Strategia de dezvoltare a judetului 2007-2013

Înapoi

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA

HOTĂRÂREA nr. 177
din 18 decembrie 2007
privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Vrancea
pentru perioada 2007-2013

CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA,
văzând referatul Direcţiei de Relaţii Interne şi Internaţionale înregistrat sub nr. 12272/ 06.12.2007, prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare a judeţului Vrancea pentru perioada 2007-2013;
văzând rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea ;
având in vedere dispozitiile art. 91, alin. (1) lit. b) si alin. (3) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată ;
în temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1- Aprobarea Strategiei de dezvoltare a judetului Vrancea pentru perioada 2007-2013, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi comunicate celor interesaţi de catre Secretarul judeţului prin Direcţia Administraţie Publică şi Juridică.

     Preşedinte,
Marian Oprişan,                                   Contrasemnează
Secretar al Judeţului,
Raluca Dan


ANEXA                   ANEXA 1                  ANEXA 2                   ANEXA 3                  ANEXA 4                  ANEXA 5