Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

Centrul Cultural Vrancea

 Centrul Cultural Vrancea este aşezământ de cultură fiind persoană juridică de drept public care desfăşoară activităţi în domeniul cultural de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la cultură şi informaţie, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, finanţată din alocaţii de la bugetul local şi din venituri proprii, conform legislaţiei în vigoare.

Centrul Cultural Vrancea este o instituţie de cultură care oferă servicii culturale pe baza principiului nediscriminării, asigurând accesul şi participarea egală a tuturor cetăţenilor la educaţie şi cultură, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie.

     Centrul Cultural Vrancea iniţiază şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, urmărind cu consecvenţă:
a. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
b. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial
c. educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie.
d. păstrarea, prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte;
e. conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
f. stimularea creativităţii şi talentului;
g. învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;
h. cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, etc.;
i. dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.Activitatea Centrului urmăreşte în principal realizarea următoarelor obiective:
-oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare;
-formarea, instruirea şi perfecţionarea în domeniile artistice;
-creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
-cultivarea creaţiilor autentice şi a artei interpretative şi apărarea lor împotriva tendinţelor de poluare şi degradare;
-organizarea de manifestări culturale ;
-întocmirea, coordonarea şi derularea de proiecte culturale destinate promovării culturii şi artei specifice zonei;
-sprijinirea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale din judeţ;
În scopul realizării obiectivelor sale  Centrul Cultural Vrancea poate organiza şi desfăşura activităţi de tipul:
1. evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;
2. expoziţii şi evenimente artistice profesioniste;
3. susţinerii expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susţinerii editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;
4. promovării turismului cultural de interes local;
5. conservării, cercetării şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;
6. organizării de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă.
7. expoziţii temporare sau permanente, elaborări de monografii, editări de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico- ştiinţific;
8. organizarea de rezidente artistice.

ANUNȚ IMPORTANT !

În intervalul 25 octombrie - 10 noiembrie 2021, accesul persoanelor în incinta Consiliului Județean Vrancea (cu excepția angajaților) este permis doar celor care:

  1. fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, fapt ce poate fi dovedit prin scanarea codului QR;
  2. prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  3. se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, fapt dovedit prin adeverință de la medicul de familie sau document emis de Direcția de Sănătate Publică.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.

Nota: Documentele verificate nu se păstrează în sistemul de date al Consiliului Județean Vrancea, ele fiind returnate persoanelor verificate. 

Cererile, petitiile si orice alte documente sau informatii pot fi solicitate telefonic:

Sau in scris la:

Modalitatea de depunere online a documentelor poate fi accesată la linkul https://cjvrancea.ro/modalitatea-de-depunere-a-documentelor-online

Vă mulțumim pentru înțelegere!