Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Înapoi
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
1 04/01/2022 Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 820 arbori cu un volum brut de 3069,22 m.c. aflată în zona limitrofă a drumului județean DJ 204D Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
2 04/01/2022 Transmiterea imobilului Serviciul Public de Protecția Plantelor-formație de prestări servicii din domeniul public al U.A.T. Județul Vrancea în domeniul public al U.A.T. Comuna Câmpuri Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
3 05/01/2022 Darea în administrare Muzeului Vrancea a imobilului monument istoric „Casa lui Moș Ion Roată” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
4 07/01/2022 Actualizarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Județean de Urgență Focșani - județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
5 07/01/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani, secția Pneumoftiziologie” și a valorii actualizate a proiectului Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
6 07/01/2022 Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
7 10/01/2022 Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
8 10/01/2022 Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
9 10/01/2022 Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2022, precum și sumele defalcate din TVA și impozitul pe venit previzionat pe anii 2023 - 2025 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
10 11/01/2022 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special prescolar, primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2022–2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
11 11/01/2022 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2022– 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
12 11/01/2022 Menținerea, în anul 2022, a salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cabinetele demnitarilor și în cadrul instituțiilor subordonate acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2021 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
13 11/01/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
14 11/01/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
15 11/01/2022 Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.288 din 16 decembrie 2021 privind transformarea unui post din statul de funcții al Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
16 11/01/2022 Completarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
17 12/01/2022 Solicitarea trecerii din domeniul public al municipiului Focșani, în domeniul public al județului Vrancea a unei suprafețe de teren de 97 mp Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
18 13/01/2022 Preluarea imobilului teren în suprafață de 3412 mp din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
19 14/01/2022 Actualizarea elementelor de identificare și a valorilor de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
20 14/01/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
21 14/01/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești, Consiliul Local Gologanu și finanțate din bugetul local al U.A.T. Gologanu, Consiliul Local Slobozia Bradului și finanțate din bugetul local al U.A.T. Slobozia Bradului, Consiliul Local Păunești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Păunești, Consiliul Local Ruginești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ruginești și Consiliul Local Milcovul și finanțate din bugetul local al U.A.T. Milcovul pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
22 17/01/2022 Retragerea dreptului de administrare Muzeului Vrancei asupra imobilului în care funcționează Secţia istorie – Casa Alaci, situat în Municipiul Focşani, b-dul Gării nr.1, aflat în domeniul public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
23 18/01/2022 Aprobarea bugetului proiectului „Sistem de management al calității și performanței implementat la nivelul Consiliului Județean Vrancea” şi a cheltuielilor legate de proiect Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
24 20/01/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții „Consolidare, restaurarea și punere în valoare - Muzeul Vrancei" - Cladirea Tribunalul Județean cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
25 26/01/2022 Aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430” și a cheltuielilor legate de proiect Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
26 26/01/2022 Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare D.J. 205J, km. 9+180 (intersecție D.J. 205H)-km.16+100, sat Fitionești, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
27 26/01/2022 Transmiterea solicitarii de trecere a suprafetei de 720 mp teren, identificat în CF 64540 Focșani, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea, în vederea modernizării unei căi de acces pentru pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani-judeţul Vrancea" Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
28 26/01/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regionala, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
29 27/01/2022 Aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2021 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
30 27/01/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Golești, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Vintileasca, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Dumbrăveni, Consiliul Local Chiojdeni, , Consiliul Local Câmpineanca, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Bordești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Gugești pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea