Anunturi

Înapoi
imagine de fundal

ANUNȚ PUBLIC privind selecția partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane

Anunț privind selecția partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea

 

Consiliul Județean Vrancea demarează procesul de constituire a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea.

Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare  integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea va fi structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, care va avea atribuții de prioritizare a proiectelor, precum si monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Județului Vrancea 2021-2027, cu rol strategic în procesul de selecție a proiectelor prioritare în raport cu accesarea finanțărilor prin PRSE 2021-2027.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați, UAT Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea invită organizațiile interesate reprezentative pentru societatea civilă (ONG, asociații, fundații din domeniul dezvoltării teritoriale, turism, cultură, promovarea patrimoniului natural și cultural sau în domeniul egalitate de gen, demnitate socială și/sau nediscriminare și/sau incluziune) și mediul de afaceri (patronate, asocieri și structuri reprezentative ale mediului de afaceri) să își exprime interesul pentru participarea la Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea, prin completarea și transmiterea Formularului de candidatură atașat la Metodologia de selecție pentru constituirea Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea și a documentelor din prezentul anunț.

Selecția partenerilor va avea în vedere reprezentarea echilibrată a organizațiilor relevante pentru implementarea obiectivelor PR SE 2021-2027, Acțiunea 6.2 – Valorificarea potențialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 20 iunie 2024.

În cadrul procesului de evaluare și selecție, Consiliul Județean Vrancea va avea în vedere reprezentativitatea, expertiza şi experiența organizațiilor selectate, acestea urmând ca acestea să fie implicate activ în planificarea și implementarea Acțiunii 6.2 – Valorificarea potențialului turistic și conservarea patrimoniului în zone non-urbane din cadrul PRSE 2021-2027.

 

Organizațiile/entitățile sunt invitate să depună, până la data de 20 iunie 2024, la sediul Consiliului Județean Vrancea, sau la adresa de email: contact@cjvrancea.ro următoarele documente:

  1. Actul constitutiv și statutul organizației (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
  2. Dovada înregistrării înființării/constituirii la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
  3. Codul de înregistrare fiscală (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
  4. Ultima decizie privind numirea reprezentanților legali ai organizației și dovada înregistrării acesteia la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
  5. Dovezile de reprezentativitate: hotărârea judecătorească de constatare a îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate a organizației partenerilor sociali și ultima verificare de către instanță a condițiilor de reprezentativitate (copii certificate conform cu originalul de reprezentantul legal);
  6. Certificat de cazier fiscal și certificat de cazier judiciar al persoanei juridice (sau declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, cu condiția prezentării certificatelor până în ziua anterioară primei reuniuni a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea;
  7. Formularul de candidatură completat;
  8. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că își asumă corectitudinea și conformitatea documentelor și datelor prezentate în procesul de selecție a partenerilor Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea, precum și obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese precum și respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea;
  9. Adresă de desemnare a membrului titular și a supleantului în Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea semnată de reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele complet, funcția și datele de contact ale persoanei desemnate;
  10. Declarație pe proprie răspundere a membrului titular și a supleantului desemnat în Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea (în cazul în care membrul titular/supleantul este o persoană diferită de reprezentantul legal al organizației) că își asumă obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese.

Nedepunerea dosarului complet în termenul precizat, atrage descalificarea organizației/entității din procesul de selecție a partenerilor membrii ai Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea.

 

♦ FORMULAR DE CANDIDATURĂ privind selecția în vederea constituirii Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul județului Vrancea

 

♦ Hotărârea nr. 114/09.05.2024 privind „Aprobarea Metodologiei pentru identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului şi patrimoniului cultural în zone non-urbane, la nivelul judeţului Vrancea”   ⇓

 

Anunț privind prelungirea termenului de selecție a partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane

Anunț privind prelungirea termenului de selecție a partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului si patrimoniului cultural în zone non-urbane

Consiliul Județean Vrancea anunță că termenul pentru transmiterea documentelor în vederea selecției partenerilor care reprezintă mediul de afaceri și societatea civilă relevanți pentru Comitetul partenerial (Structura partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane se prelungește până la data de 5 iulie 2024. Mai multe informații …
Citește mai mult
Finanțare regională FEDR – Interregional Innovation Investment I3

Finanțare regională FEDR – Interregional Innovation Investment I3

La 13 iunie a.c., Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă Europeană pentru IMM-uri (EISMEA) de la Bruxelles, instituţie mandatată de către Comisia europeană să gestioneze fondurile instrumentului de cooperare interregională finanţat prin FEDR - “Interregional Innovation Investment – I3”, a organizat o sesiune de informare cu prilejul lansării a două …
Citește mai mult
Zilele Portului Popular Vrâncean – 22-24 iunie 2024

Zilele Portului Popular Vrâncean – 22-24 iunie 2024

Vă invităm sâmbătă, 22 iunie 2024, la deschiderea Zilelor Portului Popular Vrâncean, ediția a IV-a, care va avea loc în foaierul Muzeului Vrancei (fostul Tribunal Vrancea) din strada Cuza Vodă nr. 8 din Focșani, începând cu ora 10:00. Zilele Portului Popular Vrâncean sunt organizate de Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul …
Citește mai mult