Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Reabilitare energetică și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția pneumoftiziologie Cod MySMIS 118521

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea Proiectului  “REABILITARE ENERGETICĂ ȘI LUCRĂRI CONEXE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ”SF. PANTELIMON” FOCȘANI, SECȚIA PNEUMOFTIZIOLOGIE “

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților proiectului REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ”SF. PANTELIMON” FOCSANI, SECTIA PNEUMOFTIZIOLOGIE, Cod SMIS 118521 finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”,  Operațiunea B: Clădiri publice. 

Contractul de finanțare nr. 3565/12.12.2018, a fost semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020 și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 8.551.858,96 lei din care contribuția Uniunii Europene este de 3.528.979,08 lei,  contribuția de la Bugetul de Stat fiind 539.713,21 lei iar contribuția Beneficiarului este de 4.483.251,67 lei

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea eficienței energetice în clădirea publică Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani, Secția Pneumoftiziologie prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării clădirii, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Obiectivul specific al proiectului a constat în reducerea cu minim 40% a consumului anual de energie primară până la valori de sub 115 kWh/mp/an și a consumului de gaze cu efect de seră pentru clădirea izolată termic Spitalul Județean de Urgență  Sf. Pantelimon Focșani, Secția Pneumoftiziologie până la valori de sub 32 Kg/mp/an. Prin creșterea performanței energetice a clădirii publice, pe termen scurt și mediu, se vor reduce cheltuielile cu întreținerea imobilului, se va asigura susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și se vor cerea  noi locuri de muncă pe perioada de derulare a intervenției. Prin producerea parțială a energiei utilizând resurse regenerabile se va diminua emisia de CO2. 

Durata de implementare a proiectului a fost de 49 de luni, respectiv de la data de 12.12.2018 până la data de 31.12.2022. 

 Rezultatele proiectului

-1 clădire eficienta din punct de vedere energetic si consolidata prin realizarea de lucrări de intervenție specifice. 

Atingerea rezultatelor din proiect a contribuit la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.  Totodată, îndeplinirea indicatorilor și atingerea rezultatelor au un impact social și economic prin faptul că grupul țintă reprezentat de persoanele care lucrează și se tratează în cadrul Secției Pneumoftiziologie a Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani  vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termica și lucrări conexe efectuate, clădirea fiind certificată la finalizarea proiectului în clasa A de eficiență energetică 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România. 

Telefon: 0237.213.057  

E- mail: contact@cjvrancea.ro 

Persoana de contact: Hărăbor Valentina – Manager de proiect 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României