County Councilors

Back
imagine de fundal

Adam Mircea

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Atarcicov Adrian

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Badiu Adrian

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Bălan Doru Geany

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Bârlădeanu Dragoş Petruţ

Position: Mandate ceased

Political affiliation:        PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Blîndu Nicuşor

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Boboc Tudoriţa Rodica 

Position: Mandate ceased

Political affiliation:        PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Bostan Liviu

Position: County counselor

Political affiliation: P N L

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Burduşa Ovidiu

Position: County counselor - Mandate ceased

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Buzărnescu Ştefan

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Cel-Mare Ionel

Position: Vice president

Political affiliation: ALDE 

Anonymous statements upon request

Wealth statements:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Declaration of interests:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Activity report:

Ciumac Victor

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Creţu Adrian Vasile

Position: County counselor - Mandate ceased

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Cristian Dănuţ

Position: Vice president

Political affiliation: PSD

Anonymous statements upon request

Wealth statements:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Declaration of interests:

 • 2016
 • 2017
 • 2018

Activity report:

Diaconu Emilian

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Drăghici Marian-Adrian

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

C.V.

Epure Alexandru Ciprian

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Eşanu Aura Lăcrămioara

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Gheţu Cătălin

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Guguianu Constantin

Position: Mandate ceased

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Halici Nicusor  

Position: Mandate ceased

Political affiliation:         PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Irimia Cristinel

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Lungu Paul-Andrei 

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Marin Laurenţiu Daniel

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Melinte Vasile

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Mocanu Dan Adrian

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Nechifor Florin

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

C.V.

Nedelcu Florin

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Nica George Claudiu

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Ochean Valentin

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Olteanu Alin Daniel

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Oprea Ion

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Oprisan Marian

Position: President

Political affiliation: PSD

Anonymous statements upon request

Wealth statements:

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • a 2014
 • a 2015

Declaration of interests:

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • i 2014
 • i 2015

Activity report:

Răducanu Aurelian Cătălin

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Săpunaru Dorina

Position: County counselor

Political affiliation: ALDE

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Stoica Elena

Position: County counselor

Political affiliation: PSD

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

Stroe Norocel Pompiliu

Position: County counselor - Mandate ceased

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

Vraciu Dorina

Position: County counselor

Political affiliation: PNL

Wealth statements:

Declaration of interests:

Activity report:

C.V.

 • County councilors duties

  COUNTY COUNCILORS DUTIES

  Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

  Mandatul consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Mandatul consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.

  Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

  Libertatea de opinie, în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

  Se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

  Sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au obligația de a participa la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate. Nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat în situațiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Consilierul judetean care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului judetean este sancţionat, în condiţiile legii.

  Au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. Participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  Pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri potrivit procedurilor în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului judetean, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  În cadrul comisiilor de specialitate, organizate pe principalele domenii de activitate consilierii judeteni analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avize cu rol consultativ asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului judetean și îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judetean.

  Consilierii județeni, precum și președintele consiliului județean, după caz, în calitatea lor de reprezentanti legali ai judetului au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

  Sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al judetului.

  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierilor județeni este cel prevăzut de legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

  Alesii locali aflați în conflict de interese în condițiile legii privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice și a funcţiilor publice au obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru situațiile prevazute de lege. Au obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, interesul personal pe care îl au la adoptarea hotărârii respective. Nu sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care şi-au anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârii.

  Au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

  Răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului judetean din care fac parte.

 • Types of applications / forms
[gtranslate]