Consilieri județeni

Înapoi
imagine de fundal

Adam Mircea

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Badiu Adrian

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Bălan Doru Geany

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Bârlădeanu Dragoş Petruţ

Functie: mandat incetat

Apartenenta Politica:        PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Blîndu Nicuşor

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Boboc Tudoriţa Rodica 

Functie: mandat incetat

Apartenenta Politica:        PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Bostan Liviu

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: P N L

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Burduşa Ovidiu

Functie: Consilier Judetean- mandat incetat

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Buzărnescu Ştefan

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Cel-Mare Ionel

Functie: vicepreşedinte

Apartenenta Politica: ALDE 

declaratii anonimizate la cerere

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Ciumac Victor

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Creţu Adrian Vasile

Functie: Consilier Judetean - mandat incetat

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Cristian Dănuţ

Functie: vicepresedinte

Apartenenta Politica: PSD

declaratii anonimizate la cerere

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Diaconu Emilian

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Drăghici Marian-Adrian

Functie: consilier judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Epure Alexandru Ciprian

Functie: Consilier Judetean - mandat incetat

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Eşanu Aura Lăcrămioara

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Gheţu Cătălin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Guguianu Constantin

Functie: mandat incetat

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Halici Nicusor  

Functie: mandat incetat

Apartenenta Politica:         PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Irimia Cristinel

Functie: Consilier Judetean - mandat incetat

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Lungu Paul-Andrei 

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Marin Laurenţiu Daniel

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Melinte Vasile

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Mocanu Dan Adrian

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Nechifor Florin

Functie: consilier judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Nedelcu Florin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Nica George Claudiu

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Ochean Valentin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Olteanu Alin Daniel

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Oprea Ion

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Opriș Mihai Sorin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

C.V.

Oprisan Marian

Functie: presedinte

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Răducanu Aurelian Cătălin

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Săpunaru Dorina

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: ALDE

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Stoica Elena

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PSD

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

Stroe Norocel Pompiliu

Functie: Consilier Judetean - mandat incetat

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

Vraciu Dorina

Functie: Consilier Judetean

Apartenenta Politica: PNL

Declaratii de avere:

Declaratii de interese:

Raport de activitate:

C.V.

 • Atributii ale consilierilor

  ATRIBUTII CONSILIERI JUDETENI

  Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

  Mandatul consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Mandatul consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.

  Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

  Libertatea de opinie, în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

  Se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

  Sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au obligația de a participa la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate. Nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat în situațiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Consilierul judetean care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului judetean este sancţionat, în condiţiile legii.

  Au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. Participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  Pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri potrivit procedurilor în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului judetean, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  În cadrul comisiilor de specialitate, organizate pe principalele domenii de activitate consilierii judeteni analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avize cu rol consultativ asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului judetean și îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judetean.

  Consilierii județeni, precum și președintele consiliului județean, după caz, în calitatea lor de reprezentanti legali ai judetului au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

  Sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al judetului.

  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierilor județeni este cel prevăzut de legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

  Alesii locali aflați în conflict de interese în condițiile legii privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice și a funcţiilor publice au obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru situațiile prevazute de lege. Au obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, interesul personal pe care îl au la adoptarea hotărârii respective. Nu sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care şi-au anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârii.

  Au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

  Răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului judetean din care fac parte.

 • Formulare Model