Regulament de organizare și de funcționare al aparatului de specialitate

Înapoi
imagine de fundal

R O M Â N I A
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                          Anexă la Hotărârea nr. 28/24.04.2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN VRANCEA

Art.1. Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Judeţean Vrancea organizează şi asigură funcţionarea unui aparat de specialitate care este în subordinea directă a preşedintelui.
Art.2. (1) În funcţie de specificul atribuţiilor, aparatul de specialitate este organizat conform organigramei şi statului de funcţii în direcţii, servicii, birouri şi compartimente.
(2) Aparatul de specialitate este structura organizatorică permanentă care asigură realizarea atribuţiilor Consiliului Judeţean şi ale conducerii executive a acestuia, stabilite prin legi şi alte acte normative, precum şi a celor reieşite din propriile hotărâri şi respectiv, dispoziţii ale preşedintelui.
(3) Aparatul de specialitate, în realizarea atribuţiilor de la alin. (2) întocmeşte, sub aspect legal, formal şi de eficienţă, rapoarte de specialitate, studii, referate sau orice alte acte administrative.

Art. 3. (1) Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă, conform legii, prin hotărâre a Consiliului Judeţean, la propunerea preşedintelui.
(2) Organigrama stabileşte şi reflectă schematic structura ierarhică de conducere, coordonare şi control, între conducerea executivă a Consiliului Judeţean Vrancea şi structura aparatului de specialitate.

Art.4. (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii asigură conducerea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate în cadrul structurilor aparatului propriu, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Vrancea, ale organigramei şi ale actelor normative în vigoare.
(2) Preşedintele consiliului judeţean poate delega prin dispoziţie vicepreşedinţilor consiliului judeţean şi secretarului judeţului, coordonarea direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea, potrivit legii.
Art.5. (1) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate este organizat în direcţii conduse de un director executiv și/sau un director executiv adjunct.
(2) Direcţiile sunt formate din:
– Servicii, conduse de şefi de servicii;
– Birouri, conduse de şefi de birouri;
– Compartimente.

Art.6. Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea are următoarea structură:
I. COMPARTIMENTUL AUDIT
II. COMPARTIMENTUL CONTROL
III. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
IV. SERVICIUL COMUNICARE, STRATEGII ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE
V. SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI INFORMATIZARE
VI. DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
VII. DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII
VIII. DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
IX. DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
X. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

 

 • COMPARTIMENTUL AUDIT

  Art. 7.
  (1) În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea este organizat auditul public intern în cadrul unui compartiment aflat în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, compartiment care îşi exercită atribuţiile de asigurare şi consiliere asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Vrancea, de instituţiile publice subordonate, precum şi de regii autonome, companii/ societăţi comerciale la care Consiliul Judeţean Vrancea este acţionar majoritar şi care au personalitate juridică.
  (2) Principalele atribuţii ale compartimentului audit sunt următoarele:
  1. elaborează norme metodologice specifice Consiliului Judeţean Vrancea, cu avizul UCAAPI. Pentru entităţile publice subordonate avizează normele specifice întocmite de acestea;
  2. elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
  3. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
  4. informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acesora;
  5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomanărilor rezultate din activitatea de audit;
  6. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  7. raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;
  8. verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
  (3) Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.
  (4) Compartimentul de audit auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
  1. activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de autoritatea publică din momentul constituirii angajamentelor, până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţarea externă;
  2. plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  5. constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  6. alocarea creditelor bugetare;
  7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  8. sistemul de luare a deciziilor;
  9. sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  10. sistemele informatice:
  (5) Compartimentul de audit efectuează activităţi de consiliere care se desfăşoară sub formă de:
  1. misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o secţiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordări sistematice şi metodice conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat;
  2. misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durată determinată, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informaţii, urmând a se desfăşura după procedurile specifice acestora;
  3. misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale, realizate prin participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităţilor ca urmare a unei situaţii de forţă majoră sau altor evenimente excepţionale, urmând a se desfăşura după procedurile specifice acestora.
  (6) Activităţile de consiliere desfăşurate de către auditorii publici interni cuprind următoarele tipuri de consiliere:
  1. consultanţă, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora;
  2. facilitarea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;
  3. formarea şi perfecţionarea profesională, destinate furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminarii.

 • COMPARTIMENTUL CONTROL

  Art. 8.
  (1) Compartimentul Control este structura funcțională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, subordonat direct președintelui consiliului județean, care desfășoară o activitate de verificare și evaluare a modului în care sunt respectate şi aplicate de către aparatul de specialitate a prevederilor legale precum și a sarcinilor stabilite în actele administrative emise de consiliul județean, respectiv de președintele consiliului județean precum și de coordonare a implementării si dezvoltării sistemelor de control intern managerial cadrul entitatilor publice aflate în subordinea/coordonarea Consiliului Județean Vrancea.
  (2) Compartimentul Control îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

  A. Componenta de control:

  1. Efectuează acţiuni de control planificat, aprobate de catre preşedintele consiliului judeţean sau înlocuitorul legal al acestuia, în baza unui program anual de control, la structurile din aparatul de specialitate și entităţile de sub autoritatea/coordonarea/ subordonarea Consiliului Judeţean Vrancea, în scopul evaluării modului de îndeplinire a atribuţiilor si obiectivelor planificate, precum si identificarea şi corectarea deficienţelor constatate, precum și la utilizatori și/sau beneficiari finali ai fondurilor alocate de la bugetul județului;
  2. Efectuează acţiuni de control tematic, aprobate sau dispuse de către preşedintele consiliului judeţean sau înlocuitorul legal al acestuia, ca activitate de verificare, care se realizează în baza unui plan de verificare, care are ca scop evaluarea, îndrumarea şi/sau sprijinul unei/unor activităţi determinate, precum şi propunerea de măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate;
  3. Efectuează în baza dispozițiilor conducerii, ori de câte ori este necesar, controale inopinate sau verificări directe la structurile din aparatul de specialitate sau la instituțiile din subordinea Consiliului Județean Vrancea, ca urmare a dispoziției verbale sau scrise a președintelui și prezintă acestuia informări sau note de constatare privind controalele și verificările efectuate;
  4. Analizează şi verifică sesizările adresate Președintelui Consiliului Județean Vrancea de persoane fizice/persoane juridice/ organisme abilitate de lege, privind activitatea desfășurată de structurile aparatului de specialitate sau a celor aflate în coordonare/subordonare, utilizatori și/sau beneficiari finali ai fondurilor alocate de la bugetul județului; în acest sens, solicită, ori de câte ori este necesar, explicații scrise din partea acestora;
  5. Desfășoară activităţi de control, atât la nivelul structurilor aparatului de specialitate, a entităților subordonate/coordonate Consiliului Județean Vrancea, a contractanţilor/beneficiarilor de fonduri alocate de la bugetul Județului Vrancea, în baza unor hotărâri de consiliu județean, în baza planului anual de control sau în urma sesizărilor persoanelor fizice/ juridice/organisme abilitate de lege sau audit intern.
  6. Elaborează tematica de control general şi propune spre aprobare planul anual de control, declanșarea acţiunilor de control și inspecţie realizându-se doar cu aprobarea președintelui consiliului județean;
  7.Elaborează proceduri formalizate privind derularea activităților de control și formularele utilizate prin care solicită de la reprezentanții structurii controlate, transmiterea cu celeritate a datelor, informațiilor, situațiilor, a punctelor de vedere, notelor explicative, a documentelor și copiilor certificate ale documentelor, referitoare la aspectele care fac obiectul activității de control;

  B. Componenta de Control Intern Managerial
  1. Centralizează și analizează rapoartele anuale asupra sistemului de control intern managerial, elaborate de conducătorii fiecărei entități publice aflate în subordinea/coordonarea Consiliului Județean Vrancea;
  2. Elaborează și prezintă până la sfârşitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementării sistemelor de control intern managerial la nivelul entităților publice aflate în subordinea/coordonarea Consiliului Județean Vrancea;
  3. Coordoneaza si supraveghează prin activități de verificare și îndrumare metodologică implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern managerial din cadrul entităților publice aflate în subordinea/coordonarea Consiliului Județean Vrancea;
  4. Asigură secretariatul Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea;
  5. Organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei, întocmește procesele-verbale ale ședințelor, redactează hotărârile Comisiei sau alte documente specifice și asigură comunicarea lor;
  6. Întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor Comisiei;
  7. Asigură colectarea şi centralizarea informaţiilor primite de la compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea prin Sistemul de Control Intern Managerial;
  8. Centralizează rapoarte/informări/situaţii în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei;
  9. Redactează situaţiile centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial, analizate şi aprobate de Comisie pe baza informaţiilor primite de la compartimente;
  10. Întocmește procedurile pe baza propunerilor structurilor funcționale și întocmește registrul de riscuri;
  11. Distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;
  12. Centralizează și ţine evidenţa procedurilor de sistem şi operaţionale în format electronic şi le pune la dispoziţia personalului în reţelele informatice locale existente;
  13. Pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele Comisiei şi asigură demersurile pentru rezervarea sălii de şedinţă;

 • SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
  Art.9.
  (1) Serviciul achiziţii publice îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
  1. organizează, coordonează, răspunde, monitorizează şi controlează întreaga activitate privind achiziţiile publice de produse/servicii/lucrări ale U.A.T. Județul Vrancea, monitorizează și informează asupra stadiului de realizare al acestora;
  2. întocmeşte Strategia anuală de achiziţii a U.A.T. Județul Vrancea, cu anexele aferente/planul anual de achiziții al U.A.T. Județul Vrancea, după caz, până la sfârșitul anului, urmând să asigure revizuirea acesteia/acestuia după aprobarea bugetului propriu;
  3. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SICAP) sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
  4. publică în SICAP documentele constatatoare emise de structurile de specialitate care au gestionat derularea contractelor;
  5. elaborează documentaţia de atribuire/documentaţia de concurs şi documentele suport, pe baza referatelor de necesitate, a specificaţiilor tehnice/caietelor de sarcini transmise de compartimentele de specialitate şi, împreună cu acestea, stabilește criteriile de calificare şi selecţie şi criteriul de atribuire, respectând legislaţia în vigoare;
  6. îndeplinește obligaţiile referitoare la publicitate, așa cum sunt acestea prevăzute de lege;
  7. realizează şi răspunde de achiziţiile directe de produse, servicii sau lucrări pentru autoritatea contractantă, respectând legislaţia în vigoare, cu sprijinul celorlalte compartimente și ține evidența acestora;
  8. actualizează, ori de câte ori este cazul, programul anual al achiziţiilor publice, în baza rectificărilor bugetare efectuate pe parcursul anului financiar şi urmăreşte realizarea acestuia;
  9. solicită, analizează, centralizează şi propune necesarul de achiziţii publice în colaborare cu compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean, iar după aprobarea bugetului anual propriu al judeţului, elaborează Strategia anuală a achiziţiilor publice/planul achizițiilor publice pe care o/îl supune aprobării ordonatorului de credite;
  10. asigură aplicarea procedurilor de achiziţie publică a produselor, serviciilor şi lucrărilor cuprinse în bugetul anual aprobat, conform Strategiei anuale de achiziţii/Planului de achiziții, la care autoritatea contractantă este U.A.T.- Județul Vrancea, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  11. aplică, finalizează şi răspunde de derularea procedurilor de atribuire, potrivit legislaţiei în vigoare, cu sprijinul celorlalte compartimente;
  12. întocmeşte, păstrează şi arhivează dosarele achiziţiilor publice;
  13. întocmeşte, în termenul prevăzut de lege, în colaborare cu direcțiile de specialitate, conform prevederilor legale în vigoare, răspunsurile la solicitările de clarificări privind documentaţia de atribuire, adresate de către operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire şi le publică în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SICAP);
  14. contractează cu ofertanţii câştigători, în conformitate cu prevederile legale, produsele, serviciile şi lucrările ce vor fi achiziţionate de către U.A.T.- Județul Vrancea, în calitate de autoritate contractantă;
  15. transmite sau pune la dispoziţie în termenele legale şi/sau în termenele solicitate, documente relevante, documente prevăzute de legislaţia specifică spre verificare, rapoarte, date, puncte de vedere, răspunsuri, înscrisuri doveditoare etc. referitoare la achiziţiile publice sau orice alte informaţii solicitate;
  16. asigură păstrarea confidenţialității asupra informaţiilor declarate de participanţii la procedurile de atribuire ca fiind confidenţiale, iar pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare păstrează confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire;
  17. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi pentru dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, în domeniul său de activitate;
  18. întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții;
  19. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate;
 • SERVICIUL COMUNICARE, STRATEGII ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

  Art. 10.
  (1) Serviciul Comunicare, Strategii și Organizare Evenimente asigură transparența, comunicarea eficientă a Consiliului Județean Vrancea cu mijloacele de informare în masă și publicul larg, promovarea și monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare a Județului Vrancea, coordonarea accesării și monitorizarea proiectelor cu finanțare neramburasabilă, precum și aceea de a realiza activitățile de cooperare internă și internațională, parteneriate și organizare de evenimente.
  (2) Serviciul Comunicare, Strategii și Organizare Evenimente este o structură internă, care funcționează în subordinea Președintelui Consiliului Județean Vrancea și este condusă de un șef de serviciu.
  (3) Serviciul Comunicare, Strategii și Organizare Evenimente îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:
  1. analizează, planifică și evaluează comunicarea în problemele privind administrația publică județeană;
  2. asigură primirea în audienţe a cetăţenilor de către preşedinte şi vicepreşedinţi, întocmeşte notele de audiere şi duce la îndeplinire, în termen legal, modul de rezolvare dispus de conducere;
  3. asigură primirea, evidenţa şi transmiterea spre rezolvare compartimentelor de specialitate a petițiilor, scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţeni şi soluționarea acestora și comunicarea în termen a răspunsurilor, potrivit legii;
  4. soluţionează solicitările persoanelor fizice şi juridice, rezolvă operativ doleanţele cetăţenilor care cer informaţii diverse sau îi îndrumă să se adreseze instituţiilor competente;
  5. formulează răspunsuri în termenul legal de soluţionare la corespondenţa care îi este repartizată;
  6. asigură comunicarea bidirecțională între reprezentanții mass-media și instituție prin purtătorul de cuvânt;
  7. participă la elaborarea și asigură transmiterea către mass-media a comunicatelor de presă, drepturilor la replică, declarațiilor de presă, diverse mesaje în legătură cu activitatea Consiliului Judeţean Vrancea şi a conducerii acestuia;
  8. asigură buna desfașurare privind liberul acces la informaţiile de interes public, afișează și actualizează informațiile pe pagina de internet a Consiliului Județean Vrancea, potrivit Legii nr. 544/2001;
  9. actualizează periodic, în colaborare cu celelalte direcţii de specialitate, datele și informațiile cuprinse în pagina de web a instituţiei: www.cjvrancea.ro.
  10. asigură pregătirea şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea şi a comisiilor de specialitate şi duce la îndeplinire lucrările de secretariat executiv;
  11. realizează colecționarea ziarelor şi a revistelor la care consiliul judeţean are abonament, monitorizează știrile din presa internă și internațională referitoare la administrația publică județeană şi pune la dispoziţia conducerii datele şi informaţiile relevante, realizând lucrarea Revista presei;
  12. asigură acreditarea și invitarea reprezentanților mass-media la activitățile instituției, conform reglementărilor în vigoare;
  13. sprijină organizarea evenimentelor de presă, a interviurilor, a conferințelor de presă;
  14. sprijină diseminarea la nivel județean a informațiilor de interes public, a celor referitoare la Uniunea Europeană, a informațiilor privind proiectele implementate de Consiliul Județean Vrancea;
  15. gestionează portofoliul de date statistice al județului, potrivit Hotărârii 33/2000 privind aprobarea Metodologiei de înscriere, atestare și a criteriilor de evidențiere a patrimoniului turistic;
  16. sprijină planificarea strategică la nivel județean precum și implementarea planurilor strategice ale instituției prin identificarea de fonduri nerambursabile în vederea îmbunătățirii activității instituției și îndeplinirii obiectivelor acesteia;
  17. identifică și analizează programele de finanţare active la care autoritățile administraţiei publice judeţene sunt eligibile, precum și oportunităţile de finanţare nerambursabilă pentru proiectele Consiliului Județean Vrancea;
  18. identifică nevoile de dezvoltare economică, socială, administrativă culturală etc., la nivelul judeţului şi le corelează cu domeniile de finanţare active aplicabile, complementar şi în acord cu strategiile de dezvoltare sectoriale, regionale, judeţene, locale etc;
  19. elaborează și prezintă rapoarte privind fondurile nerambursabile și alte finanțări;
  20. informează U.A.T- urile din Judeţul Vrancea, instituţiile aflate în subordonarea autorităţii judeţene deliberative, și orice altă persoană care îți manifestă interesul prin oferirea de informaţii publice referitoare la finanţările acordate şi/sau oportunităţi de finanţare active;
  21. identifică potenţialii parteneri pentru proiectele ce vor fi depuse spre finanţare;
  22. monitorizează proiectele cu finanţare nerambursabilă atât în perioada de precontractare, cât și în perioada de implementare a acestora;
  23. organizează sesiuni de informare cu privire la diferite programe de finanţare ce pot fi accesate de diverse categorii de beneficiari;
  24. contribuie, pe baza propunerilor făcute de autoritățile locale, la elaborarea programelor și prognozelor de dezvoltare economico-socială ale judeţului în colaborare cu celelalte direcţii de specialitate;
  25. întocmeşte baza de date cu privire la proiectele implementate și în perioada de sustenabilitate sau în curs de implementare finanţate din fonduri nerambursabile;
  26. întreţine un cadru adecvat pentru parteneriatele dintre administrația publică locală şi alţi colaboratori (mediul de afaceri, societatea civilă, instituţii publice etc.), pe diferite programe şi proiecte;
  27. realizează şi distribuie materiale informative şi educative cu privire la proiectele implementate;
  28. menţine legăturile cu forurile internaţionale pentru promovarea şi derularea de programe în interesul comunităţii;
  29. asigură comunicarea cu Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni etc., și alte structuri guvernamentale responsabile de gestionarea fondurilor nerambursabile interne si externe;
  30. cooperează cu toți factorii interesați (ADR, autorități publice locale, servicii deconcentrate ale ministerelor din teritoriu, societatea civilă, instituții de învățământ, unități de cercetare, etc.) în vederea implementării strategiei de dezvoltare județeană în conformitate cu alte documente programatice;
  31. colaborează la realizarea studiilor, analizelor și elaborează soluţii privind modul de realizare a obiectivelor strategice de dezvoltare regională;
  32. monitorizează gradul de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a județului Vrancea, împreună cu factorii interesați, pe domenii specifice, menționate în cadrul strategiei și propune, după caz, actualizarea strategiei de dezvoltare, anual sau în funcție de nevoie, pentru organizarea de dezbateri publice;
  33. contribuie la identificarea, păstrarea și dezvoltarea relațiilor de cooperare interne și internaționale;
  34. identifică posibile parteneriate cu organisme și autorități publice din străinătate;
  35. informează preşedintele cu privire la evenimentele naționale și internaționale la care este invitat Consiliului Judeţean și Președintele;
  36. asigură promovarea judeţului la evenimente naţionale si internaţionale;
  37. întreține relațiile cu organizaţii internaţionale în care consiliul judeţean are calitatea de membru;
  38. facilitează comunicarea în cadrul vizitelor de lucru desfășurate de delegațiile străine;
  39. întocmeşte corespondenţa şi pregăteşte documentele necesare participării la evenimente internaționale a reprezentanţilor consiliului judeţean;
  40. colaborează cu diverși actori locali, regionali, naționali și internaționali, în vederea elaborării și promovării proiectelor de interes comun;41. participă la activitățile proiectelor de cooperare internațională implementate în parteneriat cu autorități, instituții, ONG-uri;
  42. acordă consultanţă şi asistenţă autorităţilor administraţiei locale cu privire la elaborarea proiectelor acordurilor de colaborare, cooperare, asociere sau înfrăţire;
  43. contribuie la realizarea unor materiale de promovare a județului;
  44. întocmește calendarul anual al evenimentelor consiliului județean și calendarul anual al evenimentelor ce au loc în județ;
  45. întocmește documentația care stă la baza realizării activităților prevăzute în programele de desfășurare a evenimentelor;
  46. asigură buna desfășurare a evenimentelor Consiliului Județean Vrancea;
  47. întocmește referate de specialitate, proiecte de hotărâri și dispoziții ale președintelui consiliului judetean, în domeniul său de activitate;
  48. asigură activitatea de protocol la Cabinetul Președintelui;
  49. oferă îndrumare cetățenilor Județului Vrancea, inclusiv a celor din diaspora conform competențelor stabilite prin lege;
  50. se asigură că pe site-ul consiliului județean sunt publicate date, informații utile, cetățenilor Județului Vrancea și din diaspora;
  51. pune la dispoziția asociaților românilor din diaspora, la cererea acestora a tuturor informațiilor ce intră în sfera de competență a Consiliului Județean Vrancea;
  52. promovează pe toate căile de publicitate activitatea Consiliului Județean Vrancea și investițiile realizate;
  53. facilitează oferirea de informații în sistem online tuturor solicitanților care se adresează Consiliului Județean Vrancea;

  (4) Compartimentul Secretariat care se află în subordinea Serviciului Comunicare, Strategii și Organizare Evenimente, îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:
  1. organizează şi asigură activitatea de secretariat şi protocol la cabinetul preşedintelui, vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vrancea si a secretarului judetului;
  2. desfăşoară activitatea de gestionare a corespondenţei Consiliului Judeţean Vrancea sosită pe adresele de contact ale instituţiei, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic;
  3. actualizează bazele de date care se află în gestiunea secretariatelor;
  4. gestionează corespondența predată de la registratură în relația cu conducerea Consiliului Județean Vrancea conform circuitului documentelor în sediu;
  5. distribuirea corespondenței primite, precum și pregătirea corespondenței pentru expediere;
  6. asigură la cererea conducerii redactarea materialelor elaborate sub formă de tabele, scheme, statistici și prezentări;
  7. asigură programarea ședințelor în agenda de lucru a conducerii și realizează întocmirea rapoartelor;
  8. asigură organizarea ședințelor și materialelor necesare;
  9. asigură realizarea lucrărilor secretariatului Consiliului Județean Vrancea și întocmește răspunsuri la corespondența curentă;
  10. asigură operarea în registru a documentelor de la și către alte compartimente;

 • SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI INFORMATIZARE

  Art.11.

  (1) Serviciul Resurse Umane și Informatizare face parte din structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, fiind direct subordonat preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, este condus de un șef serviciu și are în structura organizatorică Compartimentul Informatică.

  Atribuţii specifice:

  1. organizează și realizează gestiunea resurselor umane din aparatul de specialitate al consiliului județean;
  2. pregătește, în colaborare cu celelalte compartimente, documentația pe baza căreia președintele consiliului județean prezintă spre aprobare sau modificare organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
  3. acordă asistență de specialitate în problemele privind gestionarea resurselor umane, instituțiilor și serviciilor publice subordonate consiliului județean;

  4.întocmeşte statul de personal pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi îl supune spre aprobare conducătorului instituţiei;

  1. acordă asistenţă de specialitate la elaborarea şi întocmirea statelor de funcţii şi organigramelor de către instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Vrancea;
  2. întocmeşte documentaţia privind aprobarea sau modificarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Vrancea;
  3. fundamentează propunerile privind cheltuielile de personal pentru aparatul de specialitate al consiliului județean, consilieri judeţeni și membrii ATOP Vrancea şi îl transmite Direcției economice în vederea includerii în proiectul de buget anual şi actualizează acest fond ori de câte ori este necesar;
  4. întocmeşte documentele aferente emiterii dispoziţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea privind numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, transferul, detașarea, mutarea, pensionarea și încetarea raporturilor de serviciu/muncă ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate potrivit legislației în vigoare;
  5. organizează și ține la zi sistemul informațional privind gestionarea resurselor umane și salarizarea personalului aparatului de specialitate al consiliului județean:
  6. întocmește, gestionează și actualizează statul de personal al aparatului de specialitate al consiliului județean;
  7. gestionează și întocmește documentația privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție (funcționari publici și personal contractual) din aparatul de specialitate al consilului județean și pentru posturile vacante aferente conducătorilor instituțiilor publice din subordinea consiliului județean, în conformitate cu legislația în vigoare;
  8. asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate în cadrul Consiliului Judeţean Vrancea potrivit legislației în vigoare;
  9. întocmeşte documentaţiile cu privire la organizarea, desfăşurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Vrancea, potrivit legislației în vigoare;
  10. întocmeşte anual, după aprobarea bugetului, situația privind promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual din aparatul de specialitate și monitorizează dezvoltarea carierei acestora;
  11. organizează concursuri și examene pentru promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual în grade/trepte profesionale superioare, în clasă sau în funcții superioare, cu respectarea prevederilor legale;
  12. colaborează cu șefii de compartiment pentru întocmirea sau actualizarea fișelor posturilor și asigură gestionarea acestora;
  13. asigură şi urmăreşte îndeplinirea procedurii de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi a răspunderilor corespunzătoare fiecărui post;
  14. asigură depunerea jurământului de credinţă de către funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă;
  15. administrează, actualizează și asigură transmiterea bazei de date a funcțiilor publice și funcționarilor publici din aparatul de specialitate al consiliului județean în formatul standard stabilit de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
  16. pe baza propunerilor făcute de către personalul de conducere, întocmește și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici datele şi informaţiile privind planul anual de perfecţionare profesională, precum şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici încadrați în aparatul de specialitate;
  17. gestionează evidența absolvirii cursurilor de formare profesională a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea;
  18. gestionează şi actualizează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean în condiții de legalitate și confidențialitate;
  19. întocmește și gestionează contractele individuale de muncă și actele adiționale aferente acestora pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al consiliului județean;

  24.eliberează, la solicitarea funcționarilor publici, copii după documentele din dosarul profesional, în conformitate cu legislația în vigoare;

  1. gestionează și actualizează Registrul general de evidență a salariaților din aparatul de specialitate al consiliului județean, potrivit legii, și transmite on-line, prin intermediul portalului Inspecției Muncii, Registrul general de evidență a salariaților (ReviSal);
  2. urmăreşte aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru funcţiile alese, pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
  3. efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, întocmirea păstrarea şi ţinerea la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor încadraţi în aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
  4. gestionează programarea concediilor de odihnă anuale pentru personalul din aparatul de specialitate și a personalului de conducere;
  5. ține evidența efectuării concediilor de odihnă anuale pentru personalul Consiliului Județean;
  6. verifică pontajele lunare pentru salariații din aparatul de specialitate al Consiliului Județean;
  7. întocmește pontajele lunare pentru personalul din conducerea Consiliului Județean și personalul Serviciului resurse umane și informatizare;
  8. verifică zilnic prezența salariaților din cadrul Consiliului Județean în baza raportului generat de aplicația de pontaj electronic şi întocmeşte situaţia privind persoanele prezente şi absente de la serviciu şi o prezintă conducerii instituţiei;
  9. asigură consilierea etică și monitorizarea respectării normelor de conduită pentru funcționarii publici din cadrul consiliului județean;
  10. completează și transmite online Agenției Naționale a Funcționarilor Publici rapoartele cu privire la respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare;
  11. asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese pentru personalul din aparatul de specialitate al consiliului județean;
  12. monitorizează și gestionează sistemul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al consiliului județean;
  13. asigură organizarea concursurilor, elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâre/dispoziţie privind numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor/managerilor instituţiilor de cultură şi întocmeşte contractele de management conform prevederilor legale;
  14. asigură elaborarea actelor adiţionale ale contractelor de management ale directorilor / managerilor instituţiilor de cultură cu privire la programul minimal, precum şi ale altor modificări ale clauzelor contractuale;
  15. organizează evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură, precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractului de management, la termenele stabilite de lege;
  16. asigură secretariatul în comisiile de evaluare a managerilor unităţilor de cultură;
  17. asigură întocmirea şi eliberarea, la cerere, de adeverinţe pentru salariaţii Consiliului Judeţean Vrancea;
  18. eliberează adeverințe privind stagiul de practică efectuat de studenți, la solicitarea acestora, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean;
  19. întocmește note de lichidare pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean al cărui raport de muncă/serviciu încetează;
  20. stabileşte vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei pe baza datelor din carnetele de muncă, adeverințe şi din registrul salariaţilor;
  21. întocmeşte dările de seamă statistice periodice (lunare, trimestriale, semestriale şi anuale) privind evoluţia numărului şi cheltuielilor de personal şi le transmite on-line la Direcţia Judeţeană de Statistică;
  22. aplică prevederile legale referitoare la sistemul de salarizare pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică în conducerea consiliului județean și pentru personalul din aparatul de specialitate;
  23. întocmeşte statele de plată pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul consiliului județean, consilieri județeni, colaboratori;
  24. calculează lunar indemnizaţiile consilierilor judeţeni şi membrilor ATOP Vrancea;
  25. gestionează şi urmăreşte actualizarea dosarelor privind acordarea deducerilor personale în vederea determinării impozitului pe venitul din salarii, pe baza documentelor justificative prezentate de salariaţi;
  26. întocmeşte şi înaintează instituţiilor abilitate declaraţiile lunare privind contribuţiile obligatorii prevăzute de lege: CAS, CASS, şomaj, impozit, fond risc etc;
  27. întocmeşte monitorizarea cheltuielilor de personal;
  28. întocmeşte situaţia nominală pentru alimentarea conturilor privind salariile;
  29. asigură întocmirea programului de desfăşurare a perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi şi urmăreşte realizarea evaluării activităţii funcţionarilor publici debutanţi la sfârşitul perioadei, conform legislaţiei în vigoare;
  30. colaborează cu comisia paritară și comisia de disciplină în vederea soluționării problemelor legate de drepturile și obligațiile funcționarilor publici;
  31. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a compartimentului, după caz;
  32. ține evidenţa persoanelor cu obligaţii militare din aparatul de specialitate şi a consilierilor judeţeni în registrul cu caracter secret;
  33. întocmeşte Fişele de evidenţă şi Situaţia privind mobilizarea la locul de muncă pentru perioada de pace şi de război în vederea supunerii aprobării preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea şi Centrului Militar Judeţean;
  34. comunică, atunci când este cazul, Centrului Militar Judeţean, modificările survenite în situaţia privind mobilizarea la locul de muncă şi în situaţia numerică a personalului cu obligaţii militare din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea. Asigură păstrarea în condiţii de securitate a acestor documente şi a secretului de serviciu;
  35. asigură întocmirea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu şi de control pentru persoanele din aparatul de specialitate, ale demnitarilor şi a altor categorii de persoane pentru care se impune aceasta.

  (2) Compartimentul Informatică
  Atribuţii specifice:
  1. coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de implementare a programelor achiziţionate de la terţi, pentru activităţile desfășurate în cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  2. administrează reţeaua informatică a Consiliului Judeţean Vrancea:
  a) răspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei;
  b) coordonează instalarea hardului şi softului de reţea pe server şi staţiile de lucru, supraveghind activitatea terţilor producători şi furnizori de echipament (inclusiv soft de reţea), din faza de testări şi până la punerea definitivă în funcţiune;
  c) stabileşte procedurile de asigurare a securităţii datelor, planificând şi supraveghind salvarea regulată a datelor ;
  d) asigură gestionarea eficientă a pachetelor de programe şi aplicaţiilor informatice pentru informatizarea administraţiei publice locale existente în dotarea Consiliului Judeţean Vrancea;
  e) analizează, propune şi supervizează achiziţionarea de echipamente, aplicaţii şi pachete program în domeniul administraţiei publice locale necesare extinderii activităţii Consiliului Judeţean Vrancea;
  f) analizează si implementează aplicaţii pentru administraţia publică locală elaborate la solicitarea direcţiilor şi serviciilor din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  g) asigură condiţiile de exploatare pentru aplicaţiile de administraţie publică locală elaborate de către personalul serviciului;
  h) administrează bazele de date ale sistemului informatic în conformitate cu cerinţele proiectanţilor de aplicaţii şi a celor solicitate de direcţiile şi serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  i) asigură integritatea şi confidenţialitatea bazelor de date şi aplicaţiilor pentru informatizarea administraţiei publice locale;
  j) acordă asistenţa tehnică pentru realizarea şi implementarea proiectelor de informatizare a administraţiei publice locale din judeţ, în vederea asigurării unei reţele care să cuprindă consiliul judeţean şi consiliile locale din judeţ;
  3. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi pentru dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, în domeniul său de activitate;
  4. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate;

 • DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

  Art.12.
  (1) Direcția juridică și administrație publică se află în subordinea președintelui Consiliului Județean Vrancea, este condusă de un director executiv și are în componență:
  a) Serviciul Contencios;
  b) Biroul administrație publică și arhivă;

  (2)SERVICIUL CONTENCIOS
  Serviciul contencios este în subordinea directorului Direcției juridice și administratiei publice, este condus de un șef serviciu și îndeplineşte în condiţiile legii următoarele atribuţii principale:
  a) asigură asistentă juridică pentru reprezentarea legală şi la termen a judeţului Vrancea, a Consiliului JudeţeanVrancea, respectiv a preşedintelui acestuia precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, la solicitarea expresă a acestora din urmă, în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici şi/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii, prin desemnare/delegare, împuternicire sau mandat expres;
  b) asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, urmărind:
  1. redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor a actelor de procedură, acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi altele asemenea, în termenele legale, potrivit calităţii procesuale a judeţului sau a autorităţilor deliberative sau executive, ale administraţiei publice judeţene, sau locale, dupa caz;
  2. pregătirea şi depunerea la dosare în termen legal a materialelor probatorii (înscrisuri, expertize, etc.) şi martori, după caz;
  3. urmărirea soluţiilor pronunţate de instanţe şi promovarea acolo unde este cazul a căilor de atac sau întocmirea de referate scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste soluţii;
  4. asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate, în scopul punerii în executare a acestora;
  5. obţinerea titlurilor executorii şi comunicarea acestora către persoanele interesate;
  c) gestionează evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, urmărind asigurarea reprezentării în faţa instanţei;
  d) acordă consultanţă de specialitate, furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecărei situaţii în parte, precum şi interpretarea acestora, atât compartimentelor din aparatul de specialitate, cât şi autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, la cererea scrisă a acestora, cu respectarea normelor şi principiilor legale în materie; studiază în prealabil problema supusă atenţiei, prin prisma elementelor de fapt şi de drept pendinte cauzei;
  e) redactează şi furnizează în scris opinia motivată cu privire la problema sesizată;
  f) solicită informaţiile necesare de la celelalte compartimente, dacă este cazul, sau realizează transmiterea documentelor, în vederea soluţionării aspectelor ce intră în competenţa şi atribuţiile acestora;
  g) organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de monitoare oficiale, publicaţiile şi literatura de specialitate în cadrul „bibliotecii juridice”, pe care o gestionează;
  h) acordă în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului JudeţeanVrancea, opiniile exprimate fiind consultative;
  i) acordă avizul de legalitate proiectelor de dispoziții ale președintelui consiliului județean și proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judetean Vrancea tehnoredactate de structurile de specialitate ale instituției, în baza referatelor aprobate de președintele Consiliului Județean Vrancea;
  j) avizează si semnează actele cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, vizând numai aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
  k) verifică certificatele de urbanism, avizele, autorizațiile sub aspectul conformității acestora;
  l) întocmește puncte de vedere, la solicitarea scrisă a structurilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Vrancea;
  m) nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat;
  n) sprijină activitatea secretarului județului în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin conform prevederilor legale.

  (3)BIROUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ȘI ARHIVĂ
  Biroul administraţie publică și arhivă este în subordinea Direcției juridice și administrației publice, este condus de un șef de birou și îndeplineşte potrivit legii următoarele atribuţii principale:

  A. Pregătirea şi organizarea şedinţelor Consiliului Judeţean Vrancea
  – redactarea şi difuzarea hotărârilor Consiliului JudeţeanVrancea :
  a) asigură pregătirea şi organizarea şedinţelor Consiliului JudeţeanVrancea prin acordarea avizului de legalitate (de către consilierii juridici din cadrul biroului) proiectelor de hotărâri ale Consiliului JudeţeanVrancea tehnoredactate de structurile de specialitate ale instituției, în baza referatelor aprobate de Președintele Consiliului Județean Vrancea;
  b) pregătește mapa de sedințe pe care o prezintă prin directorul direcției, secretarului județului Vrancea, contribuie la întocmirea şi comunicarea către consilierii judeţeni a materialelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele Consiliului JudeţeanVrancea, prin depunerea acestora in casuța electronică;
  c) asigură relaţionarea cu preşedinţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru a stabili data şi ora desfăşurării şedinţelor, precum şi în vederea acordării asistenţei de specialitate consilierilor judeţeni;
  d) sprijină activitatea consilierilor judeţeni şi a comisiilor de specialitate prin furnizarea de date, legislaţie, formulare, etc.;
  e) asigură convocarea consilierilor judeţeni, ţine evidenţa prezenţei acestora la şedinţele comisiilor de specialitate şi la şedinţele Consiliului Judeţean Vrancea şi transmite documentația aferentă secretarului judetului;
  f) gestionează evidenţa consilierilor judeţeni, inclusiv pe formaţiuni politice, alianţe electorale şi politice, precum şi modalităţile de contactare al acestora (telefon, mail, fax, etc.);
  g) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean Vrancea, pe care le înaintează secretarului județului;
  h) asigură publicitatea ședintelor Consiliului Județean Vrancea conform prevederilor legale;
  i) întocmeşte rapoarte de specialitate, referate şi proiecte de hotărâri ce privesc sfera de activitate a Biroului;
  j) redactează în formă finală hotărârile adoptate în şedinţele Consiliului JudeţeanVrancea ;
  k) numerotează şi tine evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Vrancea, asigurând arhivarea acestora cu întreaga documentaţie, în condiţiile legii;
  l) asigură comunicarea, în termenul legal, a hotărârilor adoptate către Instituţia Prefectului- Județul Vrancea, precum şi autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor fizice sau juridice interesate;
  m) asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ ale Consiliului JudeţeanVrancea;
  n) întocmeşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului JudeţeanVrancea;
  o) ține evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni şi asigură comunicarea acestora Agenţiei Naţionale de Integritate;
  p) primeste rapoartele anuale de activitate ale conducerii Consiliului Judeţean Vrancea, ale consilierilor judeţeni, ale institutiilor publice subordinate, precum şi cele ale comisiilor de specialitate;

  B. Emiterea dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea:
  – redactarea şi difuzarea dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului JudeţeanVrancea
  a) verifica proiectele de dispoziţii întocmite de structurile de specialitate si acorda avizul de legalitate in baza referatelor aprobate de Presedintele Consiliului Judeţean Vrancea, în vederea emiterii dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea;
  b) ţine evidenţa dispoziţiilor emise de Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea în registrul de dispoziţii ;
  c) după semnare, comunica dispozitia in format electronic structurii de specialitate care a promovat proiectul de dispoziţie, precum si persoanelor fizice şi juridice interesate;
  d) asigură evidenţa, păstrarea şi arhivarea dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, precum şi a tuturor celorlalte documente privind activitatea proprie, conform nomenclatorului aprobat;
  e) asigură convocarea şi secretariatul şedinţelor organizate de conducerea Consiliului Judeţean Vrancea cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea;
  f) întocmeşte, în colaborare cu celelalte structuri funcţionale, Regulamentul de organizare şi funcţionare precum şi Regulamentul de ordine interioară ale aparatului de specialitate al Consiliului JudeţeanVrancea;

  C. Monitorul oficial al județului, arhivă și registratură:
  a) asigura publicarea actelor administrative in Monitorul Oficial al judetului Vrancea;
  b) urmăreşte arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor consiliului judetean, participă la actualizarea nomenclatorului arhivistic;
  c) elibereaza la cerere documente din arhiva Consiliului Judetean Vrancea;
  d) gestionează activitatea de arhivare a documentelor Consiliului Județean Vrancea, conform legislației în vigoare;
  e) asigură depunerea documentelor arhivate spre păstrare la Direcţia Judeţeană Vrancea a Arhivelor Naţionale, la termenele prevăzute de lege;
  f) are obligația să depună în cadrul Direcției Județene Vrancea a Arhivelor Naționale, câte un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le deține, la expirarea termenelor de depunere a acestora;
  g) desfăşoară activitatea de primire, înregistrare şi comunicare a corespondenţei generale a Consiliului Judeţean Vrancea, sosită pe adresele de contact ale instituţiei, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic;
  h) înregistrează și ține evidența, pe baza unui registru, a tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a celor ieșite, potrivit legii;

 • DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII

  Art.13.
  (1) Direcţia Tehnică şi Investiţii este subordonată preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, fiind condusă de un director executiv si un director executiv adjunct şi are următoarea structură:
  a) Unitatea de Implementare a Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vrancea”
  b) Serviciul drumuri şi investiţii
  c) Biroul drumuri
  d) Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport

  (2)Unitatea de Implementare a Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vrancea”
  Atribuţiile Unității de Implementare a Proiectului “Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vrancea” sunt următoarele:
  1. îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de finanțate;
  2. promovează dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii aferente sistemului de management al deșeurilor, precum și programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante;
  3. propune măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii sistemului de management al deșeurilor
  4. stabilește cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
  5. asigură coordonarea elaborării strategiilor locale privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru comunele şi oraşele din judeţ şi a planurilor de implementare aferente acestora, precum şi centralizarea şi implementarea acestora, alături de autorităţile administraţiei publice locale, comunitare şi orăşeneşti implicate;
  6. responsabilităţile UIP legate de coordonarea şi managementul activităţilor necesare pentru a se asigura faptul că obiectivele proiectului sunt îndeplinite în faza de implementare:
  a) reprezintă şi acţionează în numele membrilor ADI –”Vrancea Curată”, faţă de părţile interesate şi în oricare altă problemă în legătură cu proiectul;
  b) obţine autorizaţiile necesare;
  c) pregăteşte rapoarte privind progresul fizic şi financiar, în conformitate cu condiţiile Contractului de Finanţare şi în strânsă legătură cu Comitetul de Monitorizare al ADI –” Vrancea Curată”, acestea fiind trimise membrilor ADI şi altor părţi interesate, aşa cum sunt stabilite în Contractul de Finanţare;
  d) primeşte documentaţiile de atribuire de la Consultantul care le-a elaborat și pregăteşte documentele de licitaţie pentru contractele din cadrul proiectului;
  e) urmărește implementarea contractelor și asigură supravegherea derulării acestora, conform prevederilor contractuale şi a tuturor celorlalte documente ale proiectului, în cursul implementării;
  f) propune soluții de prevenire/evitare a riscurilor care ar putea afecta proiectul.
  g) întocmește, fundamentează și propune spre aprobare autorității deliberative planul anual de achiziții asociat implementării proiectului.
  7. urmărește executarea lucrărilor din punct de vedere cantitativ și calitativ, verifică pe teren execuția și confirmă lucrările, serviciile realizate, conform clauzelor din contract;
  8. verifică aplicațiile de plată aferente contractelor de servicii/furnizare produse pe care le coordonează, conform cu lista de verificare pentru plata serviciilor/furnizarea produselor și întocmește Notificarea privind admiterea/respingerea aplicației de plată;
  9. verifică certificatele intermediare de plată aferente contractelor de lucrări pe care le coordonează, conform cu lista de verificare pentru plata lucrărilor și întocmește Notificarea privind admiterea/respingerea certificatului intermediari de plată;
  10. în cazul admiterii facturii, managerul UIP avizează lista de verificare factură, aplică ștampila “BUN DE PLATA” pe factură și o transmite ofițerului de autorizare plăți, în vederea întocmirii formalităților de plată efectivă a facturii către contractant;
  11. întocmește și înaintează către Autoritatea de Management și Organismul Intermediar cererile de rambursare pentru cheltuielile eligibile efectuate în vederea executării/prestării contractelor de lucrări, furnizare produse și contractele de servicii din cadrul proiectului;
  12. asigură monitorizarea derulării contractelor de execuție, în conformitate cu procedurile de asigurare a calităţii și a graficului de execuţie, în care vor fi desfășurate următoarele activități specifice:
  a) analizarea rapoartelor lunare ale inginerului;
  b) verificarea, cel puțin săptămânal, în teren, a tuturor punctelor de lucru, monitorizarea și verificarea nivelului calitativ al lucrărilor executate;
  c) participarea la recepții;
  d) participarea la întâlnirile săptămânale și lunare, la care se discută, împreună cu inginerul și contractantul, stadiul fizic și rapoartele de activitate;
  e) primirea și verificarea situațiilor de lucrări, întocmite pe baza lucrărilor executate și în conformitate cu clauzele contractuale.
  13. întocmește şi transmite Organismului Intermediar raportul de progres lunar al proiectului;
  14. mediatizează activităţile proiectului pe scară largă
  15. asigură raportarea regulată a situaţiei proiectului şi a progresului activităţii Autorității de Management către MFE;
  16. consemnează toate documentele şi procesul comunicaţional, astfel încât să permită realizarea unui acces cât mai uşor la documente pentru viitoarele activităţi de audit;
  17. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate;
  18. întocmeşte referate de specialitate, rapoarte și proiecte de hotărâri și dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean;

  (3)Serviciul Drumuri şi Investiţii
  Atribuţiile Serviciului drumuri şi investiţii sunt următoarele:
  1. reprezintă structura de specialitate a Consiliului Județean Vrancea, abilitată să coordoneze dezvoltarea unitară a rețelei de drumuri județene, cât și altor obiective de investiții;
  2. identifică surse și elaborează propuneri de proiecte cu finanțare din fonduri externe, specifice obiectului său de activitate, în conformitate cu strategia de programare a asistenței financiare nerambursabile;
  3. elaborează programul anual de investiții pentru domeniul specific de activitate și urmărește realizarea acestuia;
  4. întocmește informări/rapoarte statistice lunare, trimestriale și anuale pentru activitatea specifică de investiții;
  5. elaborează, planifică, organizează și coordonează modul de desfășurare al programului anual de investiţii al consiliului judeţean şi urmăreşte realizarea acestuia;
  6. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru fundamentarea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean în domeniul său de activitate;
  7. întocmeşte proiectele de hotărâri privind aprobarea documentațiilor tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru promovarea obiectivelor de investiţii proprii;
  8. întocmeşte proiectele de hotărâri privind aprobarea documentațiilor tehnico- economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru promovarea obiectivelor de investiţii ale instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea;
  9. asigură colaborarea cu Ministerul de resort pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală II, conform reglementarilor O.U.G. nr. 28/2013;
  10. întocmeşte propuneri pentru promovarea la finanțare în cadrul programului P.N.D.L II a unor obiective de investiţii în continuare şi/sau obiective de investiţii noi, pe baza criteriilor de prioritizare;
  11. întocmeşte situaţii cu necesarul de fonduri pentru alocarea acestora de către ministerele de resort;
  12. centralizează datele cu privire la derularea, stadiul fizic si valoric, respectiv valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare, buget de stat/buget local pentru finalizarea obiectivelor de investiții finanţate prin programe guvernamentale;
  13. asigură relaţia de colaborare cu Ministerul de resort şi elaborează programele anuale privind acţiunea de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente, conform prevederilor O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;
  14. întocmește acorduri prealabile și autorizațiile de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene;
  15. urmărește comportarea în timp a clădirilor existente și propune expertizarea în vederea asigurării seismice;
  16. asigură activitatea de urmărire a lucrărilor de reparaţii la obiectivele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea şi la cele din patrimoniul public şi privat al judeţului şi care au fost date în administrare, folosinţă gratuită, concesionate şi/sau închiriate;
  17. acordă, la cererea autorităţilor administraţiei locale din judeţ, asistenţă tehnică de specialitate;
  18. întocmește și fundamentează proiecte de hotărâri și dispoziții;

  (4)Biroul drumuri
  Atribuţiile Biroului drumuri sunt următoarele:
  1. verifică, periodic, starea tehnică a rețelei de drumuri județene aflate în proprietatea publică a județului;
  2. monitorizează modul de derulare al lucrărilor de întreținere curentă, atat pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă pentru rețeaua de drumuri județene;
  3. monitorizează modul de derulare al proceselor investiționale pentru lucrările de reabilitare și modernizare a rețelei de drumuri județene, precum și al lucrărilor de consolidare și reabilitare a podurilor, parte componenta din drum;
  4. monitorizează modul de derulare al proceselor investiționale pentru lucrările de reabilitare, consolidare, modernizare al unor imobile (clădiri) aflate în administrarea/proprietatea Consiliului Județean Vrancea, cât și pentru cele din patrimoniul public și privat al județului- monumente istorice;
  5. întocmește pentru promovarea unei investitii documentațiile tehnico-economice, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 și parcurgerea etapelor corespunzătoare: note conceptuale, teme de proiectare; studiu prefezabilitate sau studiu de fezabilitate, dupa caz; documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.); proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor, dupa caz; proiect tehnic de executie;
  6. monitorizează implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă investițională ce au ca obiect un bun din patrimoniul județului;
  7. urmărește și asigură implementarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala, in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 28/2013;
  8. asigură relaţia de colaborare cu partenerii din cadrul proiectelor, respectiv: Autoritatea de Management (AM) – Programul Operaţional Regional, Organismul Intermediar (O.I.)- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Galaţi Mediu;
  9. întocmește documentele tehnice în vederea inițierii procedurilor de achiziții publice pentru obiectivele de investiţii finanţate din diverse surse;
  10. asigură obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism în vederea obținerii autorizațiilor de construire;
  11. întocmește autorizația pentru transporturile agabaritice şi grele pe drumurile judeţene în vederea eliberării Autorizației Speciale de Transport (AST);
  12. întocmește, păstrează şi reactualizează băncile de date referitoare la drumurile publice județene, poduri şi la starea de viabilitate a acestora;
  13. asigură gestiunea traficului rutier, prin efectuarea periodică a recensământului de trafic;
  14. asigură completarea şi realizarea semnalizării verticale şi orizontale pe drumuri judeţene;
  15. urmăreşte asigurarea esteticii rutiere a drumurilor judeţene, prin întreţinerea plantaţiilor, a accesoriilor şi toaletarea acostamentelor şi a zonei de siguranţă a drumurilor;
  16. asigură pregătirea drumurilor judeţene pentru sezonul de iarnă şi menţine starea tehnică a acestora in condiții de siguranţă a circulaţiei;
  17. participă în comisiile mixte constituite pentru constatarea pagubelor şi distrugerilor inregistrate ca urmare a calamităţilor naturale produse atat pe reţeaua de drumuri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, cât și a celor aflate în administrarea autorităţilor publice locale;
  18. constată contravenţiile reglementate prin O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
  19. colaborează cu Serviciul Poliţiei Rutiere, în vederea realizării măsurilor specifice desfăşurării circulaţiei pe drumurile publice in condiții de siguranță;
  20. elaborează și verifică protocoalele încheiate între U.A.T.- Judeţul Vrancea şi U.A.T.-urile din judeţ (municipii, oraşe, comune) privind predarea, respectiv preluarea unor sectoare de drumuri judeţene, în vederea promovării unor lucrări de reparaţii, întreţinere curentă, întreţinere periodică, modernizări şi reabilitări;
  21. urmărește introducerea în proiecte a unor soluții inovatoare în domeniu;
  22. întocmește și ține evidența la zi a datelor privind Cartea Tehnică a tuturor obiectivelor de investiții, a drumurilor și podurilor județene;
  23. asigură colectarea datelor cu privire la starea de viabilitate și a condițiilor de desfășurare a circulației;
  24. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de către organele abilitate;
  25. coordonează activitatea de pregătire și autorizare a realizării execuției lucărilor de drumuri și poduri, colaborând cu proiectanții și constructorii, în vederea realizării la termen, a obiectivelor cuprinse în programul investițional propriu al județului;
  26. informează justificat ordonatorul de credite cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor/acordurilor-cadru, care să cuprindă cauza, motivele și oportunitatea modificărilor propuse.

  (5)Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport
  Atribuţiile Compartimentului Autorității județene de transport sunt următoarele:
  1. asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale în materia transportului de persoane dat în competență consiliilor județene;
  2. evaluează fluxurile de transport de persoane și determină cerințele de transport public județean prin grija personalului propriu sau prin încheierea unor contracte de servicii cu operatori economici specializați în domeniu;
  3. întocmește proiectul de program de transport județean;
  4. actualizează periodic programul de transport județean, modificându-l în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean sau feroviar, după caz;
  5. întocmește Regulamentul pentru efectuarea transportului public județean, precum și Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean, anexă a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean;
  6. acordă sprijin și consultanță autorităților administrației publice locale comunale, orășenești și municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum și serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuțiilor ce le revin;
  7. verifică și controlează periodic modul de realizare a serviciului de transport public județean;
  8. constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de lege pentru faptele care constituie contravenții în domeniul serviciului de transport public județean, potrivit dispozițiilor legale aplicabile;
  9. propune ordonatorului de credite convocarea pentru audierea operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizați în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciilor respective;
  10. întocmește informări și raportul anual privind activitatea compartimentului;

 • DIRECŢIA ARHITECT ŞEF

  Art.14.
  (1) Direcția Arhitect Şef se află în subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, este condusă de Arhitectul Șef și are în structura organizatorică: Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului si disciplină în constructii și Biroul avize si autorizaţii.
  (2) Direcția Arhitect Şef este structura de specialitate, din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea, abilitată să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

  (3) Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului si disciplină în construcții
  Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului si disciplină în construcții are următoarele atribuţii principale:
  1. coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii;
  2. propune consiliului judeţean orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. În acest scop, coordonează activitatea consiliilor locale şi le acordă asistenţă tehnică de specialitate;
  3. întocmește documentația necesară înscrierii imobilelor în cartea funciară;
  4. asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ;
  5. asigură temeiul tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prevederilor legale, precum şi emiterea certificatelor de urbanism;
  6. propune elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean;
  7. propune realizarea unor noi documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism și fundamentează necesitatea reactualizării planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi solicitările de fonduri cu această destinaţie;
  8. fundamentează solicitările adresate consiliilor locale de a elabora sau actualiza o documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului;
  9. organizează controlul de specialitate în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, cât şi la autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  10. contribuie la realizarea unei baze de date care sunt preluate de la instituţiile publice de pe teritoriul administrativ al judeţului şi de la consiliile locale, necesare întocmirii hărţilor de risc;
  11. asigură organizarea și funcționarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, care avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile, care se supun deliberării şi aprobării Președintelui Consiliului Judeţean;
  12. participă la elaborarea sau realizarea de lucrări de complexitate sau importanţă deosebită;
  13. participa la receptia lucrarilor autorizate de catre Presedintele Consiliului Judetean Vrancea sau a persoanei împuternicită în acest sens și verifica avizele, acordurile si conditiile de executie impuse de autoritatile competente;
  14. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate;
  15. întocmeşte referate de specialitate, rapoarte și proiecte de hotărâri și dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean;
  16. Se pronunța doar cu privire la aspectele tehnice din documentele avizate sau semnate.
  17. urmărește și monitorizează certificatele și autorizațiile de construcție date Consiliului Județean Vrancea;
  18. asigură realizarea lucrarilor aferente sistemului informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane, conform prevederilor H.G. nr. 521/1997, modificata si completata prin H.G nr.818/2006;

  (4) Biroul avize și autorizații
  Biroul avize si autorizatii, potrivit legislaţiei în domeniu în vigoare, are următoarele atribuţii principale:
  1. asigură respectarea documentației de amenajare a teritoriului județean și a documentațiilor de urbanism în vigoare și în termen de valabilitate, în procesul de avizare și autorizare;
  2. verifică operativ respectarea structurii şi conţinutului tuturor documentaţiilor depuse spre avizare și autorizare şi restituie, după caz, documentaţiile necorespunzătoare, în termen legal;
  3. verifică documentațiile de amenajare a teritoriului și documentațiile de urbanism, depuse în vederea avizării de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;
  4. emite avizul tehnic pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și documentatiile de urbanism, în baza notei de fundamentare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a propunerilor de actualizare sau prelungire a valabilității PUG, la solicitarea autorităților locale;
  5. analizează documentele depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi răspunde de stabilirea cerinţelor şi condiţiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiintare;
  6. analizează documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiintare depuse, în vederea constatării îndeplinirii, prin documentaţia tehnică – D.T., a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctul de vedere şi, după caz, în actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului;
  7. redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare;
  8. răspunde de corectitudinea întocmirii referatelor de specialitate, a avizelor de specialitate, a avizului Arhitectului Șef , le consemnează și le transmite spre a fi semnate;
  9. asigură transmiterea către primari, spre ştiinţă, a actelor adoptate, sau emise în domeniul urbanistic și amenajarea teritorului;
  10. asigură transparenţa procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii prin furnizarea, în vederea afişării pe site-ul Consiliului Judeţean Vrancea, a listei certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire emise;
  11. verifică documentațiile tehnice, intocmește și semnează avizul structurii de specialitate, în situațiile în care emiterea certificatului de urbanism si a autorizației de construire/desfiintare este de competența primăriilor;
  12. organizează şi exercită controlul propriu privind disciplina în construcţii, în echipă cu personalul din Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului si disciplină în constructii;
  13. acordă asistenţă de specialitate primarilor unităţilor administrativ-teritoriale, care nu au constituite încă structuri de specialitate, pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare din competenţa de emitere a acestora, pe bază de convenţie încheiată între primari şi Preşedintele Consiliului Judeţean prin:
  -gestionarea procesului de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pe termen limitat şi la solicitarea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor interesate;
  14. acordă asistenţă persoanelor fizice şi juridice la formularea cererilor şi verificarea documentaţiilor aferente acestora, în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire pentru obiective situate în intravilanul şi extravilanul U.A.T.-urilor, care nu au structuri de specialitate în cadrul primăriilor;
  15. propune cuantumul taxelor de eliberare ale avizelor, certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare, efectuează regularizarea taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor de construire și înștiințează Inspectoratul Județean în Construcții Vrancea;
  16. întocmeşte referate de specialitate, rapoarte și proiecte de dispoziții si hotarâri pentru domeniul său de activitate;
  17. coordonează constituirea și actualizarea băncii de date urbanistice și privind amenajarea teritoriului;
  18. transmite informații pentru publicare pe site, lunar, structurii din Consiliul Județean și Inspectoratului de Stat în Construcții și Direcţiei Judeţeană de Statistică;

 • DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

  Art.15.
  (1) Direcția Administrarea Patrimoniului Public și Privat face parte din structura aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, fiind direct subordonată preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, este condusă de un director executiv si are în structura organizatorică următoarea componență:
  a) Biroul evidența patrimoniului public și privat;
  b) Compartimentul Administrarea Zonei de agrement “Crâng Petrești”;
  c) Compartimentul Administrare “Parcul Memoriei Naționale”;
  d) Compartimentul Administrare Bazin de Înot Didactic;

  (2) BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT are următoarele atribuţii principale:
  1. gestionează baza de date privind evidenţa domeniului public şi privat al judeţului, bază care monitorizează toate operaţiunile privind darea în administrare, închirierea, concesionarea, retrocedarea, vânzarea imobilelor-clădiri şi terenuri din domeniul public şi privat al judeţului Vrancea.
  2. asigură activitatea de identificare şi evaluare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul public şi privat de interes judeţean, îndeplinind totodată şi formalităţile legale de înscriere și publicitate în cartea funciară;
  3. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi pentru dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, în domeniul său de activitate;
  4. inventariază anual patrimoniul public şi privat al judeţului Vrancea şi asigură evidenţa, conform reglementărilor în vigoare;
  5. întocmește documentația aferentă închirierii, vânzării, concesionării, etc. în conformitate ci legislația în vigoare;
  6. urmăresc înscrierea în cartea funciară a patrimoniului Consiliului Judeţean Vrancea;
  7. informează în scris conducerea Consiliului Judeţean atunci când constată nereguli şi deficienţe, furturi, sustrageri şi alte lipsuri şi plusuri de inventar, deteriorări/degradări/ dezmembrări şi orice alte cauze care conduc la distrugerea sau diminuarea bunurilor patrimoniale;
  8. colaborează la întocmirea programelor de investiţii anuale şi propune împreună cu compartimentele de specialitate, contractarea, (conform normelor), a lucrărilor, serviciilor si achiziţiilor de bunuri;
  9. ține evidența tuturor acțiunelor și intervențiilor asupra bunurilor din domeniul public și privat al județului;
  10. întocmește documentația aferentă actualizării domeniului public și privat al județului în vederea aprobării prin Hotărârile Guvernului în colaborare cu celalalte autorităti locale;
  11. gestioanează și raspunde de administrarea bunurilor din domeniul public și privat conform prevederilor legale în vigoare;
  12. gestionează avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi asigură sau propune reînnoirea acestora;
  13. verifică starea de întreţinere a adăposturilor de protecţie civilă şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora;
  14. verifică înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR precum şi transmiterea acestor date spre înregistrare la Inspecţia teritorială ISCIS de care aparţine;
  15. sesizează necesitatea întreţinerii şi reparaţiei echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le are în evidenţă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridice autorizate ISCIR;
  16. verifică exploatarea corectă şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le are în evidenţă;
  17. asigură afişarea instrucţiunilor de folosire a echipamentelor/instalaţiilor supuse autorizării ISCIR;
  18. anunţă în caz de avarii sau acccidente Inspecţia teritorială ISCIR de care aparţine;
  19. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate în aria de competență;
  20. aplică măsuri de tehnica securităţii muncii şi P.S.I., în vederea evitării accidentelor de muncă sau altor evenimente, asigurând un climat de muncă corespunzător prin dotarea personalului din subordine cu echipament şi materiale de protecţie a muncii;
  21. răspunde de aplicarea şi îndeplinirea prevederilor legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
  22. asigură dezinsecţia şi deratizarea cu respectarea normelor legale în vigoare a imobilelor din patrimoniu;
  23. asigură siguranța și paza imobilelor;
  24. asigură dotarea cu mijloace PSI și raspunde de buna funcționare a acestora.

  (3) COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA ZONEI DE AGREMENT ”CRÂNG PETREȘTI”
  1. asigură aplicarea și respectarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petresti;
  2. întocmeşte propunerile anuale de aprovizionare tehnico-materiale privind întreţinerea şi repararea imobilelor şi dotărilor aferente;
  3. răspunde de activitatea care are ca obiect de bază administrarea, extinderea, modernizarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi logistice a imobilelor şi terenurilor aferente;
  4. asigură întreţinerea şi repararea curentă a imobilelor, instalaţiilor şi dotărilor aferente;
  5. asigură curăţenia, evacuarea rezidurilor menajere, igienizarea spaţiilor din dotare, cu personal propriu sau firme specializate;
  6. organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente imobilelor administraţiei;
  7. răspunde de realizarea programelor anuale de amenajare, întreţinere şi protejare a spaţiilor verzi din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
  8. asigură lucrări specifice de întreţinere şi conservare a spaţiilor verzi în funcţie de sezon şi lucrări de amenajare şi reamenajare;
  9. execută lucrări de salubrizare a zonelor verzi și a parcărilor, deszăpezire sau alte lucrări specifice menţinerii unui grad civilizat al acestora, prin forţe proprii sau firme specializate;
  10. administrează conform specificului ariei protejate, a legislației și actelor administrative emise în acest sens;
  11. asigură paza ariei prin personal propriu sau societăţi specializate;
  12. ia măsuri şi răspunde de efectuarea amenajărilor instalaţiilor şi mijloacelor tehnice de pază şi alarmări prevăzute;
  13. asigură dotarea cu mijloace şi instalaţii P.S.I. şi buna funcţionare a acestora;
  14. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate în aria de competență;
  15. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi pentru dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, în domeniul său de activitate;
  16. propune și întocmește documentațiile în vederea contractării de servicii şi lucrări, în condiţiile legii;
  17. asigură şi urmăreşte respectarea clauzelor în contractele încheiate;
  18. administrează conform specificului imobilului, a legislației și a actelor administrative adoptate sau emise în acest sens.

  (4) COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC
  1. se asigură de aplicarea și respectarea Regulamentului de funcționare, întretinere și exploatare a imobilului Bazin de înot didactic-Baza sportivă;
  2. asigură buna desfășurare a activităților specifice în baza protocoalelor, solicitărilor, și contractelor încheiate, precum și pentru organizarea și promovarea competițiilor sportive și pregătirii sportive de performanță;
  3. asigură respectarea securității în muncă și legislația în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației prin efectuarea de analize microbiologice a apei și tratarea acesteia cu substanțe specifice;
  4. asigură afișarea la loc vizibil a tuturor informațiilor de avertizare și utilizare și a celor stabilite prin legislația specifică;
  5. întocmeşte propunerile anuale de aprovizionare tehnico-materiale privind întreţinerea şi repararea imobilului şi dotărilor aferente;
  6.răspunde de activitatea care are ca obiect de bază administrarea, întreținerea, modernizarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi logistice a imobilului şi terenului aferent;
  7. urmăreşte respectarea de către personalul bazinului de înot didactic şi de către personalul care îşi desfăşoară temporar activitatea în cadrul bazinului de înot didactic a regulilor pentru folosirea şi întreţinerea instalaţiilor din încăperi şi menţinerea în stare bună a mijloacelor respective.
  8. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate în aria de competență;
  9. propune și întocmește documentațiile în vederea contractării de servicii şi lucrări, în condiţiile legii;
  10. asigură şi urmăreşte respectarea clauzelor în contractele încheiate;
  11. administrează conform specificului imobilului, a legislației și a actelor administrative adoptate sau emise în acest sens.

  (5) COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE ” PARCUL MEMORIEI NAȚIONALE ”
  1. răspunde de activitatea care are ca obiect de bază administrarea, extinderea, modernizarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi logistice a terenului aferent, precum şi a activităţilor conexe de deservire comerciale şi necomerciale care decurg din activitatea de bază;
  2. asigură întreţinerea şi repararea curentă a instalaţiilor şi dotărilor aferente;
  3. răspunde de integritatea şi funcţionalitatea patrimoniului existent;
  4. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific ce decurg din actele normative în vigoare,
  5. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi pentru dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, în domeniul său de activitate;
  6. propune și întocmește documentațiile în vederea contractării de servicii şi lucrări, în condiţiile legii;
  7. asigură şi urmăreşte respectarea clauzelor în contractele încheiate;
  8. administrează conform specificului imobilului, a legislației și a actelor administrative adoptate sau emise în acest sens.

 • DIRECȚIA ECONOMICĂ

  Art.16
  (1) Direcţia Economică este subordonată preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, fiind condusă de un director executiv şi un director executiv adjunct și are următoarea structură:
  a) Serviciul buget şi bilanţuri contabile;
  b) Serviciul financiar-contabil;
  c) Biroul monitorizare programe și servicii sociale;
  d) Compartiment de guvernanță corporativă;
  e) Biroul monitorizare SSM și administrativ.

  (2) Serviciul buget şi bilanţuri contabile
  Atribuţiile Serviciului buget şi bilanţuri contabile sunt următoarele:
  1. exercită controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care vizează în principal:
  a) angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
  b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
  c) modificarea repartizării trimestriale şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
  d) ordonanţarea cheltuielilor;
  e) constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
  f) alte categorii de operaţiuni stabilite prin Ordin al ministrului finanţelor publice.
  2. întocmeşte, fundamentează și trimite spre avizare documentaţia pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Judeţean privind aprobarea bugetului şi rectificările acestuia, privind aprobarea încheierii contului de execuţie anual, aprobarea unor taxe sau tarife, precum şi pentru alte proiecte de hotărâri cu caracter economic;
  3. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean;
  4. întocmeşte, fundamentează și trimite spre avizare documentaţia ce stă la baza emiterii unor Dispoziţii ale Președintelui Consiliului Județean Vrancea privind virările de credite bugetare, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  5. întocmeşte fundamenteaza și trimite spre avizare dispoziții privind repartizarea pe trimestre a bugetului;
  6. întocmește Programul anual de investiții și Fișele obiectivelor de investiții;
  7. organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul judeţului (pregătire, alcătuire, execuţie);
  8. elaborează proiectul de buget consolidat al judeţului, pe baza datelor furnizate de direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea şi al instituţiilor aflate sub autoritatea sa;
  9. răspunde de efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru bugetul propriu al judeţului şi pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a creditelor bugetare repartizate de la bugetul de stat, scop în care lucrează în strânsă colaborare cu consiliile locale şi diverse instituţii judeţene şi naţionale;
  10. analizează, în vederea aprobării, proiectele de buget ale instituţiilor publice finanţate, integral sau partial, din bugetul Consiliului Judeţean Vrancea;
  11. elaborează, împreună cu celelalte compartimente de specialitate, propunerile privind proiecţia veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul în curs și estimările pentru următorii trei ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe obiective şi ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu, cât şi pentru instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  12. întocmeşte Bugetul multianual (pe următorii 3 ani) şi care se prezintă Administrației Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea;
  13. întocmeşte lunar contul de execuţie pentru bugetul propriu, urmărind defalcarea cheltuielilor pe surse de finanţare și structură bugetară, precum şi încadrarea acestora în prevederile legale aprobate;
  14. analizează documentele care stau la baza solicitărilor consiliilor locale pentru sumele solicitate de la bugetul statului sau de la bugetul judeţean şi face propuneri în consecinţă;
  15. urmăreşte încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului judeţean, în conformitate cu prevederile actelor normative care stau la baza constituirii acestor resurse financiare;
  16. verifică şi analizează dările de seamă contabile ale instituţiilor aflate sub autoritatea consiliului judeţean;
  17. întocmeşte situaţia financiară lunară şi trimestrială (bilanţ contabil) pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vrancea;
  18. verifică şi centralizează trimestrial bilanţurile contabile ale instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea şi întocmeşte bilanţul contabil consolidat al Judeţului Vrancea;
  19. întocmeşte Bilanţul contabil consolidat (având la bază bilanţul Consiliului Judeţean Vrancea şi bilanţurile instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea) în vederea transmiterii Administrației Județene a Finanţelor Publice Vrancea;
  20. întocmeşte monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu, în vederea transmiterii acestuia la Administrația Județeană a Finanţelor Publice Vrancea;
  21. întocmeşte Bugetul pentru starea de necesitate şi pentru primul an de război;
  22. informează Consiliul Judeţean în legătură cu Situaţia plăţilor restante înregistrate la finele fiecărui trimestru, precum şi în legătură cu execuţia bugetară, situaţiile financiare trimestriale şi datoria publică;
  23. întocmeste lunar rapoarte privind datoria publică în vederea transmiterii la Administrația Județeană a Finanţelor Publice Vrancea;
  24. verifică cererile şi documentaţiile instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea privind deschiderile de credite bugetare lunare, la trezorerie, pentru cheltuieli curente şi de capital, în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi utilizarea fondurilor alimentate anterior;
  25. întocmeşte lunar deschideri de credit pentru U.A.T. – Județul Vrancea şi pentru toate instituţiile aflate sub autoritatea consiliului judeţean;
  26. solicită primăriilor din judeţ situaţia obiectivelor de investiţii aflate în derulare sau pentru care au fost obţinute aprobări pentru a fi finanţate din fonduri externe, în vederea alocării de fonduri de către consiliul judeţean, conform Legii finanţelor publice locale;
  27. face demersuri în vederea transmiterii solicitării de lichidare a angajamentelor luate în legătură cu creditele de angajament anuale asumate, ce privesc anumite obiective sau acţiuni;
  28. întocmeşte “angajarea/lichidarea/ordonanţarea cheltuielilor”, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2003, pentru toate plăţile efectuate din bugetul propriu al judeţului;
  29. alimentează conturile instituţiilor publice care au finanțare și din venituri proprii, conform deschiderilor de credite;
  30. întocmeşte „Propuneri de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2003 pentru proiectele de angajament legal, inclusiv pentru proiectele de angajamente legale ce privesc Programul Național de Dezvoltare Locală;
  31. întocmește documentele contabile pentru virarea către primării a cotei-parți din veniturile încasate ce reprezintă servicii prestate de admistrația județeană;
  32. înscrie, angajează și efectuează cheltuieli din bugetul județean, doar dacă există bază legală pentru respectiva cheltuială;
  33. angajează, ordonanţează şi plătește cheltuieli din fonduri publice locale, doar dacă sunt aprobate, potrivit legii şi dacă există prevederi bugetare şi surse de finanţare;
  34. propune ordonatorului de credite al instituției rectificarea bugetului pe parcursul exerciţiului bugetar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite;
  35. aplică aceleaşi proceduri, rectificării bugetului ca şi aprobării iniţiale a acestuia, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar;
  36. aplică, în continuare, bugetele anului precedent, dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent;
  37. întocmeste și fundamentează finanțările, până la aprobarea bugetului, pentru instituţiile publice şi acţiunile nou-aprobate, în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, în limita a 1/12 din prevederile acestora, cuprinse în proiectul de buget;
  38. organizează evidența contabilă a disponibilităților în afara bugetului local;
  39. întocmeste solicitarea aprobarii suplimentării sumelor, pe baza analizelor şi fundamentărilor prezentate Administrației Județene a Finanţelor Publice, în cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile depăşeşte o limită lunară de 1/12, din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
  40. primește 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat, în situația în care sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile propuse în proiectul bugetului de stat sunt mai mici decât cele din anul precedent;
  41. avizează potrivit dispoziţiilor legale, documentaţiile tehnico-economice, precum şi notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investiţii cuprinse în poziţia globală „alte cheltuieli de investiţii”, pentru investiţiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor produse de acţiuni accidentale şi de calamităţi naturale;
  42. include obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor, în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale;
  43. întocmește şi prezintă ordonatorului de credite în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Județean, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie, în următoarea structură:
  – la venituri:
  – prevederi bugetare iniţiale;
  – prevederi bugetare definitive;
  – încasări realizate;
  – la cheltuieli:
  – credite bugetare iniţiale;
  – credite bugetare definitive;
  – plăţi efectuate.
  44. întocmește lunar, trimestrial şi anual situaţii financiare și execuţia bugetară, care se depun la Administrația Județeană a Finanţelor Publice;
  45. întocmește şi depune la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare centralizate privind execuţia bugetului, la termenele şi potrivit normelor stabilite de acesta;
  46. întocmește şi anexează, la situaţiile financiare anuale, rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi pe cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale;
  47. prezintă ordonatorului de credite, situaţiile financiare lunare, trimestriale, anuale, inclusiv anexele la acestea;
  48. majorează veniturile şi cheltuielile bugetului local cu fonduri băneşti acordate de persoane juridice/fizice, cu respectarea dispoziţiilor legale, fondurile respective utilizându-se cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător;
  49. înregistrează în contabilitate bunurile materiale primite de la persoane juridice şi fizice sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale;
  50. are obligația, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, de a prezenta în şedinţă publică, ordonatorului de credite, în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Județean, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
  a) să nu înregistreze plăţi restante;
  b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
  51. ține zilnic evidenţa tuturor veniturilor şi urmăreşte încasarea lor pe surse bugetare;
  52. întocmeşte procese verbale de compensare a veniturilor şi facturează unele categorii de venituri;
  53. acordă asistenţă de specialitate instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, precum şi primăriilor din judeţ, atât pe probleme bugetare, cât şi bilanţiere (la solicitarea acestora);
  54. verifică cererile şi documentaţiile instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean privind deschiderile de credite bugetare lunare, la Trezorerie, pentru cheltuieli curente şi de capital, în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi utilizarea fondurilor alimentate anterior;
  55. întocmeşte şi transmite Trezoreriei, documentaţia privind deschiderile de credite bugetare lunare, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru instituţiile aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  56. răspunde de întocmirea, potrivit legii, a documentelor de plată către instituţiile bancare şi de credit;
  57. operează în contabilitate plăţile şi verifică extrasele de cont şi documentele însoţitoare plăţilor;
  58. ține evidența și întocmește notificări consumatorilor comuni de utilități și urmărește încasarea sumelor;
  59. asigură încadrarea corectă, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat;
  60. asigură încasarea la timp a creanţelor bugetare şi le evidenţiază în contabilitate;
  61. răspunde de organizarea şi efectuarea la timp a operaţiunilor de decontări din bugetul propriu şi asigură resursele financiare pentru efectuarea acestor operaţiuni la instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean;
  62. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate;
  63. urmăreşte derularea finanţărilor din fonduri externe, conform „Fişelor proiectelor”, aprobate ca anexe la buget;

  (3) Serviciul financiar-contabil
  Atribuţiile Serviciului financiar – contabil sunt următoarele:
  1. conduce evidenţa contabilă în programul național Forexebug, privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, a gestionării valorilor materiale, a bunurilor de inventar şi mijloacelor băneşti, a decontării cu debitorii şi creditorii;
  2. conduce evidența contabilă în programul național Forexebug, asupra patrimoniului public şi privat, în vederea asigurării integrităţii patrimoniului judeţean, precum şi a rezultatului patrimonial;
  3. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie;
  4. verifică documentele justificative pentru avansurile de trezorerie primite pentru deplasările în ţară şi în străinătate;
  5. rezervă sume în vederea efectuării plăților în programul național Forexebug;
  6. întocmeşte zilnic ordine de plată, către Trezorerie şi alte bănci comerciale, pentru asigurarea decontărilor cu furnizorii, în vederea stingerii datoriei către aceştia;
  7. face punctaj lunar între evidența sintetică şi cea analitică privind mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele, precum şi bunurile din domeniul public al judeţului;
  8. asigură evidenţa analitică a furnizorilor, debitorilor, creditorilor şi a clienţilor pe fiecare categorie în parte;
  9. răspunde de evidenţierea în contabilitate a casărilor şi scoaterii din funcţiune a bunurilor, nominalizate în procesul-verbal de inventariere anuală;
  10. calculează și transmite Serviciului Resurse Umane, lunar, reţinerile salariale (conform legislaţiei în vigoare şi contractelor de creditare ale salariaţilor), ale personalului aparatului propriu, cât şi consilierilor judeţeni;
  11. evidenţiază în contabilitate garanţiile materiale reţinute gestionarilor, garanţiile de bună execuţie, garanţiile de participare la licitaţie;
  12. evidenţiază în contabilitate încasările de la primării, în vederea aprovizionării centralizate cu Carnete de comercializare și/sau Atestate de producător de la Imprimeria Naţională;
  13. verifică evidenţierea tuturor operaţiunilor efectuate în numerar, conform cu “Registrul de casă”;
  14. întocmeşte diferite “Raportări financiare pentru obiectivele decontate din fonduri nerambursabile”;
  15. asigură evidenţa analitică a tuturor imobilizărilor în curs de execuţie, întocmind fişa fiecărui obiectiv în parte;
  16. urmăreşte rambursările creditelor contractate de către Consiliul Judeţean, întocmind “Subregistrul datoriei publice”;
  17. înregistrează cronologic şi sistematic toate documentele primite în cadrul compartimentului, conform O.M.F. nr. 1792/2002;
  18. întocmeşte lunar “Balanţa contabilă de verificare sintetică” şi” Balanţa de verificare contabilă analitică” pe baza „Notelor contabile”;
  19. întocmeşte lunar şi trimestrial situaţiile financiare (Bilanţ contabil şi anexele acestuia, conform reglementărilor în vigoare) şi le depune la Serviciul buget şi bilanţuri contabile;
  20. întocmeşte „Cartea mare” pentru toate operaţiunile reflectate în conturile contabile;
  21. întocmeşte Registrul-inventar;
  22. întocmeşte Registrul operaţiunilor supuse controlului preventiv;
  23. verifică şi confirmă, lunar, la Trezorerie, operaţiunile efectuate în conturile de venituri şi cele de cheltuială;
  24. evidenţiază, în contabilitate, operaţiunile ce privesc implementarea proiectelor cu finanţare externă;
  25. informează justificat cu privire la eventualele modificări intervenite în execuția contractelor/acordurilor-cadru, care să cuprindă cauza, motivele și oportunitatea modificărilor propuse;
  26. notifică debitorii şi creditorii în legătură cu soldul conturilor la finele anului;
  27. întocmeşte referate de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi pentru Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean, în domeniul său de activitate;
  28. asigură implementarea şi realizarea măsurilor impuse în urma controalelor efectuate de organele abilitate;

  (4) Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale
  Atribuţiile Biroului monitorizare contracte, programe și servicii sociale sunt următoarele:
  1. întocmește o situație centralizată a tuturor contractelor încheiate la nivelul aparatului propriu al Consiliului Județean Vrancea;
  2. urmărește în timp real realizarea contractelor din punct de vedere al prețului, duratei contractului, termenului de realizare, constituirii garanției de bună execuție;
  3. transmite direcțiilor/ serviciilor de specialitate date actualizate cu privire la contractele aflate în derulare;
  4. verifică dacă avizele de expediţie care stau la baza furnizării produselor lactate, panificaţie și fructe sunt corecte din punct de vedere formal (numele şi semnătura pt primirea produselor, unitatea şcolară beneficiara, vizibilitatea tuturor informaţiilor) şi dacă cantităţile se regăsesc corect centralizate în borderourile care stau la baza facturării către Judeţul Vrancea;
  5. întocmeşte rapoarte privind rezultatul controlului avizelor de expediţie de la furnizorii de lapte, corn și fructe şi a concordanței dintre avize şi borderourile centralizatoare ale acestora întocmite tot de furnizori; rapoartele vor purta nr de înregistrare, se vor întocmi în două exemplare din care unul va fi predat, sub semnătura, salariatului care are ca sarcini plata facturilor ce privesc Programul „lapte, corn și fructe”;
  6. întocmeşte adrese către furnizorii de lapte, corn și fructe privind remedierea problemelor semnalate în rapoarte, dacă acestea nu se pot rezolva amiabil şi operativ pe baza convorbirilor telefonice;
  7. se îngrijeşte de primirea de la Inspectoratul Şcolar Judeţean a Centralizatorului distribuirii de produse lactate/panificaţie/fructe, conform prezenței elevilor şi înştiinţează şeful ierarhic, în scris, dacă acesta nu a fost depus la Consiliul Judeţean Vrancea în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărui semestru conform H.G 640/2017;
  8. se realizează punctajul pe fiecare produs lactat cu furnizorul;
  9. întocmeşte Referate privind aprobarea platii facturilor depuse pe care le va înainta salariatului care se ocupa cu înregistrarea facturii în contabilitate;
  10. asigura „bun de plată” pe facturile furnizorilor de produse lactate, panificaţie și fructe şi semnează „Ordonanţarea cheltuielilor” la rubrica „Compartiment de specialitate”;
  11. solicită furnizorului documentația actualizată în vederea depunerii dosarului încasării subvenției pentru fiecare semestru școlar;
  12. operează datele solicitate de APIA în ceea ce priveşte conţinutul dosarului ce se depune, conform Ghidului solicitantului, în vederea obținerii ajutorului financiar Fega din cadrul Programului pentru școli al României ;
  13. depune documentele solicitate de APIA în vederea încasării subvenţiei menţionate la punctul anterior;
  14. asigură o stransă legătură cu centrul județean și central APIA și răspunde tuturor solicitărilor și notificărilor venite de la aceștia;
  15. informează comisia ce funcționează pe langă Prefectura Județului Vrancea în legătură cu modul de derulare al Programului pentru școli al României ;

  (5)Compartimentul de guvernanță corporativă
  Atribuţiile Compartimentului de guvernanță corporativă sunt următoarele:
  1. asigură interfaţa și gestionează baza de date cu privire la activitatea societăţilor comerciale de interes judeţean şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară în care judeţul Vrancea este parte;
  2. solicită şi centralizează, asigurând respectarea termenelor legale, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea societăţilor comerciale la care judeţul Vrancea este acţionar;
  3. raportează semestrial Ministerului Finanţelor Publice, indicatorii de performanţă monitorizaţi la societăţile la care judeţul Vrancea este acţionar;
  4. elaborează şi asigură publicarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Vrancea a raportului anual privitor la întreprinderile publice, reglementat de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
  5. asigură transparenţa politicii de acţionariat a statului în cadrul societăţilor faţă de care Consiliul Judeţean Vrancea exercită competenţele de autoritate publică tutelară;
  6. monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, anexaţi la contractul de mandat al consiliului de administraţie al societăţilor la care judeţul Vrancea este acţionar;
  7. sprijină activitatea de verificare a bugetelor şi a conturilor de execuţie a societăţilor comerciale de interes judeţean, în vederea avizării şi aprobării acestora, în condiţiile legii;

  (6) Biroul monitorizare SSM și administrativ
  Atribuţiile Biroului monitorizare SSM și administrativ sunt următoarele:
  1. transmite către Serviciul buget şi bilanţuri contabile, notele de recepţie şi toate documentele ce însoţesc produsele achiziţionate;
  2. asigură ţinerea evidenţei kilometrilor parcurşi de autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean, întocmeşte consumul de carburanţi şi ulei;
  3. întocmeşte lunar balanţa analitică a materialelor consumabile din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea şi Centrului Militar Zonal pe baza NIR-urilor şi a bonurilor de consum;
  4. întocmeşte lucrările informatice privind mijloacele fixe şi a materialelor de natura obiectelor de inventar, asigurând lunar evidenţa analitică a conturilor de mijloace fixe, obiecte de inventar în folosinţă şi în magazie pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vrancea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Anghel Saligny al judeţului Vrancea şi Centrul Militar Zonal, Aria naturală Crâng Petrești, Bazin de înot didactic;
  5. administrează parcul auto al Consiliului Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea şi Centrului Militar Zonal;
  6. întocmeşte necesarul de consum şi asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb, a mijloacelor de transport din dotare, în limitele de cheltuieli prevăzute;
  7. urmăreşte încadrarea în limitele prevăzute de lege a consumurilor specifice (carburanţi, piese auto şi alte materiale);
  8. întocmeşte şi răspunde de completarea FAZ – urilor (fișa activității zilnice), pe baza foilor de parcurs pentru mijloacele de transport din parcul propriu al Consiliului Judeţean, al Centrului Militar Zonal şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
  9. întocmeşte documentaţiile necesare înscrierii şi radierii din circulaţie a autoturismelor din dotare, încheie asigurările auto și vignete;
  10. ia măsuri de dotare cu mijloacele şi materialele necesare funcţionării aparatului de specialitate;
  11. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă şi unitate;
  12. organizează activitatea de protecție a muncii, în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
  13. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare;
  14. propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii, în funcţie de necesităţile concrete;
  15. răspunde de colectarea selectivă a deșeurilor în sediul Consiliului Județean;

 • DISPOZIŢII FINALE

  (1) Aparatul de specialitate, organizat pe structuri, îndeplinește și alte atribuții/competențe date prin legislația în vigoare și actele administrative adoptate sau emise de consiliul județean și președinte.
  (2) Direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele colaborează între ele pentru fundamentarea necesarului în vederea includerilor în bugetul de venituri și cheltuieli.
  (3) Direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele au obligația de a elabora proceduri de sistem și operaționale și de a le transmite Compartimentului Control.
  (4) Toți salariații au obligația de a grupa pe unităţi arhivistice documentele create conform nomenclatorului și să le depună la arhivă pe bază de inventar și proces-verbal de predare-primire;
  (5) Atribuţiile şi sarcinile funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate vor fi concretizate în fişele posturilor care se aprobă de către Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.
  (6) Nerealizarea sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament şi a sarcinilor concretizate în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.
  (7) Modificarea şi completarea prezentului regulament se vor face în cazurile în care din actele normative apărute după aprobarea lui, rezultă noi competenţe în sarcina consiliului judeţean ori noi reglementări privitoare la personalul aparatului de specialitate de natură a necesita armonizarea prevederilor regulamentului.
  (8) Modificarea şi completarea prezentului regulament se vor face şi în cazul aprobării de către Consiliul Judeţean Vrancea a unei noi organigrame.
  Art.18. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentului Regulament, conducătorii compartimentelor din structura aparatului de specialitate întocmesc pentru fiecare post (funcţie de conducere sau execuţie) “fişa postului”, cuprinzând atribuţiile, competenţele, responsabilităţile, precum şi relaţiile de serviciu.
  Art.19. Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în materie.
  Art.20. Prevederile prezentului regulament nu pot excede reglementărilor legislaţiei în vigoare.