Institution’s rules of organization and functioning

Back
imagine de fundal

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA

CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa la Hotărârea nr. 263 din 28.11.2023

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VRANCEA

Art.l. Pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de legislația în vigoare și de Regulamentul de organizare și funcționare, Consiliul Județean Vrancea organizează și asigură funcționarea unui aparat de specialitate care este în subordinea directă a președintelui consiliului judetean.

Art.2. (1) În funcție de specificul atribuțiilor, aparatul de specialitate este organizat, conform organigramei și statului de funcții, în direcții, servicii și compartimente.
(2) Aparatul de specialitate este structura organizatorică permanentă care asigură realizarea atribuțiilor Consiliului Județean și ale conducerii executive a acestuia, stabilite prin legi și alte acte normative, precum și a celor reieșite din propriile hotărâri și, respectiv, dispoziții ale președintelui consiliului judetean.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului județean, în realizarea atribuțiilor de la alin. (2) întocmește, sub aspect legal, formal și de eficiență, rapoarte de specialitate, studii, referate sau orice alte acte administrative.

Art. 3. (1) Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă, conform legii, prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea președintelui.
(2) Organigrama stabilește și reflectă schematic structura ierarhică de conducere, coordonare și control, între conducerea executivă a Consiliului Județean Vrancea și structura aparatului de specialitate.

Art.4. (1) Președintele și vicepreședinții consiliului județean asigură conducerea, coordonarea și controlul activității desfășurate în cadrul structurilor aparatului propriu al consiliului județean, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare, ale organigramei și ale actelor normative în vigoare.
(2) Președintele consiliului județean poate delega prin dispoziție vicepreședinților consiliului județean, administratorului public al județului și secretarului general al judetului, coordonarea structurilor de specialitate ale Consiliului Județean Vrancea, potrivit legii.

Art.5. (1) Potrivit organigramei, aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea este organizat în direcții conduse de câte un director executiv, director executiv adjunct, servicii conduse de câte un șef serviciu și compartimente.
(2) Direcțiile au în structura Servicii și Compartimente.
(3) Serviciile au în structură Compartimente.

Art.6. Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea are următoarea structură:
I. COMPARTIMENTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN
II. SERVICIUL CONTROL, MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI TRANSPORT
III. DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
IV. DIRECȚIA DEZVOLTARE Șl PROMOVARE
V. DIRECȚIA JURIDICĂ Șl ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
VI. DIRECȚIA TEHNICĂ Șl INVESTIȚII
VII. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

 • CAPITOLUL I - COMPARTIMENT AUDIT

  Art. 7 În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea este organizat auditul public intern în cadrul unui compartiment aflat în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, compartiment care îşi exercită atribuţiile de asigurare şi consiliere asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Judeţean Vrancea, de instituţiile publice subordonate, precum şi de regii autonome, companii/ societăţi comerciale la care Consiliul Judeţean Vrancea este acţionar majoritar şi care au personalitate juridică.
  Art. 8 (1) Principalele atribuţii ale compartimentului audit sunt următoarele:
  a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului Judeţean Vrancea, cu avizul UCAAPI. Pentru entităţile publice subordonate avizează normele specifice întocmite de acestea;
  b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
  c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
  d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acesora;
  e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomanărilor rezultate din activitatea de audit;
  f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  g) raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii;
  h) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Cosului privind conduita etică în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritate şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
  (2) Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţilor publice pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.
  (3) Compartimentul de audit auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
  a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de autoritatea publică din momentul constituirii angajamentelor, până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţarea externă;
  b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  f) alocarea creditelor bugetare;
  g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  h) sistemul de luare a deciziilor;
  i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  j) sistemele informatice:
  (4) Compartimentul de audit efectuează activităţi de consiliere care se desfăşoară sub formă de:
  a) misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o secţiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordări sistematice şi metodice conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat;
  b) misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durată determinată, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informaţii, urmând a se desfăşura după procedurile specifice acestora;
  c) misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale, realizate prin participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluării activităţilor ca urmare a unei situaţii de forţă majoră sau altor evenimente excepţionale, urmând a se desfăşura după procedurile specifice acestora.
  (5) Activităţile de consiliere desfăşurate de către auditorii publici interni cuprind următoarele tipuri de consiliere:
  a) consultanţă, având ca scop identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora;
  b) facilitarea înţelegerii, destinată obţinerii de informaţii suplimentare pentru cunoaşterea în profunzime a funcţionării unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora;
  c) formarea şi perfecţionarea profesională, destinate furnizării cunoştinţelor teoretice şi practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor şi controlul intern, prin organizarea de cursuri şi seminarii

 • CAPITOLUL II - COMPARTIMENT CONTROL

  Art. 9 Compartimentul control constituit direct în subordinea preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, are următoarele atribuţii principale:
  a) efectuează control de specialitate asupra iregularităţilor sau prejudiciilor potenţiale raportate de către compartimentul de audit;
  b) desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a preşedintelui;
  c) elaborează Planul anual al activităţii de control pe care îl supune spre aprobare preşedintelui;
  d) controlează instituţiile publice şi regiile sau societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vrancea, după cum urmează:
  – soluţionează reclamaţii şi scrisori primite de la persoane fizice şi juridice referitoare la activitatea acestora, repartizate de preşedintele consiliului judeţean;
  – efectuează verificări, controale în baza petiţiilor, reclamaţiilor comunicate, cu privire la desfăşurarea activităţii în cadrul instituţiei sau serviciului public subordonat sau cu privire la activitatea conducătorului instituţiei sau serviciului public subordonat.
  e) verifică, din dispoziţia preşedintelui, aspecte legate de activitatea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea, ale institţiilor publice şi regiilor sau societăţilor comerciale subordonate acestuia;
  f) întocmeşte rapoarte, ca urmare a acţiunilor întreprinse, pe care le comunică preşedintelui;
  g) urmăreşte măsurile luate de către aceste instituţii sau servicii publice ca urmare a controlului efectuat;
  h) elaborează propuneri, soluţii necesare remedierii problemelor constatate;
  i) propune preşedintelui, în cadrul rapoartelor, controalelor şi cercetărilor administrative efectuate, după caz, măsuri disciplinare sau de recuperare a pagubelor;
  j) sesizează, când situaţia o impune, organele competente, pentru continuarea verificărilor şi luarea măsurilor legale ce se impun;
  k) desfăşoară, din însărcinarea preşedintelui, în condiţiile legii, singur sau împreună cu alţi reprezentanţi ai acestuia ori ai altor instituţii publice competente, acţiuni de sprijin, îndrumare şi verificare, punctuale, tematice sau complexe cu privire la modul de respectare a legilor şi altor acte normative de către unităţile administrativ-teritoriale;
  l) îndeplineşte, în limitele competenţei şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

   

 • CAPITOLUL III - SERVICIUL RELAŢII PUBLICE, CONTENCIOS, MONITOR OFICIAL ŞI ARHIVĂ
  CAPITOLUL III
  SERVICIUL RELAŢII PUBLICE, CONTENCIOS, MONITOR OFICIAL ŞI ARHIVĂ

  Art. 10 Serviciul relaţii publice contencios, monitor oficial şi arhivă este structurat astfel:
  a) Biroul contencios şi administraţie publică
  b) Compartimentul relaţii publice, comunicare, secretariat şi arhivă
  c) Ghişeul unic.
  Art. 11 Serviciul relaţii publice, contencios, monitor oficial şi arhivă realizeaza, în principal, sarcinile ce revin institutiei privind reprezentarea in instanta a presedintelui Consiliului Judetean Vrancea si a Consiliului Judetean Vrancea, organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului Judetean Vrancea, relatiile publice, Monitorul Oficial si arhiva.

  a) Biroul contencios şi administraţie publică

  Art. 12 Biroul contencios şi administraţie publică îndeplineşte în principal următoarele atribuţii:
  1. asigură, în condiţiile legii, reprezentarea preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea/ Consiliului Judeţean Vrancea şi a autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici şi/ sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice.
  2. asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, urmărind:
  a) redactarea, semnarea şi depunerea la registratura instanţelor actele de procedură, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări, concluzii scrise şi altele asemenea, în termenele legale;
  b) pregătirea şi depunerea la dosare în termen legal a materialelor probatorii (înscrisuri, practica judiciară, expertize etc.) şi martori, după caz;
  c) soluţiile pronunţate de instanţe şi promovarea, acolo unde este cazul, căilor de atac sau întocmirea referatelor scrise, motivate pentru luarea deciziei de achiesare la aceste soluţii;
  3. asigură comunicarea hotărârilor judecătoreşti către compartimentele de specialitate, în scopul punerii în executare a acestora;
  4. ia măsurile necesare pentru obţinerea titlurilor executorii şi comunicarea acestora;
  5. asigură evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, urmărind asigurarea reprezentării în faţa instanţei;
  6. acordă consultanţă de specialitate, furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecărei situaţii în parte, precum şi interpretarea acestora, atât compartimentelor din aparatul propriu, cât şi autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, la cererea scrisă a acestora, cu respectarea normelor şi principiilor legale în materie;
  7. întocmeşte puncte de vedere şi eventuale modificări la proiectele de acte normative;
  8. întocmeşte actele prevăzute de legislaţia în vigoare, la sesizarea direcţiilor de specialitate, referitoare la nerespectarea prevederilor contractuale de către părţile din contractele în care Consiliul Judeţean Vrancea este parte;
  9. îndrumă şi sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de acte administrative şi/ sau contracte, pe care le avizează din punct de vedere juridic, redactând în toate situaţiile puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea, întocmind rapoarte de neavizare cu indicarea neconcordanţei actului supus avizării cu normele legale;
  10. urmăreşte redactarea documentelor repartizate, atât în privinţa fundamentării acestora în fapt şi în drept, cât şi din punct de vedere al modului de exprimare;
  11.acordă la cerere şi în limita competenţelor legale, consultanţă de specialitate instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, opiniile exprimate fiind consultative;
  12. întocmeşte rapoarte cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Vrancea;
  13. asigura aducerea la îndeplinire a tuturor atribuţiilor în legătură cu organizarea, desfăşurarea si finalizarea şedinţelor consiliului judeţean;
  14. comunică, sub coordonarea secretarului judeţului, actele adoptate de Consiliul Judeţean Vrancea şi emise de preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea;
  15. asigură, sub coordonarea secretarului judeţului, aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor normative;
  16. asigură organizarea acţiunilor de coordonare a activităţii serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  17. acordă asistenţă de specialitate la întocmirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor şi instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  18. asigură şi urmăreşte coordonarea activităţii consiliilor locale şi primăriilor din judeţul Vrancea, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean specifice domeniului propriu de activitate;
  19. conduce şi ţine evidenţa corespondenţei cu autorităţile şi instituţiile centrale şi locale rezultată din activitatea proprie;
  20. colaborează la întocmirea materialelor ce urmează a fi dezbătute şi aprobate în şedinţele Consiliului Judeţean Vrancea, urmăreşte şi asigură respectarea regulilor de transparenţă în domeniu, publicitatea în termen a acestora şi participă la organizarea unor şedinţe publice pentru aducerea la cunoştinţă şi consultanţă publică a proiectelor de hotărâri de interes general;
  21. asigură evidenţa şi numerotarea hotărârilor Consiliului Judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui;
  22. propune organizarea de întâlniri şi colocvii profesionale cu primarii şi secretarii din unităţile administraiv-teritoriale ale judeţului Vrancea;
  23. întocmeşte lunar, sub coordonarea secretarului judeţului, pontajele pentru personalul serviciului şi consilierii judeţeni;
  24. ţine evidenţa nominală şi apartenenţa politică a consilierilor judeţeni, locali, a primarilor şi viceprimarilor;
  25. asigură secretariatul comisiei judeţene de analiză şi promovare a proiectelor de stemă ale judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
  26. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a serviciului, după caz;
  27. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul biroului;
  28. efectuează gruparea documentelor biroului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal.
  29. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  b). Compartimentul relaţii publice, comunicare, secretariat şi arhivă

