Proiect în curs de implementare

Înapoi
imagine de fundal

„Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”, str. Cuza Vodă, nr. 56, municipiul Focsani, jud. Vrancea”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”, str. Cuza Voda, nr. 56, municipiul Focsani, jud. Vrancea, Cod SMIS 2014+: 137387”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 4.802.789,15 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.364.596,16 lei), asistența financiară nerambursabilă: 3.364.596,16 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.859.906,75 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 437.397,49 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 67.291,92 lei.

Obiectivul general al proiectului reprezintă reabilitarea energetică și realizarea unor măsuri conexe a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, situat pe strada Cuza Vodă nr. 56 din municipiul Focsani, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătatirea confortului, sănătații și siguranței persoanelor și personalului care beneficiază de aceste servicii – beneficiari directi ai investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”, str. Cuza Voda, nr. 56, municipiul Focsani, jud. Vrancea” sunt:

OS1: Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 74,13 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față;

OS2: Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea C10, în care își desfășoară activitatea Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu 69,42 %;

OS3: Reducerea consumului anual de energie finală (utilizând surse neregenerabile) (tep), prin realizarea investiției propuse în proiect, cu 77,55%;

OS4: Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total cu 74,34 %, respectiv pentru încălzirea spațiului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna cu 85,20%.

OS5 – Atingerea unui procent al energiei produse din surse regenerabile de energie de 16,08% din totalul energiei primare a clădirii, după implementarea măsurilor propuse prin proiect;

OS 6 – Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în municipiul Focșani, judetul Vrancea, prin sporirea eficienței energetice a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, situat pe strada Cuza Vodă nr. 56 din municipiul Focșani, la finalul implementării proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de de 45 luni, respectiv între data de 01.07.2019 și 31.03.2023.