Proiect In corso

Indietro
imagine de fundal

„Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”, str. Cuza Vodă, nr. 56, municipiul Focsani, jud. Vrancea”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”, str. Cuza Voda, nr. 56, municipiul Focsani, jud. Vrancea, Cod SMIS 2014+: 137387”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 4.802.789,15 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.364.596,16 lei), asistența financiară nerambursabilă: 3.364.596,16 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.859.906,75 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 437.397,49 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 67.291,92 lei.

Obiectivul general al proiectului reprezintă reabilitarea energetică și realizarea unor măsuri conexe a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, situat pe strada Cuza Vodă nr. 56 din municipiul Focsani, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătatirea confortului, sănătații și siguranței persoanelor și personalului care beneficiază de aceste servicii – beneficiari directi ai investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului „Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”, str. Cuza Voda, nr. 56, municipiul Focsani, jud. Vrancea” sunt:

OS1: Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 74,13 %, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față;

OS2: Reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea C10, în care își desfășoară activitatea Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu 69,42 %;

OS3: Reducerea consumului anual de energie finală (utilizând surse neregenerabile) (tep), prin realizarea investiției propuse în proiect, cu 77,55%;

OS4: Reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total cu 74,34 %, respectiv pentru încălzirea spațiului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna cu 85,20%.

OS5 – Atingerea unui procent al energiei produse din surse regenerabile de energie de 16,08% din totalul energiei primare a clădirii, după implementarea măsurilor propuse prin proiect;

OS 6 – Creșterea numărului clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în municipiul Focșani, judetul Vrancea, prin sporirea eficienței energetice a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna, situat pe strada Cuza Vodă nr. 56 din municipiul Focșani, la finalul implementării proiectului.

Rezultate asteptate

R1: Scaderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 74,13 % (o reducere de 104,75 echivalent tone CO2/an, fata de nivelul actual), urmare a scaderii consumului de energie prin reabilitatrea cladirii;

R2:Scaderea consumului anual de energie primara pentru cladirea reabilitata, cu 69,42 % (o reducere de 598.068,33 kWh/an, fata de consumul actual) ca rezultat al interventiilor de eficientizare energetica propuse;

R3:Reducerea consumului anual de energie finala in cladirea publica care face obiectul investitiei (din surse neregenerabile) cu 77,55 % (o reducere de 44,13 tep fata de consumul actual);

R4:Reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) cu 74,34 % total (o reducere de 266.18 kWh/mp/an fata de consumul actual), in cladire; respectiv reducerea consumului anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) pentru incalzire/racire cu 85,20 % (o reducere de 215,00 kWh/mp/an fata de consumul actual);

R5: Dupa implementarea masurilor, energia produsa din surselor regenerabile de energie va atinge un nivel de 16.08% din totalul de energie primara al cladirii realibilitate;

R6: Cresterea eficientei energetice a cladirii corpului C10 – Centrul Scolar de Educatie Incluziva Elena Doamna din localitatea Focsani, duce la:
– cresterea confortulu termic in cladirea reabilitata datorita izolarii si reducerii pierderilor de caldura;
– cresterea confortului utilizatorilor cladirilor;
– cresterea calitatii serviciilor oferite.

Grup țintă:

Beneficiari directi:
– peste 100 de persoane care beneficiaza zilnic de infrastructura reabilitată;
– Peste 85 de angajati ai acestei institutii care isi desfasoara activitatea in cladirea situata pe strada Cuza Voda nr 56 (corp C1)– utilizatori ai infrastructurii reabilitate.

Beneficiari indirecti:
– Locuitorii orasului Focsani si al intregului judet;
– Executantii contractului de lucrari din cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului, furnizorii de servicii conexe , diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia.

Perioada de implementare a proiectului este de de 45 luni, respectiv între data de 01.07.2019 și 31.03.2023.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.

Telefon: 0237.213.057

E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Domnul Dragoș Matișan – Manager de proiect

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro  www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

[gtranslate]