  Art. 13 Compartimentul relatii publice, comunicare, secretariat si arhiva îndeplineşte următoarele atribuţii principale :
  1. asigură primirea în audienţe a cetăţenilor de către preşedinte şi vicepreşedinţi, întocmeşte notele de audiere şi duce la îndeplinire, în termen legal, modul de rezolvare dispus de conducere;
  2. formulează comunicate de presă în legătură cu activitatea Consiliului Judeţean Vrancea şi a conducerii acestuia;
  3. asigură accesul cetăţenilor şi mass-media la informaţiile de interes public, atât la cele comunicate din oficiu cât şi la cerere;
  4. rezolvă operativ doleanţele cetăţenilor care solicită relaţii, informaţii diverse sau îi îndrumă să se adreseze instituţiilor competente;
  5. reactualizează informaţiile referitoare la Consiliul Judeţean Vrancea puse la dispoziţia cetăţenilor prin intermediul Infochioşcului, aflat la intrarea în instituţie;
  6. actualizează periodic, în colaborare cu celelalte direcţii de specialitate, datele privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean, precum şi informaţiile de prezentare ale judeţului cuprinse în pagina de web a instituţiei: www.cjvrancea.ro.
  7. întocmeşte referatele de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi pentru dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean,
  8. asigură pregătirea şedinţelor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea şi a comisiilor de specialitate şi execută lucrările de secretariat executiv;
  9. întocmeşte comunicate de presă privind activitatea desfăşurată de membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea;
  10. organizează şi asigură activitatea de secretariat şi protocol la cabinetul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Vrancea;
  11. desfăşoară activitatea de primire, înregistrare şi comunicare a corespondenţei Consiliului Judeţean Vrancea sosită pe adresele de contact ale instituţiei, atâz pe suport de hârtie cât şi în format electronic;
  12. realizează recenzia ziarelor şi a revistelor la care consiliul judeţean are abonament şi pune la dispoziţia conducerii datele şi informaţiile pe care le consideră necesare;
  13. gestionează colecţia de ziare, precum şi materialele video rezultate din activitatea serviciului;
  14. asigură şi coordonează activitatea de arhivare a documentelor Consiliului Judeţean Vrancea;
  15. eliberează, la cerere, copii după documentele din arhiva instituţiei;
  16. asigură aplicarea şi respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  17. răspunde de pregătirea, editarea, comunicarea Monitorului Oficial al judeţului şi păstrarea colecţiei;
  18. urmăreşte apariţia actelor normative şi întocmeşte note de atribuţii şi sarcini ce revin consiliului judeţean din acestea, pe care le prezintă secretarului judeţului.
  19. organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de monitoare oficiale, publicaţiile şi literatura de specialitate în cadrul unei “biblioteci juridice” pe care o gestionează.
  20. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a compartimentului, după caz.
  21. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul compartimentului;
  22. efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal.
  23. îndeplineşte şi alte sarcini date spre rezolvare de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  c). Ghişeul unic

  Art. 14 Ghişeul unic îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  1. asigură primirea, evidenţa şi transmiterea spre rezolvare compartimentelor de specialitate a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţeni şi urmăreşte modul de soluţionare a acestora şi comunicarea în termen a răspunsurilor, potrivit legii;
  2. formulează răspunsuri în termenul legal de soluţionare la corespondenţa care îi este repartizată;
  3. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul compartimentului;
  4. efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  5. îndeplineşte şi alte sarcini date spre rezolvare de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

 • CAPITOLUL IV - DIRECTIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII

  Art. 15 (1) Direcţia Tehnică şi Investiţii este subordonată preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, este condusă de un director executiv şi are următoarea structură:
  a) Serviciul drumuri şi investiţii
  b) Biroul judeţean de transport persoane
  c) Biroul Unitatea de Implementare a Proiectului “Dezvoltarea sistemelor de management integrat a deşeurilor solide în judeţul Vrancea”
  d) Compartimentul monitorizare programe naţionale
  (2) Direcţia Tehnică şi Investiţii are următoarele atribuţii:
  1. asigură în domeniul său de activitate aplicarea legilor, decretelor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de autorităţile administraţiei publice centrale;
  2. elaborează rapoarte de specialitate în vederea promovării proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean din domeniul său de activitate;
  3. întocmeşte referate de specialitate pentru emiterea de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea;
  4. întocmeşte note de fundamentare pentru promovarea proiectelor de hotărâri de guvern ce vizează domeniul său de activitate;
  5. asigură aducerea la îndeplinire în termenele stabilite a prevederilor hotărârilor Consiliului Judeţean şi dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea din domeniul său de activitate;
  6. acordă la cererea autorităţilor administraţiei locale din judeţ asistenţă tehnică de specialitate;
  7. colaborează cu compartimentele de specialitate similare din aparatul propriu al consiliilor locale;
  8. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Vrancea;
  9. colaborează cu celelalte servicii şi birouri din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vrancea.
  10. îndrumă si coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării investiţiilor publice;
  11. implementează proiectele finanţate din fonduri externe.
  12. identifică surse şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri externe pe baza priorităţilor din Parteneriatul pentru aderare şi din alte documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistenţei financiare nerambursabile stabilita de autorităţile guvernamentale.
  13. întocmeşte in colaborare cu celelalte direcţii proiecte de finanţare pentru obiective proprii ale Consiliului Judeţean Vrancea ce sunt finanţate din diverse fonduri;
  14. urmăreşte împreună cu celelalte direcţii procesul de monitorizare a execuţiei şi implementării proiectelor de dezvoltare finanţate din fonduri externe;

