Biliești–Primăria Biliești (intersecție DC 145) în vederea finalizării lucrărilor Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
44 11/03/2022 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID - 19 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
45 17/03/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educaţională Vrancea, pentru anul şcolar 2021-2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
46 17/03/2022 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul şcolar 2021-2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
47 17/03/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Mihălceni Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
48 17/03/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Măicănești Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
49 17/03/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
50 17/03/2022 Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2022, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
51 17/03/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Special education for special children” de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” și încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” în vederea promovării şi implementării proiectului Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
52 17/03/2022 Aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
53 17/03/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Răstoaca, Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Tâmboești, Consiliul Local Tănăsoaia, Consiliul Local Vânători, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Urechești, Consiliul Local Tifești și Consiliul Local Jitia pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
54 17/03/2022 Inventarierea imobilului identificat cu nr. M.F. 36279 - Garaje situat în Municipiul Focșani în domeniul public al județului Vrancea și darea în administrare Consiliului Județean Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
55 17/03/2022 Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Dumitrești a sectorului de drum județean DJ 204P de la km 27+250 la km 34+245, situat în intravilanul și extravilanul comunei Dumitrești, pe o perioadă de 72 de luni în vederea efectuării unor lucrări de modernizare Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
56 17/03/2022 Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 5/2003, asupra imobilului C10 situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 56, pe durata lucrărilor ce se vor realiza la acesta în cadrul proiectului ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna„ cod SMIS 137387 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
57 17/03/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, situat în str. Maior Gh. Sava nr.4B Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
58 17/03/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Executarea rețelei de distribuție oxigen medical pentru 50 posturi la secția Pneumoftiziologie a Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focşani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
59 17/03/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici si a devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
60 17/03/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”, cod SMIS 117367, actualizarea devizului general, precum și a cheltuielilor legate de proiect Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate