Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

Centrul Cultural Vrancea

 Centrul Cultural Vrancea este aşezământ de cultură fiind persoană juridică de drept public care desfăşoară activităţi în domeniul cultural de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la cultură şi informaţie, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, finanţată din alocaţii de la bugetul local şi din venituri proprii, conform legislaţiei în vigoare.

Centrul Cultural Vrancea este o instituţie de cultură care oferă servicii culturale pe baza principiului nediscriminării, asigurând accesul şi participarea egală a tuturor cetăţenilor la educaţie şi cultură, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie.

     Centrul Cultural Vrancea iniţiază şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, urmărind cu consecvenţă:
a. oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
b. conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial
c. educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie.
d. păstrarea, prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte;
e. conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
f. stimularea creativităţii şi talentului;
g. învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;
h. cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru, etc.;
i. dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.Activitatea Centrului urmăreşte în principal realizarea următoarelor obiective:
-oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare;
-formarea, instruirea şi perfecţionarea în domeniile artistice;
-creşterea gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
-cultivarea creaţiilor autentice şi a artei interpretative şi apărarea lor împotriva tendinţelor de poluare şi degradare;
-organizarea de manifestări culturale ;
-întocmirea, coordonarea şi derularea de proiecte culturale destinate promovării culturii şi artei specifice zonei;
-sprijinirea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale din judeţ;
În scopul realizării obiectivelor sale  Centrul Cultural Vrancea poate organiza şi desfăşura activităţi de tipul:
1. evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;
2. expoziţii şi evenimente artistice profesioniste;
3. susţinerii expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susţinerii editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;
4. promovării turismului cultural de interes local;
5. conservării, cercetării şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;
6. organizării de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă.
7. expoziţii temporare sau permanente, elaborări de monografii, editări de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico- ştiinţific;
8. organizarea de rezidente artistice.