  a) Serviciul drumuri şi investiţii

  Art. 16 Atribuţiile Serviciului drumuri şi investiţii sunt următoarele :
  1. elaborează programul de investiţii al Consiliului Judeţean şi urmăreşte realizarea acestuia;
  2. întocmeşte dările de seama statistice lunare, trimestriale şi anuale pentru activitatea de investiţii;
  3. întocmeşte proiectele de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru promovarea obiectivelor de investitii proprii;
  4. întocmeşte proiectele de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru promovarea obiectivelor de investitii a institutiilor subordonate .
  5. urmăreşte punerea în aplicare a O.G.R. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic la clădirile existente;
  6. asigurã asistenta tehnicã de specialitate pentru lucrãrile de cadastru imobiliar – edilitar si constituirea bãncilor de date urbane conform HG nr. 521/1997 – pentru localtãtile rurale si urbane. Întocmeste deconturile privind necesarul de fonduri pentru decontarea lucrãrilor de cadastru;
  7. participă la recepţia preliminară şi finală a obiectivelor realizate;
  8. urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii-montaj ale Consiliului Judeţean Vrancea (fizic şi valoric);
  9. analizează şi propune necesitatea şi oportunitatea introducerii în lista lucrărilor de investiţii a obiectivelor noi, dotările cu maşini, utilaje, instalaţii şi a altor obiective de investiţii a căror finanţare se asigură din bugetul local;
  10. colaborează la întocmirea programului investiţional propriu al judeţului;
  11. colaborează cu Direcţia Economică şi Informatizare la propunerile făcute de consiliile locale şi fundamentează necesarul de lucrări, de reparaţii curente, pentru includerea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli;
  12. participă la verificarea din punct de vedere calitativ, cantitativ si valoric a lucrărilor de investiţii, reparaţii curente şi capitale executate cu fonduri de la buget sau altfel de fonduri;
  13. răspunde de întocmirea Planului judeţean de protecţie, intervenţii pentru prevenirea si apărarea împotriva efectelor seismice si alunecărilor de teren conform HGR nr. 33/2000 privind apărarea împotriva dezastrelor;
  14. asigură asistenta tehnică de specialitate pentru lucrari de consolidari, reabilitari, modernizari la obiective de investiti existente precum si pentru obiective de investitii noi finantate din diverse surse ;
  15. verifică din punct de vedere calitativ, cantitativ si valoric situaţiile de lucrări prezentate de catre constructor pentru lucrãrile de investitii noi, lucrãri de reparatii curente si capitale, lucrarile de intretinere curenta si periodica finantate din diverse surse, confirma executarea acestora si propune la decontare valoarea situaţiilor de lucrări real executate;
  16. preia documentele de la executant si proiectant si completeazã cartea tehnicã a constructiei cu toate documentele prevãzute de reglementãrile legale;
  17. asigură calitatea de manageri de proiecte, asitenti manageri de proiecte, responsabili tehnici si responsabili administartivi pentru proiectele ce se finanteaza din fonduri structurale in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013;
  18. implementează proiecte finanţate din fonduri externe altele decât cele finanţate din bugetul propriu.
  19. elaborează programul de investiţii in domeniul drumurilor al Consiliului Judeţean Vrancea şi urmăreşte realizarea acestuia;
  20. asigură gestionarea drumurilor judeţene şi a podurilor amplasate pe acestea;
  21. păstrează şi reactualizează băncile de date referitoare la drumurile publice locale, poduri şi la starea de viabilitate a acestora ;
  22. reprezintă organul tehnic de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea, în domeniul investiţiilor la drumuri si în relaţiile cu organele centrale si locale de specialitate;
  23. coordonează dezvoltarea unitară a reţelei de drumuri judeţene;
  24. stabileşte programe de lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizări de drumuri şi poduri pentru diverse surse de finanţare;
  25. urmăreşte realizarea şi decontarea acestor lucrări ;
  26. colaborează cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi în activitatea de exploatare şi administrare a reţelei de drumuri judeţene;
  27. stabileşte priorităţi de reabilitări, modernizări, extinderi de drumuri judeţene şi poduri;
  28. eliberează şi urmăreşte avizele şi acordurile pentru lucrări ce se execută pe drumuri şi în zona drumurilor judeţene;
  29. autorizează transporturile agabaritice şi grele pe drumurile judeţene;
  30. urmăreşte respectarea protecţiei mediului pe drumurile publice;
  31. propune studii şi prognoze pentru dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri judeţene;
  32. propune studii şi experimentări privind siguranţa circulaţiei;
  33. propune studii şi experimentări pentru realizarea de îmbrăcăminţi rutiere cu caracteristici superioare;
  34. asigură gestiunea traficului rutier prin efectuarea periodică a recensământului de trafic;
  35. păstrează banca de date tehnice rutiere;
  36. propune investigaţii şi expertizări pentru drumuri şi poduri de interes judeţean;
  37. propune întocmirea de studii, cercetări şi experimentări pentru dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri judeţene;
  38. propune întocmirea de studii, cercetări şi experimentări privind siguranţa circulaţiei;
  39. urmăreşte întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere;
  40. asigură completarea şi realizarea semnalizării verticale şi orizontale pe drumuri judeţene;
  41. urmăreşte asigurarea esteticii rutiere a drumurilor judeţene, prin întreţinerea plantaţiilor, a accesoriilor şi toaletarea acostamentelor şi a zonei de siguranţă a drumurilor;
  42. pregăteşte informări privind starea drumurilor judeţene, în condiţii de circulaţie pe timp de iarnă şi în caz de calamităţi;
  43. urmăreşte pregătirea drumurilor judeţene pentru sezonul de iarnă şi asigură menţinerea acestora în stare de siguranţă a circulaţiei;
  44. asigură întreţinerea curentă a podurilor şi podeţelor de pe drumurile judeţene şi urmăreşte comportarea în timp a acestora;
  45. constată contravenţiile prevăzute de Legea nr. 36/1996;
  46. colaborează cu Serviciul Politiei Rutiere în vederea realizării măsurilor specifice desfăşurării circulaţiei pe drumurile publice;
  47. participa in comisiile de specialitate organizate pentru constatarea, evaluarea pagubelor si distrugerilor produse de calamităţi, inundaţii situaţii deosebite apărute pe reţeaua de drumuri aflate in administrarea Consiliului Judetean Vrancea si a celor aflate in administrarea autorităţilor publice locale la solicitarea acestora;
  48. rezolvă scrisorile şi reclamaţiile instituţiilor publice precum şi a cetăţenilor referitoare la reteua de drumuri judetene si drumuri de interes local, alimentări cu apa, canălizari;
  49. colaborează cu celelalte servicii şi birouri din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vrancea;
  50. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul serviciului;
  51. efectueaza gruparea documentelor serviciului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  52. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  b) Biroul judeţean de transport persoane

  Art. 17 Atribuţiile Biroului judeţean de transport persoane sunt următoarele:
  1. evalueaza fluxurile de transport de persoane şi determină cerinţele de transport public judeţean;
  2. întocmeşte programul de transport judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Vrancea, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean sau feroviar, după caz şi după avizarea acestuia de către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Vrancea pentru armonizarea acestuia cu programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean;
  3. actualizează periodic programul de transport judeţean, prin modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean sau feroviar, după caz ;
  4. întocmeşte Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean, precum şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean, anexă a Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean;
  5. convoacă comisia paritară la sediul autorităţii judeţene de transport;
  6. participă la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport judeţean a operatorilor de transport în cadrul şedinţelor de atribuire, prin reprezentanţii săi în comisia paritară, alături de reprezentanţii ARR – Agenţia Vrancea;
  7. afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Vrancea şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite;
  8. verifică respectarea condiţiilor impuse de lege de către operatorii de transport care notifică Consiliul Judeţean Vrancea privind înlocuirea unui autovehicul cu care au obţinut licenţe de traseu şi aprobă înlocuirea acestuia;
  9. solicită motivat ARR – Agenţia Vrancea retragerea licenţei de traseu, pentru săvârşirea unor abateri repetate de către operatorii de transport care efectuează transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în cazurile prevazute de lege;
  10. verifică documentaţia depusă de operatorii de transport rutier care execută transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în vederea emiterii licenţelor de traseu, în condiţiile legii;
  11. acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum şi serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin;
  12. coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor;
  13. verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului de transport public judeţean;
  14. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevazute de lege şi pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public judeţean, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
  15. convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe aparute în executarea serviciilor respective;
  16. propune Consiliului Judeţean Vrancea tarifele aferente eliberării licenţelor de traseu pentru operatorii care efectuează transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;
  17. propune susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public judeţean de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Vrancea sau prin lege;
  18. întocmeşte informări şi raportul anual privind activitatea compartimentului;
  19. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul compartimentului;
  20. efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  21. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  c). Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectului “Sisteme de management integrat a deseurilor solide in jud. Vrancea”

  Art. 18 Atribuţiile Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor sunt următoarele :
  1. elaborează strategii proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;
  2. să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului pentru activităţile şi serviciile poluante;
  3. să propună măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;
  4. să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor;
  5. să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora;
  6. să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părţi;
  7. să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor;
  8. să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;
  9. să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea serviciului;
  10. să invite operatorul pentru discuţii, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciilor;
  11. să monitorizeze stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori; pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol;
  12. să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
  13. să monitorizeze operatorul, iar în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor, sa aplice prevederile legale;
  14. să propună, în condiţii justificate, refuzul pentru aprobarea ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente.
  15. pregăteşte, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice locale spre aprobare;
  16. asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii;
  17. asigură coordonarea elaborării strategiilor locale privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru comunele şi oraşele din judeţ şi a planurilor de implementare aferente acestora, precum şi centralizarea şi implementarea acestora, alături de autorităţile administraţiei publice locale comunitare şi orăşeneşti implicate;
  18. pregăteşte şi transmite rapoarte de activitate către Institutia Prefectului judetului Vrancea, Unitatea centrala de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz;
  19. organizează şi asigura siguranţa arhivelor în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
  20. mediatizează activităţile proiectului pe scară largă în cooperare cu Consultantul;
  21. mediază relaţiile dintre instituţiile partenere (consiliile locale din judeţul Vrancea) şi Consultant în cazul în care apar dificultăţi sau erori de performanţă în procesul de desfăşurare a activităţii proiectului;
  22. asigura întreaga susţinere pentru Consultant;
  23. asigură raportarea regulată a situaţiei proiectului şi a progresului activităţii Consultantului la Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, respectiv Ministerul Fondurilor Europene;
  24. consemnează toate documentele şi procesul comunicaţional, astfel încât să permită realizarea unui acces cât mai uşor la documente pentru viitoarele activităţi de audit;
  25. informează continuu managementul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, respectiv Ministerul Fondurilor Europene privind dezvoltarea programului şi va supune atenţiei managementului ministerului orice problemă care s-ar putea ivi în implementarea programului. Managementul Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice, va asigura întregul suport pentru desfăşurarea activităţilor UIP în ceea ce priveşte deciziile pe termen scurt în probleme care depăşesc controlul Managerului de Proiect.”
  26. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul biroului;
  27. efectuează gruparea documentelor biroului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  28. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  d) Compartimentul Monitorizare Programe Nationale

  Art. 19 Compartimentul Monitorizare Programe Nationale are următoarele atribuţii principale:
  1. asigură relaţia de colaborare cu autorităţile publice locale şi ministerele de resort, privind Programul naţional de dezvoltare locală, conform OUG nr. 28/2013.
  2. face propuneri pentru obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, pe baza criteriilor de prioritizare, pentru obiectivele ce se finanţează în cadrul programului:
  a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
  b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
  c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
  d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare din mediul rural;
  e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
  f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
  g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
  h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
  i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;
  j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
  3. centralizează date /situaţii din teritoriu cu privire la derularea şi stadiul fizic, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii şi contractele de achiziţii publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiţionale încheiate, după caz, al investiţiilor finanţate prin programe guvernamentale; întocmeşte situaţii cu necesarul de fonduri pentru alocarea acestora de catre ministerele de resort;
  4. întocmeşte informări, dări de seamă cu privire la modul de implementare /derulare a acestor programe la nivel judeţean;
  5. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul compartimentului;
  6. efectueaza gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  7. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

 • CAPITOLUL V - DIRECŢIA ARHITECT ŞEF ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

  Art. 20 Arhitectul Şef se află în subordinea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea şi are in componenţă:
  a) Compartimentul disciplină în amenajarea teritoriului şi urbanism;
  b) Compartimentul amenajarea teritoriului, avize, autorizaţii, acorduri şi certificate;
  c) Biroul administrarea patrimoniului public şi privat.
  Art. 21 Arhitectul Şef este structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea abilitată să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/ desfiinţare.

