Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 105 din 31 mai 2021, privind „Declararea imobilului situat în comuna Măicănești, Tarla 5, Parcelă 116 ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 104 din 31 mai 2021, privind „Retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Corp C4 - Policlinică Pediatrie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derulării proiectului „Modernizare și Dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani”

Hotărârea nr. 103 din 31 mai 2021, privind „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra corpului C6 – clădire administrativă, aferent imobilului Teren şi complex clădiri Crâng Petreşti”

Hotărârea nr. 102 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Locuinţe de Serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea"

Hotărârea nr. 101 din 31 mai 2021, privind„Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ,,Policlinica Stomatologică” Strada Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 100 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 99 din 31 mai 2021, privind “Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2021, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005”

Hotărârea nr. 98 din 31 mai 2021, privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 97 din 31 mai 2021, privind “Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 96 din 31 mai 2021, privind “Aprobarea Nomenclatorului dosarelor de arhivă al Consiliului Judetean Vrancea”

Hotararea nr. 95 din 31 mai 2021, privind “Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 94 din 31 mai 2021, privind "Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Necula Ionel-Gabriel"

Hotărârea nr. 93 din 6 mai 2021 privind aprobarea Strategiei de comunicare publică a Consiliului Județean Vrancea elaborată în cadrul proiectului “Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 92 din 16 aprilie 2021 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului teren și construcție ce au aparținut scriitorului Duiliu Zamfirescu din Comuna Vârteșcoiu, declararea ca bun de uz și de interes public județean și includerea în domeniul public al județului Vrancea

Hotărârea nr. 90 din 16 aprilie 2021 privind acordarea dreptului de administrare pe o perioadă de 10 ani societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L asupra suprafeței de 61,15 mp. din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II, aflat în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea constituirii sediului social

Hotărârea nr. 89 din 16 aprilie 2021 privind înființarea societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L.

Hotărârea nr. 88 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersectie DJ 205 B- Jaristea- Scânteia, km 4 +000-km 11+200, L=7, 20 km. judetul Vrancea

Hotărârea nr. 87 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea documentației tehnico- economice la faza: Expertiza tehnica, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de construire trotuare şi accese în proprietăți aferente obiectivului de investiţie: Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Gologanu - Slobozia Ciorăşti -Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T

Hotărârea nr. 86 din 16 aprilie 2021 privind Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertize tehnice, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24”

Hotărârea nr. 85 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Vrancea, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 84 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboiești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Tâmboiești, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 83 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Slobozia Ciorăști, Consiliul Local Păulești, Consiliul Local Nereju, Consiliul Local Suraia, Consiliul Local Vârteșcoiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Biliești, U.A.T.Slobozia Bradului, U.A.T. Slobozia Ciorăști, U.A.T.Păulești, U.A.T. Nereju, U.A.T. Suraia, U.A.T.Vârteșcoiu pentru anul 2021

Hotărârea nr. 82 din 16 aprilie 2021 privind preluarea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, a imobilului teren, în suprafață de 474.574 mp, situat în comuna Garoafa, T57, P231, județul Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial

Hotărârea nr. 81 din 16 aprilie 2021 privind darea în administrare Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea a corpurilor C10 și C11 din imobilul ”Serviciul Public de Protecție a Plantelor”, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40

[gtranslate]