  a) Compartimentul disciplină în amenajarea teritoriului şi urbanism

  Art. 22 Compartimentul amenajarea teritoriului şi urbanism are următoarele atribuţii principale:
  1. coordonarea activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel judeţean, conform legii;
  2. propune Consiliului Judeţean orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. În acest scop, coordonează activitatea consiliilor locale şi le acordă asistenţă tehnică de specialitate;
  3. asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ;
  4. asigură temeiul tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/ desfiinţare, respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prevederilor legale, precum şi emiterea certificatelor de urbanism;
  5. propune elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean;
  6. fundamentează necesitatea reactualizării planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism precum şi solicitările de fonduri cu această destinaţie;
  7. fundamentează solicitările adresate consiliilor locale de a elabora sau actualiza o documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism, în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de dezvoltare a judeţului;
  8. organizează controlul de specialitate în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, cât şi la autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  9. oferă, la cerere, consiliilor locale, consultanţă privind respectarea legislaţiei în vigoare la emiterea actelor administrative;
  10. propune şi organizează întâlniri, colocvii profesionale cu primarii şi referenţii cu urbanismul în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea;
  11.contribuie la realizarea unei baze de date ce sunt preluate de la instituţiile publice de pe teritoriul administrativ al judeţului şi de la consiliile locale necesare întocmirii hărţilor de risc;
  12. coordonează comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetările prealabile care se supun deliberării şi aprobării consiliului judeţean;
  13. colaborează cu celelalte direcţii la elaborarea planurilor anuale şi multianuale, a programelor de dzvoltare ale judeţului şi ale regiunii, colaborează la realizarea studiilor, analizelor şi elaborează soluţii privind modul de realizare a obiectivelor;
  14. elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri externe, în conformitate cu strategia de dezvoltare şi programele prioritare;
  15. întocmeşte în colaborare cu celelalte direcţii proiecte de finanţare pentru obiective proprii ale Consiliului Judeţean Vrancea ce sunt finanţate din diverse fonduri;
  16. participă la elaborarea sau realizarea de lucrări de complexitate sau importanţă deosebită;
  17. asigură secretariatul Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul pe suprafaţă mare;
  18. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul compartimentului;
  19. efectueaza gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  20. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  b) Compartimentul amenajarea teritoriului, avize, autorizaţii, acorduri şi certificate

  Art. 23 Compartimentul amenajarea teritoriului, avize, autorizaţii, acorduri şi certificate are următoarele atribuţii principale:
  1. verificarea operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea, după caz, a documentaţiilor necorespunzătoare în termen legal;
  2. analizarea documentelor depuse în vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum şi stabilirea cerinţelor şi condiţiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  3. analizarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii depuse, în vederea constatării îndeplinirii prin documentaţia tehnică – D.T. a tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin cerificatul de urbanism, a condiţiilor cuprinse în avizele, acordurile, punctul de vedere şi, după caz, actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competentă, obţinute de solicitant;
  4. redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/ desfiinţare;
  5. asigură transmiterea către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean;
  6. asigură transparenţa procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii prin furnizarea în vederea afişării pe site-ul Consiliului Judeţean Vrancea a listei certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire emise;
  7. organizează şi exercită controlul propriu privind disciplina în construcţii;
  8. acordă asistenţă tehnică de specialitate primarilor unităţilor administrativ-teritoriale
  care nu au constituite încă structuri de specialitate, pentru emiterea certficatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/ defiinţare din competenţa de emitere a acestora, pe bază de convenţie încheiată între primari şi preşedintele consiliului judeţean prin:
  – eliberarea avizului structurii de specialitate în vederea emiterii de către primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor a autorizaţiilor de construire/ desfiinţare pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele individuale şi anexele gospodăreşti, la cererea acestora;
  – gestionarea procesului de emitere a autorizaţiilor de construire/ desfiinţare pe termen limitat şi la solicitarea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor interesate;
  9. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul compartimentului;
  10. efectueaza gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  11. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  c). Biroul administrarea patrimoniului public şi privat

  Art. 24 Biroul administrarea patrimoniului public şi privat are următoarele atribuţii principale:
  1. fundamentează proiecte de hotărâri împreună cu Serviciul relaţii publice, contencios, monitor oficial şi arhivă, privind:
  a) predarea-preluarea imobilelor şi terenurilor aferente domeniului public al judeţului ;
  b) iniţierea procedurilor legale privind darea în administrare a unor bunuri din domeniul public şi privat al judeţului.
  2. gestionează programul informatic prin constituirea bazei de date privind evidenţa domeniului public şi privat al judeţului, program care monitorizează toate operaţiunile privind darea în administrare, închirierea, concesionarea, retrocedarea, vânzarea imobilelor-cladiri şi terenuri din domeniul public şi privat al judeţului Vrancea.
  3.inventariază anual patrimoniul public şi privat al judetului Vrancea şi asigură evidenţa conform reglementarilor în vigoare :
  a) pentru imobilizări pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă;
  b) pentru stocuri cantitativ si valoric;
  4. completează soldurile scriptice în listele de inventariere în cadrul acţiunii de inventariere generala a patrimoniului sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  5. operează în evidenţa analitică plusurile şi minusurile aferente mijloacelor fixe, materialelor de natura obiectelor de inventar şi materialelor consumabile precum şi alte modificări ale patrimoniului judeţului Vrancea constatate si consemnate în procesul verbal de către comisia de inventariere conform O.M.F. 2861/2009;
  6. operează documentaţia privind transferurile fără plată sau gratuite a unor mijloace fixe şi a materialelor de natura obiectelor de inventar aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Vrancea;
  7. întocmeşte lunar balanţa analitică a materialelor consumabile din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea şi Centrului Militar Zonal pe baza NIR-urilor şi a bonurilor de consum;
  8. întocmeşte lucrările informatice privind mijloacele fixe si a materialelor de natura obiectelor de inventar,asigurând lunar evidenţa analitică a conturilor de mijloace fixe, obiecte de inventar în folosinţă şi în magazie pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vrancea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Anghel Saligny al judeţului Vrancea şi Centrul Militar Zonal;
  9. operează în evidenţa analitică lista casărilor aprobate de Comisia de casare, numită prin dispoziţia ordonatorului de credite;
  10. asigură activitatea de identificare şi evaluare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul public şi privat de interes judeţean, îndeplinind totodată şi formalităţile legale de înscriere şi actualizare a listelor de inventar în acest sens, precum şi măsurile şi condiţiile de dare în administrare sau folosinţă gratuită, închiriere, concesiune sau vânzare-cumpărare, după caz, precum şi buna gospodărire a acestui patrimoniu;
  11. participă la acţiunea anuală de valorificare şi casare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului;
  12. colaborează la întocmirea programelor de investiţii anuale şi propune împreună cu compartimentele de specialitate, contractarea, conform normelor, a lucrărilor, serviciilor si achiziţiilor de bunuri, în limitele sumelor alocate din bugetul anual, potrivit listelor de investiţii;
  13. în cazul producerii unor calamităţi naturale care, prin efectul lor au determinat avarierea bunurilor din administrare, participă la constatarea acestora şi propune în scris măsuri de expertizare şi consolidare;
  14. asigură activitatea de urmărire a lucrărilor de reparaţii la obiectivele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea şi la cele din patrimoniul public şi privat al judeţului şi care au fost date în administrare, folosinţa gratuită, concesionate şi/sau închiriate;
  15. iniţierea unor proiecte de dispoziţii privind constituirea comisiilor de predare- preluare la diferite obiective;
  16. propune în scris Serviciului relaţii publice, contencios, monitor oficial şi arhivă, Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi Direcţiei Arhitect Şef şi administrarea patrimoniului stabilirea situaţiei juridice şi întocmirea tuturor formalităţilor pentru intrarea în legalitate a diferitelor imobile aflate în domeniul public şi privat al judeţului (intabulare, fişa cadastrală etc.);
  17. recepţionează împreună cu ceilalţi membri ai comisiilor de recepţie, materialele, obiectele de inventar şi mijloacele fixe, verificând cantitatea şi calitatea acestora, conformitatea cu prevederile contractuale şi reglementările legale în domeniu;
  18. întocmeşte pontajul zilnic şi lunar pentru personalul auxiliar şi de deservire şi îl supune spre aprobare conducerii instituţiei;
  19. administrează parcul auto al Consiliului Judetean Vrancea, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea şi Centrului Militar Zonal impreună cu Direcţia economică şi informatizare.
  20. întocmeşte necesarul de consum şi asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb, a mijloacelor de transport din dotare, în limitele de cheltuieli prevăzute;
  21. urmăreşte încadrarea în limitele prevăzute de lege a consumurilor specifice (carburanţi, piese auto şi alte materiale);
  22. întocmeşte documentaţia necesară executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din dotare şi urmăreşte realizarea acestora la termenele prevăzute în norme şi ori de câte ori este necesar;
  23. întocmeşte şi răspunde de completarea FAZ – urilor, pe baza foilor de parcurs pentru mijloacele de transport din parcul propriu al Consiliului judeţean, al Centrului Militar Zonal şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
  24. întocmeşte documentaţiile necesare înscrierii şi radierii din circulaţie a autoturismelor din dotare şi încheie asigurările auto;
  25. ia masuri de dotare a sediului administrativ cu mijloacele si materialele necesare funcţionării;
  26. asigură instruirea personalului din subordine în vederea respectării normelor PSI şi protecţia muncii;
  27. întocmeşte necesarul şi asigură procurarea materialelor de întreţinere a echipamentelor de protecţie a muncii şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi protecţie a muncii şi urmăreşte aplicarea acestora;
  28. verifică respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice privind apărarea în domeniul securităţii la incendiu şi protecţie civilă, la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
  29. urmăreşte respectarea prevederilor autorizaţiilor emise de ISU, cu respectarea cerinţelor actelor normative în domeniu;
  30. gestionează avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi asigură sau propune reînnoirea acestora;
  31. verifică starea de întreţinere a adăposturilor de protecţie civilă şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora;
  32. participă la colectivele de control şi în comisiile de recepţie la obiectivele de investiţii;
  33. verifică înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR precum şi transmiterea acestor date spre înregistrare la Inspecţia teritorială ISCIS de care aparţine;
  34. sesizează necesitatea întreţinerii şi reparaţiei echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le are în evidenţă, acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridice autorizate ISCIR;
  35. verifică exploatarea corectă şi legală a echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le are în evidenţă;
  36. asigură afişarea instrucţiunilor de folosire a echipamentelor/instalaţiilor;
  37. anunţă în caz de avarii sau acccidente Inspecţia teritorială ISCIR de care aparţine;
  38. decide asupra necesităţii opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR, datorită defecţiunilor apărute sau datorită necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
  39. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnavire profesională şi stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă şi unitate;
  40. asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de cate ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
  41. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de munca şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare;
  42. propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii, în funcţie de necesităţile concrete;
  43. organizează propaganda de protecţie a muncii;
  44. colaborează cu reprezentanţii angajaţilor, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanţii sindicatelor pentru realizarea programelor privind imbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractele colective.
  45. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul biroului;
  46. efectueaza gruparea documentelor biroului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal.
  47. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.
  Art. 25 Direcţia Arhitect Şef mai îndeplineşte şi alte atribuţii, după cum urmează:
  1. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă;
  2. participă la fundamentarea şi elaborarea unor lucrări pregătitoare luării unor decizii;
  3. participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de referent în domeniul urbanismului;
  4. Întocmeşte documentaţii pentru înscrieri în cartea funciară a patrimoniului Consiliului Judeţean Vrancea;
  5. participă la recepţia lucrărilor de cadastru imobiliar în localităţile judeţului şi îndeplineşte orice altă sarcină legată de aceasta;
  6. asigură construirea băncii de date privind lucrările publice şi locuinţele, conform H.G. nr.853/1998;
  7. asigură secretariatul comisiei pentru coordonarea activităţii de inventariere a construcţiilor avariate;
  8. asigură întocmirea documentaţiilor necesare în cazul calamităţilor naturale (inundaţii, incendii etc.)
  9. asigură asistenţă tehnică la lucrările de reparaţii ale obiectivelor Consiliului Judeţean Vrancea;
  10. asigură procurarea normativelor tehnice şi a altor materiale necesare desfăşurării activităţii structurii;
  11. rezolvă corespondenţa cu consiliile locale;
  12. asigură împreună cu celelalte direcţii de specialitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor iniţiate de Consiliul Judeţean Vrancea, precum şi cele în colaborare cu celelalte instituţii.

 • CAPITOLUL VI - DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI INFORMATIZARE

  Art.26 Direcţia Economică şi Informatizare este subordonată preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, este condusa de un director executiv si are următoarea structură:

  a). Serviciul buget si bilanturi contabile b). Compartimentul financiar-contabil c). Serviciul resurse umane şi informatizare d). Compartimentul administrativ
  Art.27 Direcţia Economică şi Informatizare are următoarele atribuţii:
  1. exercită controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care vizează în principal:
  a) angajamentele legale şi angajamentele bugetare;
  b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;
  c) modificarea repartizării trimestriale şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;
  d) ordonanţarea cheltuielilor;
  e) constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi stabilirii titlurilor de încasare;
  f) concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului public al judeţului;
  g) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparţinând domeniului privat al judeţului;
  h) alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice;
  2.întocmeşte documentaţia pentru proiectele de hotarari ale Consiliului Judetean in ceea ce priveste aprobarea bugetului si rectificari ale acestuia, pentru aprobarea incheierii contului de executie anual, pentru aprobarea unor taxe sau tarife, precum si pentru alte hotarari cu caracter economic;
  3.întocmeşte documentaţia ce stă la baza emiterii unor Dispozitii ale ordonatorului de credite privind virarile de credite bugetare, atat pentru aparatul propriu, cat si pentru institutiile de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea;
  4. întocmeste Bugetul consolidat al Judetului Vrancea si bugetele componente ale acestuia;
  5.acordă asistenţă de specialitate pentru întocmirea bugetelor, atât la instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, cât şi la primăriile din judeţ (la solicitarea acestora);
  6. verifică cererile şi documentaţiile instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean privind deschiderile de credite bugetare lunare, la trezorerie, pentru cheltuieli curente şi de capital, în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi utilizarea fondurilor alimentate anterior;
  7.întocmeşte şi transmite Trezoreriei documentaţia privind deschiderile de credite bugetare lunare, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  8. răspunde de întocmirea, potrivit legii, a documentelor de plată către institutiile bancare si de credit;
  9. operează în contabilitate plăţile şi verifică extrasele de cont şi documentele însoţitoare plăţilor;
  10.asigura încadrarea corectă, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, a cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat;
  11. conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate, a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar şi mijloacelor băneşti, a decontării cu debitorii şi creditorii;
  12. conduce evidenta contabila asupra patrimoniului public si privat în vederea asigurării integrităţii patrimoniului judetean;
  13. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie;
  14. asigură încasarea la timp a creanţelor bugetare şi le evidenţiaza în contabilitate;
  15. asigură încasarea veniturilor bugetare şi le evidenţiază în contabilitate;
  16. întocmeşte situaţia financiară lunară şi trimestrială ( bilanţ contabil) pentru aparatul propriu
  17.verifică şi centralizează bilanţurile contabile ale instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea şi intocmeşte bilanţul contabil consolidat al Judeţului Vrancea
  18.răspunde de organizarea si efectuarea la timp a operaţiunilor de decontari din bugetul propriu şi asigură resursele financiare pentru efectuarea acestor operaţiuni la unităţile de sub autoritatea Consiliului Judetean;
  19. asigură desfasurarea actiunilor de interes judetean iniţiate de Consiliul Judeţean Vrancea, precum şi cele în colaborare cu alte instituţii;
  20. colaborează la elaborarea strategiei, a planurilor anuale si multianuale, a programelor de dezvoltare ale judeţului si ale regiunii, colaborează la realizarea studiilor, analizelor si elaborarea soluţiilor privind modul de realizare a obiectivelor strategice de dezvoltare regionala;
  21. implementează proiectele cu finanţare externa si asigura inregistrarea in contabilitate a operatiunilor care le privesc;
  22. întocmeşte documentaţia referitoare la aprobarea sau modificarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
  23. acordă asistenţă de specialitate la elaborarea şi întocmirea statelor de funcţii şi organigramelor de către primăriile din judeţ şi instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  24. întocmeşte statul de personal pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi îl supune spre aprobare conducătorului instituţiei;
  25. stabileşte fondul de salarii pentru aparatul de specialitate, consilieri judeţeni si membrii ATOP Vrancea;
  26. asigură organizarea concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici sau a personalului contractual. Asigura secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate in cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  27. urmăreşte realizarea acţiunii de actualizare a fişelor posturilor;
  28. asigură şi urmăreşte îndeplinirea procedurii de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;
  29. întocmeşte documentaţiile necesare emiterii dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean privind numirea, promovarea, si încetarea raporturilor de munca ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate ;
  30. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare a personalului;
  31. constituie sistemul informaţional şi administrează baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi al instituţiilor din subordinea acestuia;
  32. gestionează şi actualizează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi acordă asistenţă de specialitate în acest domeniu primăriilor din judeţ;
  33. întocmeşte rapoarte cu privire la cazurile de încălcare a Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici şi a Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual;
  34. întocmeşte raportări periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind evoluţia numărului şi cheltuielilor de personal şi le depune la Direcţia Judeţeană de Statistică si la Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
  35. întocmeşte statele de plată pentru funcţionarii publici, personalul contractual, consilierii judeteni si membrii ATOP;
  36. întocmeşte şi înaintează instituţiilor abilitate declaraţiile lunare privind contribuţiile obligatorii, prevăzute de lege, la diferite fonduri speciale;
  37. calculează lunar indemnizaţiile consilierilor judeţeni şi membrilor ATOP Vrancea;
  38. întocmeşte şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termenele solicitate, toate lucrările stabilite potrivit prevederilor legale privind funcţiile şi funcţionarii publici, atât pentru aparatul de specialitate, cât şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  39.verifică situaţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, le centralizează şi le transmite Direcţiei Generale a Finaţelor Publice Vrancea;
  40.întocmeşte monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu în vederea transmiterii acestuia la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea;
  41. întocmeşte „Bugetul pentru mobilizare şi primul an de război”;
  42. întocmeşte Bugetul multianual (pentru următorii trei ani) şi îl transmite la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea;
  43. informează Consiliul Judeţean în legatură cu Situaţia plăţilor restante înregistrate la finele fiecărui trimestru, precum şi în legătură cu execuţia bugetară, situaţiile financiare trimestiale şi datoria publică;
  44. transmite lunar informaţii privind datoria publică la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea;
  45. administrează reţeaua informatică a Consiliului Judeţean Vrancea:
  a) răspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei;
  b) coordonează instalarea hardului şi softului de reţea pe server şi staţiile de lucru, supraveghind activitatea terţilor producători şi furnizori de echipamente( inclusiv soft de reţea), din faza de testări şi până la punerea definitivă in funcţiune;
  c) supraveghează toate modificările la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacităţi suficiente pentru aplicaţii noi;
  d) instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor şi drepturile de acces în reţea;
  e) stabileşte procedurile de asigurare a securităţii datelor, planificând şi supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern;
  f) asigură gestionarea eficientă a pachetelor de programe şi aplicaţiilor informatice pentru informatizarea administraţiei publice locale existente în dotarea Consiliului Judeţean Vrancea;
  47.recepţionează, împreună cu ceilalţi membri ai comisiilor de recepţie, produsele livrate, verificând cantitatea şi calitatea acestora, conformitatea cu prevederile contractuale şi reglementările legale în domeniu, documentele de calitate, etc. si gestionează aceste bunuri;
  46. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de activitate a Directiei.

  a). Serviciul buget şi bilanţuri contabile

  Art. 28 Atribuţiile Serviciului buget şi bilanţuri contabile sunt următoarele:
  1. organizează, îndrumă şi coordonează acţiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul judeţului (pregătire, alcătuire, execuţie);
  2. propune soluţii, metodologii şi tehnici de lucru pentru elaborarea bugetului;
  3. elaborează proiectul de buget consolidat al judetului, pe baza datelor furnizate de direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea şi a instituţiilor de sub autoritatea sa;
  4. răspunde de efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru bugetul propriu al judetului şi pentru bugetul judeţean privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a creditelor bugetare repartizate de la bugetul de stat, scop în care lucrează în strânsa colaborare cu consiliile locale şi diverse instituţii judeţene şi naţionale;
  5. asigură deschiderea finanţării pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări cuprinse în bugetul anual aprobat de către Consiliul Judeţean Vrancea, la care acesta are calitatea de autoritate contractantă;
  6. analizează, în vederea aprobării, proiectele de buget ale instituţiilor publice finanţate integral sau partial din bugetul Consiliului Judeţean Vrancea;
  7. elaborează, împreună cu celelalte compartimente de specialitate, propunerile privind proiecţia veniturilor şi a cheltuielilor pe următorii 3-5 ani, precum şi programul de acţiuni multianuale, detaliat pe obiective şi ani de execuţie, atât pentru bugetul propriu, cât şi pentru instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  8. întocmeşte contul de execuţie pentru bugetul propriu, urmărind defalcarea cheltuielilor pe surse de finanţare, precum şi încadrarea acestora în prevederile aprobate;
  9. analizează documentele care stau la baza solicitărilor consiliilor locale pentru sumele solicitate de la bugetul statului, sau de la bugetul judetean si face propuneri in consecinţa;
  10. urmăreşte încasarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului judeţean în conformitate cu prevederile actelor normative care stau la baza constituirii acestor resurse financiare;
  11. colectează date pentru analize economice privind diverse domenii de activitate finanţate din bugetul de stat;
  12. întocmeşte referatele de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean; întocmeşte documentaţia de fundamentare a emiterii unor dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean având ca obiect virări de credite bugetare sau aprobarea trimestrialităţii bugetelor;
  13. verifică şi analizează dările de seamă contabile ale instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean;
  14. întocmeşte Bilanţul contabil consolidat (avand la baza bilantul Consiliului Judeţean Vrancea şi bilanturile instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea) şi il prezintă Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vrancea;
  15. întocmeşte situaţiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al Judetului Vrancea;
  16. întocmeşte Bugetul multianual (pe următorii 3 ani) şi îl prezintă la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea;
  17. întocmeşte Bugetul pentru stare de necesitate şi pentru primul an de război;
  18. întocmeşte, conform prevederilor legale, informarea trimestială a consilierilor judeţeni privind plăţile restante, execuţia bugetară şi datoria publică;
  19. verifică cererile şi documentaţiile institutiilor de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea privind deschiderile de credite bugetare lunare, la trezorerie, pentru cheltuieli curente şi de capital, în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi utilizarea fondurilor alimentate anterior;
  20. întocmeşte deschideri de credite pentru Judeţul Vrancea şi toate instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean;
  21. gestionează resursele bugetare în vederea repartizării lor pe instituţiile finanţate de consiliul judeţean şi notifică Trezoreria;
  22. solicită primăriilor din judeţ situaţia obiectivelor de investiţii aflate în derulare, sau pentru care au fost obţinute aprobări pentru a fi finanţate din fonduri externe, în vederea alocării de fonduri de către consiliul judeţean, conform Legii finanţelor publice locale;
  23. solicită diferitelor ministere lichidarea agajamentelor luate în legătură cu creditele de angajament anuale asumate, ce privesc anumite obiective sau acţiuni;
  24. întocmeşte angajarea/lichidarea/ordonanţarea cheltuielilor conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2003 pentru toate plăţile efectuate din bugetul propriu al judeţului;
  25. alimentează conturile instituţiilor publice, conform deschiderilor de credite;
  26. întocmeşte „Propuneri de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” , conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1792/2003 pentru toate proiectele de angajament legal ce privesc bugetul propriu al judeţului;
  27. implementează proiecte cu finanţare externă şi răspunde în faţa organismelor intermediare şi a autorităţilor de management pentru corectitudinea operaţiunilor efectuate;
  28. ţine evidenţa tuturor veniturilor şi urmăreşte încasarea lor pe surse bugetare;
  29. întocmeşte procese verbale de compensare a veniturilor şi facturează unele categorii de venituri;
  30. acordă asistenţă de specialitate instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, precum şi primăriilor din judeţ, atât pe probleme bugetare, cât şi bilanţiere;
  31. întocmeşte execuţia bugetară pentru fiecare structură componentă a bugetului propriu al judeţului;
  32. urmăreşte respectarea realizării Programului de drumuri, conform structurii aprobate, precum si a „Listei acţiunilor de interes judeţean” finanţată din bugetul propriu al judeţului;
  33. urmăreşte derularea finanţărilor din fonduri externe, conform „Fişelor proiectelor” aprobate ca anexe la buget;
  34. întocmeşte situaţia centralizată privind programarea plăţilor decadale prin Trezorerie (conform Ordinului nr. 2281/2009);
  35. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a serviciului, după caz;
  36. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul serviciului;
  37. efectueaza gruparea documentelor serviciului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  38. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.
  b). Compartimentul financiar-contabil
  Art. 29 Compartimentul financiar-contabil are următoarele atribuţii:
  1. conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, a gestionării valorilor materiale, a bunurilor de inventar şi mijloacelor băneşti, a decontării cu debitorii şi creditorii;
  2. conduce evidenta contabila asupra patrimoniului public si privat în vederea asigurării integrităţii patrimoniului judetean, precum si a rezultatului patrimonial;
  3. exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie;
  4. verifică documentele justificative pentru avansurile de trezorerie primite pentru deplasările în ţara şi în străinătate;
  5. întocmeşte zilnic ordine de plată, către trezorerie şi alte bănci comerciale, pentru asigurarea decontărilor cu furnizorii, în vederea stingerii datoriei către aceştia;
  6. face punctaj lunar intre evidenta sintetica si cea analitica privind mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele, precum si bunurile din domeniul public al judetului;
  7. asigură evidenţa analitică a furnizorilor, debitorilor, creditorilor şi a clienţilor pe fiecare categorie în parte;
  8. răspunde de evidentierea in contabilitate a casarilor şi scoaterii din funcţiune a bunurilor nominalizate în procesul-verbal de inventariere anuală;
  9. efectuează reţinerile salariale (conform legislaţiei în vigoare şi contractelor de creditare ale salariaţilor), atat la salariati, cat si la consilierii judeteni;
  10. evidenţiază în contabilitate garanţiile materiale reţinute gestionarilor, garanţiile de bună execuţie, garanţiile de participare la licitaţie;
  11. evidenţierea în contabilitate a încasărilor de la primării în vederea aprovizionării centralizate (prin consilii judeţene) cu Certificate de producător de la Imprimeria Natională;
  12. verifica evidenţierea tuturor operaţiunilor efectuate în numerar conform cu “Registrul de casă”;
  13. întocmeşte diferite “Raportări financiare pentru obiectivele decontate din fonduri nerambursabile”;
  14. asigură evidenţa analitică a tuturor imobilizărilor in curs de executie, întocmind fişa fiecărui obiectiv în parte;
  15. urmăreşte rambursările creditelor contractate de către Consiliul Judeţean Vrancea, întocmind “Subregistrul datoriei publice”;
  16. înregistrează cronologic şi sistematic toate documentele primite în cadrul compartimentului conform OMF nr. 1917/2005;
  17. întocmeşte lunar “Balanţa contabila de verificare sintetică” si ”Balanta de verificare contabila analitica” pe baza „Notelor contabile”
  18. întocmeşte lunar si trimestrial situatii financiare (Bilanţ contabil şi anexele acestuia, conform reglementărilor în vigoare) şi le depune la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea;
  19. întocmeşte lunar, trimestrial şi anual situaţiile statistice si le depune la Direcţia Judeţeana de Statistică Vrancea;
  20. întocmeşte „Cartea mare” pentru toate operaţiunile reflectate în conturile contabile;
  21. întocmeşte Registrul-inventar;
  22. întocmeşte Registrul operaţiunilor supuse controlului preventiv;
  23.verifică şi confirmă lunar la Trezorerie, operaţiunile efectuate în conturile de venituri şi cele de cheltuială;
  24. evidenţiază, în contabilitate, operaţiunile ce privesc implementarea proiectelor cu finanţare externă;
  25. notifică debitorii şi creditorii în legătură cu soldul conturilor la finele anului;
  26. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a compartimentului, după caz;
  27. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul compartimentului;
  28. efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal.
  29. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  c). Serviciul resurse umane si informatizare

  Art. 30. Atribuţiile Serviciului resurse umane si informatizare sunt următoarele:
  1. întocmeşte documentaţia referitoare la aprobarea sau modificarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean si o prezintă preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea;
  2. acordă asistenţă de specialitate la elaborarea şi întocmirea statelor de funcţii şi organigramelor de către primăriile din judeţ şi instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  3. întocmeşte documentaţia privind aprobarea sau modificarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  4. întocmeşte statul de personal pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi îl supune spre aprobare conducătorului instituţiei;
  5. stabileşte fondul de salarii (salarii, indemnizaţii de conducere, ore suplimentare, sporuri, indemnizaţii consilieri şi ATOP, etc.) pentru aparatul de specialitate, consilieri judeţeni si membrii ATOP Vrancea şi îl transmite biroului buget, bilanţuri contabile în vederea includerii în proiectul de buget anual şi actualizează acest fond ori de câte ori este necesar;
  6. asigură organizarea concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici sau a personalului contractual si întocmeşte documentaţia necesară în vederea promovării şi mobilităţii acestora. Asigură secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate in cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  7. urmăreşte realizarea acţiunii de actualizare a fişelor posturilor cu atribuţiile şi sarcinile ce revin fiecărui funcţionar public şi angajat cu contract individual de muncă, corespunzător structurii organizatorice aprobate;
  8. asigură şi urmăreşte îndeplinirea procedurii de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi a răspunderilor corespunzătoare fiecărui post;
  9. întocmeşte documentaţiile necesare emiterii dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean privind numirea, promovarea, si încetarea raporturilor de munca ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate ;
  10. întocmeşte documentaţiile cu privire la organizarea, desfăşurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, potrivit legii;
  11. asigură depunerea jurământului de credinţă de către funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în funcţia publică definitivă;
  12. elaborează şi urmăreşte realizarea programelor privind formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului încadrat în aparatul de specialitate;
  13. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare a personalului din aparatul de specialitate şi îndrumă consiliile locale comunale, orăşeneşti şi municipale pentru organizarea şi desfăşurarea diverselor forme de perfecţionare;
  14. constituie sistemul informaţional şi administrează baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi al instituţiilor din subordinea acestuia;
  15. urmăreşte aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru funcţiile alese, pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
  16. gestionează şi urmăreşte actualizarea dosarelor privind acordarea deducerilor personale în vederea determinării impozitului pe venitul din salarii, pe baza documentelor justificative prezentate de salariaţi;
  17. verifică conformitatea actelor prezentate de persoanele încadrate în muncă în aparatul de specialitate al consiliului judeţean, în vederea înscrierii în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  18. efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, întocmirea păstrarea şi ţinerea la zi a registrului general de evidenţă a salariaţilor încadraţi în aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
  19. asigură evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă a personalului din aparatul de specialitate;
  20. efectuează lucrările privind programarea şi reprogramarea concediilor de odihnă;
  21. răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă, eliberând adeverinţe in acest sens;
  22. gestionează şi actualizează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi acordă asistenţă de specialitate în acest domeniu primăriilor din judeţ;
  23. întocmeşte rapoarte cu privire la cazurile de încălcare a Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici şi a Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual;
  24. întocmeşte raportări periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind evoluţia numărului şi cheltuielilor de personal şi le depune la Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Generală a Finanţelor Publice etc;
  25. transmite la compartimentul informatică toate modificările intervenite pe linie de salarizare, personal;
  26. întocmeşte statele de plată pentru funcţionarii publici si personalul contractual cu drepturile salariale şi evidenţiază reţinerile reprezentând contribuţiile obligatorii şi impozitul pe veniturile din salarii;
  27. întocmeşte documentaţia pentru acordarea premiilor lunare şi anuale conform prevederilor legale;
  28. întocmeşte şi înaintează instituţiilor abilitate declaraţiile lunare privind contribuţiile obligatorii prevăzute de lege: CAS, CASS, şomaj, impozit, fond risc etc;
  29. stabileşte vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei pe baza datelor din carnetele de muncă şi din registrul salariaţilor;
  30. calculează lunar indemnizaţiile consilierilor judeţeni şi membrilor ATOP Vrancea, până la brut;
  31. gestionează condicile de prezenţă ale salariaţilor din aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi răspunde de toate înregistrările efectuate în condicile de prezenţă (concedii odihnă, concedii medicale, concedii pentru evenimente deosebite, concedii de studii, recuperări, învoiri, delegaţii, etc.);
  32. verifică zilnic biletele de voie eliberate în interes de serviciu sau personal pentru funcţionarii publici şi salariaţii din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea care ies din sediu instituţiei în timpul programului normal de lucru şi întocmeşte situaţia privind persoanele prezente şi absente de la serviciu şi o prezintă conducerii instituţiei;
  33. solicită Direcţiei de Muncă, Solidaritate Sociale şi Familie Vrancea carnete de muncă pentru funcţionarii publici şi salariaţii angajaţi pentru prima dată şi suplimente la carnetele de muncă pentru cele existente;
  34. asigură întocmirea bazei de date solicitată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru aparatul de specialitate şi unităţile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  35. asigură întocmirea planului anual de ocuparea a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate şi instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  36. întocmeşte şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termenele solicitate, toate lucrările stabilite potrivit prevederilor legale privind funcţiile şi funcţionarii publici, atât pentru aparatul de specialitate cât şi pentru instituţiile de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea;
  37. asigură întocmirea programului de desfăşurare a perioadei de stagiu pentru funcţionarii publici debutanţi şi urmăreşte realizarea evaluării activităţii funcţionarilor publici debutanţi la sfârşitul perioadei conform legislaţiei în vigoare;
  38. sprijină primăriile din judeţ la întocmirea lucrările care se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici şi a altor informaţii solicitate de aceasta;
  39. acordă, la cerere, asistenţă de specialitate primăriilor şi unităţilor subordonate asupra modului de indexare, compensare, majorare a salariilor, de calcul a acestora, modul de aplicare a contribuţiei de asigurări sociale, a ajutorului de şomaj, sporului de vechime în muncă, calculul fondului de premiere lunar şi anual, a modului de aplicare a impozitului pe salarii şi de întocmire a dărilor de seamă;
  40. primeşte declaraţiile de interese completate de funcţionarii publici din aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi asigură înregistrarea acestora în Registrul declaraţiilor de interese;
  41. primeşte si înregistrează declaraţiile de avere depuse de funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea;
  42. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a compartimentului, după caz;
  43. coordonează, îndrumă şi supraveghează activitatea de:
  a) arhivare pe suport magnetic a documentelor din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  b) implementează programe achiziţionate de la terţi, pentru activităţile din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  44. administrează reţeaua informatică a Consiliului Judeţean Vrancea:
  a) răspunde de planificarea, instalarea şi operarea în cadrul reţelei;
  b) coordonează instalarea hardului şi softului de reţea pe server şi staţiile de lucru, supraveghind activitatea terţilor producători şi furnizori de echipamente( inclusiv soft de reţea), din faza de testări şi până la punerea definitivă in funcţiune;
  c) supraveghează toate modificările la server, cablare şi alte surse ale reţelei, asigurând capacităţi suficiente pentru aplicaţii noi;
  d) instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor şi drepturile de acces în reţea;
  e) stabileşte procedurile de asigurare a securităţii datelor, planificând şi supraveghind salvarea regulată a datelor pe suport extern;
  f) asigură gestionarea eficientă a pachetelor de programe şi aplicaţiilor informatice pentru informatizarea administraţiei publice locale existente în dotarea Consiliului Judeţean Vrancea;
  g) analizează, propune şi supervizează achiziţionarea de echipamente, aplicaţii şi pachete program în domeniul administraţiei publice locale necesare extinderii activităţii Consiliului Judeţean Vrancea;
  h) instalează pe staţiile Consiliului judeţean şi menţine în stare de funcţionare pachetele achiziţionate de programe specifice serviciului, necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii compartimentelor Consiliului Judeţean Vrancea;
  i) analizează, proiectează, implementează aplicaţii pentru administraţia publică locală elaborate la solicitarea direcţiilor şi serviciilor din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  j) asigură condiţiile de exploatare pentru aplicaţiile de administraţie publică locală elaborate de către personalul serviciului;
  k) administrează bazele de date ale sistemului informatic în conformitate cu cerinţele proiectanţilor de aplicaţii şi a celor solicitate de direcţiile şi serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea;
  l) asigură integritatea şi confidenţialitatea bazelor de date şi aplicaţiilor pentru informatizarea administraţiei publice locale, în conformitate cu dotarea existentă, pachete de programe şi licenţe de utilizare, verificând periodic si asigurând doar utilizarea acestora;
  m) acordă asistenţa tehnică pentru realizarea şi implementarea proiectelor de informatizare a administraţiei publice locale din judeţ, în vederea asigurării unei reţele care să cuprindă Consiliul judeţean şi consiliile locale din judeţ;
  45. întocmeşte situaţia nominală pentru alimentarea conturilor privind salariile;
  46. întocmeşte monitorizarea cheltuielilor de personal;
  47. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a compartimentului, după caz;
  48. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul biroului;
  49. efectuează gruparea documentelor biroului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  50. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  d). Compartimentul administrativ

  Art.31. Atribuţiile Compartimentului Administrativ sunt următoarele:
  1. recepţionează împreună cu ceilalţi membri ai comisiilor de recepţie produsele livrate, verificând cantitatea şi calitatea acestora, conformitatea cu prevederile contractuale şi reglementările legale în domeniu, documentele de calitate etc. si gestionează aceste bunuri;
  2. transmite către Serviciul buget si bilanţuri contabile notele de recepţie si toate documentele ce însoţesc produsele achiziţionate;
  3. asigură ţinerea evidenţei kilometrilor parcurşi de autovehiculele din dotarea Consiliului Judeţean Vrancea, întocmeşte consumul de carburanţi şi ulei;
  4. întocmeşte pontajul zilnic şi lunar pentru personalul auxiliar şi de deservire şi îl supune spre aprobare conducerii instituţiei;
  5.urmăreşte efectuarea curăţeniei zilnice şi periodice din instituţie;
  6. organizează şi urmăreşte asigurarea pazei şi securităţii sediului Consiliului Judeţean şi a celorlalte clădiri din patrimoniu;
  7. organizează şi îndrumă activitatea de prevenire a incendiilor şi alte calamităţi in sediul instituţiei si propune conducerii asigurarea dotărilor necesare in acest sens;
  8. coordonează şi răspunde de activitatea personalului de întreţinere şi deservire.

 • CAPITOLUL VII - DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ, MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

  Art. 32 Direcţia dezvoltare durabilă, managementul proiectelor şi achiziţii publice realizează sarcinile ce revin instituţiei privind dezvoltarea durabilă, managementul proiectelor şi achiziţii publice prin:
  a). Serviciul implementarea şi coordonarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile;
  b). Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea contractelor;
  c). Serviciul monitorizarea proiectelor şi contractelor instituţiilor subordonate şi consiliilor locale;
  d). Compartimentul contractarea serviciilor sociale;
  e). Compartimentul parteneriate, cooperare internaţională

  a). Serviciul implementarea şi coordonarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile

  Art. 33 Serviciul implementarea şi coordonarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :
  1.organizează sesiuni de informare cu privire la diferite programe de finanţare ce pot fi accesate de diverse categorii de beneficiari;
  2.întocmeşte în colaborare cu celelalte direcţii de specialitate fişele şi documentaţia tehnico-economica a proiectelor pentru a fi depuse spre finanţare;
  3.întocmeşte portofoliul de proiecte al Consiliului Judeţean Vrancea, raportat la Strategia de dezvoltare a judeţului;
  4.elaborează, pe baza propunerilor făcute de consiliile locale, programe si prognoze de dezvoltare economico-sociala ale judeţului in colaborare cu celelalte direcţii de specialitate;
  5.identifică programe de finanţare la care autorităţile administraţiei publice judeţene sunt eligibile;
  6.întocmeşte baza de date cu privire la proiectele implementate sau în curs de implementare finanţate din alte surse decât cele ale Consiliului Judeţean Vrancea;
  7.identifică posibile parteneriate cu alte persoane juridice in vederea implementării unor proiecte de dezvoltare a judeţului;
  8.elaboreaza şi prezintă rapoarte şi informări privind programele externe, precum şi a stadiului aplicării măsurilor de integrare europeană;
  9.întreţine un cadru adecvat pentru parteneriatele dintre administratia publică locală şi alţi colaboratori (mediul de afaceri, societatea civilă, instituţii publice etc.) pe diferite programe şi proiecte;
  10.coordonarea tuturor activităţilor legate de supervizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă (Programe finanţate de UE: ISPA, Fonduri Structurale sau ale altor Agenţii Internaţionale);
  11.monitorizarea derulării programelor cu finanţare externă, păstrând permanent legătura dintre finanţatori şi instituţie;
  12.îndeplinirea tuturor responsabilităţilor financiare, verificarea facturilor pentru serviciile executate, stipulate în contractele de lucrări şi servicii şi păstrarea unei evidenţe financiare a contractelor pentru lucrări şi servicii;
  13.întocmirea rapoartelor intermediare si finale vizând derularea programelor cu finanţare U.E. sau a altor programe, anual sau ori de câte ori se solicită acest lucru;
  14.coordonarea aspectelor legate de semnarea şi implementarea contractelor;
  15.diseminarea informaţiilor privind proiectele derulate;
  16. realizarea şi distribuirea de materiale informative şi educative cu privire la proiectele implementate;
  17. menţinerea legăturilor cu forurile internaţionale (Comisia Europeană, Consiliul Europei, Consiliul Internaţional pentru Iniţiative privind Protecţia Mediului etc.) pentru promovarea şi derularea de programe în interesul comunităţii;
  18.contribuie la elaborarea strategiei, a planurilor anuale si multianuale, a programelor de dezvoltare ale judeţului si ale regiunii;
  19. colaborează la realizarea studiilor, analizelor si elaborează soluţii privind modul de realizare a obiectivelor strategice de dezvoltare regionala;
  20.întocmeşte referate de specialitate pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean si dispoziţii ale preşedintelui consiliului judeţean, in domeniul său de activitate;
  21.soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a compartimentului, după caz;
  22.efectuează gruparea documentelor serviciului in unităţi arhivistice si le depune la arhiva pe baza de proces-verbal.
  23. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul serviciului;
  24. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  b). Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea contractelor

  Art. 34 Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea contractelor îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :
  1.întocmeşte documentaţiile de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări ale Consiliului Judeţean Vrancea;
  2.întocmeşte programul anual de achiziţii al Consiliului Judeţean Vrancea;
  3.asigură aplicarea procedurilor de achiziţie publică a produselor, serviciilor şi lucrărilor cuprinse in bugetul anual aprobat, conform planului anual de achiziţii la care autoritatea contractantă este Consiliul Judeţean Vrancea, potrivit prevederilor legale in vigoare;
  4.contractează cu ofertanţii câştigători, în conformitate cu prevederile legale, produsele, serviciile şi lucrările ce vor fi achiziţionate de către Consiliul Judeţean Vrancea, in calitate de autoritate contractantă;
  5.asigură şi verifică modul de respectare de către furnizori şi prestatori a prevederilor contractuale privind service-ul in perioada de garanţie;
  6.ia măsuri pentru remedierea de către furnizori sau prestatori a livrărilor de produse sau a prestărilor de servicii şi lucrărilor necorespunzătoare constatate prin procesele verbale de recepţie;
  7.centralizează necesarul de formulare tipizate pentru toate unităţile administrative din judeţ, depune comanda la Imprimeria Naţională, urmăreşte încasarea contravalorii acestora şi le repartizează pe consilii locale;
  8.soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a compartimentului, după caz;
  9. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul serviciului;
  10. efectueaza gruparea documentelor serviciului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal.
  11. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  c). Serviciul monitorizarea proiectelor şi contractelor instituţiilor subordonate şi consiliilor locale

  Art. 35 Serviciul monitorizarea proiectelor şi contractelor instituţiilor subordonate şi consiliilor locale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :
  1. analizează şi monitorizează strategiile şi programele precum şi rezultatele implementării strategiilor şi programelor elaborate ale consiliilor locale şi instituţiilor subordonate
  2. urmăreşte, pe faze, implementarea financiară a proiectelor şi răspunde de respectarea normelor legale în vigoare şi a prevederilor contractuale în concordanţă cu cerinţele finanţatorului la proiectele implementate de consiliile locale şi instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean;
  3. urmăreşte lansarea licitaţiilor pentru diferite componente ale instrumentelor pre şi post aderare;
  4. identifică, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea , temele care constituie suportul unor proiecte de nivel judeţean, regional şi/sau interregional derivate din strategia de dezvoltare a judeţului Vrancea, în scopul elaborării şi monitorizării strategiilor şi programelor;
  5. participă la întâlniri, seminarii, burse organizate de structuri ale Uniunii Europene, în scopul îmbogăţirii cunoştinţelor legate de utilizarea Fondurilor structurale pentru finanţarea proiectelor de investiţii;
  6. monitorizează rezultatele obţinute prin proiectele şi programele derulate;
  7. identifică surse de finanţare accesibile pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare;
  8. monitorizează în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul consiliului şi/sau instituţii subordonate, proiectele cu finanţare externă sau naţională, în care consiliul judeţean este solicitant sau partener;
  9. urmăreşte corelarea strategiilor şi programelor elaborate cu parteneriatele încheiate cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea serviciilor publice de interes judeţean;
  10. asigură îndrumarea metodologică şi asistenţa de specialitate la solicitarea consiliilor locale şi instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean;
  11. întocmeşte rapoarte, sinteze şi informări pe domenii de activitate privind modul în care se realizează obiectivele din strategiile şi programele aprobate;
  12. colaborează cu celelalte structuri ale Consiliului Judeţean şi cu autorităţile administraţiei publice locale în scopul valorificării strategiilor şi programelor aprobate;
  13. relaţionează cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud – Est şi alte autorităţi de management şi organisme intermediare în baza împuternicirilor preşedintelui consiliului judeţean;
  14. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activitatea din sfera de competenţă a biroului monitorizarea proiectelor şi contractelor instituţiilor subordonate şi consiliilor locale.
  15. întocmeşte proiectele de hotărâre de guvern privind atestarea domeniului public al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Vrancea, precum şi modificarea acestuia, în baza documentaţiilor transmise de acestea;
  16. soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a serviciului, după caz;
  17. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul biroului;
  18. efectueaza gruparea documentelor biroului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal.
  19. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  d). Compartimentul contractarea serviciilor sociale

  Art. 36 Compartimentul contractarea serviciilor sociale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :
  1. asigură managementul asistenţei sociale pentru unităţile sociale , prin:
  a. evaluarea indicatorilor de performanţă privind activitatea desfăşurată;
  b. controlul de fond al unităţilor sociale;
  2.supune aprobării consiliului judeţean strategia de dezvoltare a unităţilor sociale, bazată pe nevoile comunităţii locale, la propunerea acestora;
  3.anual, solicită unităţilor sociale aflate în subordinea Consiliului Judeţean, cererile de finanţare (propunerile managerilor) pentru anul următor, pe tipuri de lucrări şi sumele necesare realizării acestora, precum şi sumele necesare pentru achiziţionarea de echipamente, pe care le centralizează şi le transmite serviciului buget local, venituri în vederea cuprinderii/aprobării în bugetul Consiliului Judeţean;
  4.avizează solicitările privind repartizarea sumelor aprobate prin hotărâri de consiliu judeţean pe tipuri de lucrări, dotări cu echipamente medicale, în vederea alimentării contului unităţii solicitante;
  5. supune aprobării consiliului judeţean regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor sociale aflate în subordinea Consiliului Judeţean ;
  6. monitorizează stadiul îndeplinirii condiţiilor prevăzute în metodologia de acreditare şi respectarea termenelor legale;
  7.anual prezintă preşedintelui Consiliului Judeţean rapoarte de sinteză privind activitatea unităţilor sociale aflate în subordinea Consiliului Judeţean ;
  8. asigură realizarea unei baze de date electronice, referitoare la managementul resurselor umane, utilizarea serviciilor sociale, situaţia economico-financiară şi calitatea serviciilor sociale, pentru fiecare unitate sociala din subordinea Consiliului Judeţean ;
  9.soluţionează sesizările şi petiţiile persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a compartimentului;
  10. elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul compartimentului;
  11. efectueaza gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal.
  12. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

  e). Compartimentul parteneriate, cooperare internaţională

  Art. 37 Compartimentul parteneriate, cooperare internaţională îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale :
  1.contribuie la identificarea, conservarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare interregionale;
  2.informează preşedintele instituţiei cu privire la evenimentele externe la care este invitat Consiliul Judeţean;
  3.asigură promovarea judeţului la evenimente naţionale si internaţionale;
  4.menţine legătura cu organizaţii internaţionale în care Consiliul Judeţean are calitatea de membru;
  5.asigură traducerea convorbirilor cu delegaţiile oficiale străine;
  6.asigură traducerea corespondenţei externe a Consiliului Judeţean;
  7.întocmeşte corespondenţa şi pregăteşte documentele necesare participării la conferinţe internaţionale a reprezentanţilor Consiliului Judeţean;
  8.acordă consultanţă şi asistenţă autorităţilor administraţiei locale cu privire la elaborarea proiectelor acordurilor de colaborare, cooperare, asociere sau înfrăţire;
  9.ajută la diseminarea informaţiei europene în judeţ, participând la organizarea de seminarii, simpozioane, concursuri etc;
  10.identifică posibile parteneriate cu organisme şi autorităţi publice din străinătate;
  11.asigură informarea continuă a cetăţenilor privind schimbările ce survin în procesul de post-aderare la Uniunea Europeană;
  12.contribuie la realizarea unor materiale multimedia de promovare a judeţului;
  13.întocmeşte referatele de specialitate şi rapoarte pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean şi pentru dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean, în domeniul său de activitate;
  14.soluţionează scrisorile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice care intră în sfera de competenţă a Compartimentului Parteneriate Cooperare Internaţională;
  15.efectuează gruparea documentelor compartimentului în unităţi arhivistice şi le depune la arhivă pe bază de proces-verbal;
  16.elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de lucru şi registrul de riscuri pentru activităţile din cadrul biroului;
  17. îndeplineşte alte sarcini date de conducerea instituţiei sau care decurg din legislaţia în vigoare.

 • CAPITOLUL VIII - DISPOZIŢII FINALE

  Art. 38 (1) După aprobare, Serviciul relaţii publice, contencios, monitor oficial şi arhivă va transmite tuturor structurilor funcţionale Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea, iar şefii acestor structuri au obligaţia de a aduce la cunoştinţă, pe bază de semnătură, funcţionarilor publici şi/sau personalului contractual din subordine prevederile regulamentului.
  (2) Tot personalul personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului regulament.

  Art. 39 Atribuţiile şi sarcinile funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate vor fi concretizate în fişele posturilor care se aprobă de către Preşedintele Consiliului Judeţean.

  Art. 40 Nerealizarea sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament şi a sarcinilor concretizate în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii.

  Art. 41 (1) Modificarea şi completarea prezentului regulament se vor face în cazurile în care din actele normative apărute după aprobarea lui, rezultă noi competenţe în sarcina consiliului judeţean ori noi reglementări privitoare la personalul aparatului de specialitate de natură a necesita armonizarea prevederilor regulamentului.
  (2) Modificarea şi completarea prezentului regulament se vor face şi în cazul aprobării de către Consiliul Judeţean Vrancea a unei noi organigrame.

  Art. 42 Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în materie.

  Art. 43 Prevederile prezentului regulament nu pot excede reglementărilor legislaţiei în vigoare.

  pentru Preşedintele
  Consiliului Judeţean Vrancea
  Preşedinte de şedinţă
  Ionel Cel-Mare
  Contrasemnează    
  Secretar al judeţului
  Raluca Dan       
[gtranslate]