Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 55 din 15 martie 2021, privind „Asigurarea contribuției proprii, a cheltuielilor neeligibile, a costurilor de sustenabilitate, desemnarea persoanei împuternicite să semneze cererea și convenția de finanțare aferent Programului de Interes Național (PIN) 2018: “Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”, prin înființarea unui Centru Respiro pentru Adulți în Orașul Odobești, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 54 din 15 martie 2021, privind "Declararea de uz și interes public județean a unor imobile în vederea atestării apartenenței acestora la inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Județului Vrancea".

Hotararea nr. 53 din 15 februarie 2021 privind "Retragerea dreptului de administrare asupra suprafețelor deținute în imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C5 C6, C7 de către Instituția Prefectului – Județul Vrancea, Consiliul Local al Municipiului Focșani și Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea, pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea".

Hotărârea nr. 52 din 15 martie 2021 privind „ Retragerea dreptului de administrare a Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea asupra imobilului „Punct de Ambulanță Vidra” și transmiterea dreptului de administrare către Spitalul „N.N Săveanu” Vidra”

Hotărârea nr. 51 din 15 martie 2021 privind “ Transmiterea imobilului teren şi clădiri "Centrul de plasament" identificat în Tarla 8 Parcela 306, din domeniul public al judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Dumitrești”

Hotărârea nr. 50 din 15 martie 2021 privind „Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 49 din 15 martie 2021 privind “ Aprobarea solicitării de transmitere a imobilului Corp A (P+6) 278 mp-Palat administrativ-sediul Consiliului Județean Vrancea și terenul aferent acestuia -619 mp, situat în B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, Municipiul Focșani, județul Vrancea, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Instituția Prefectului Județul Vrancea, în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 48 din 15 martie 2021 privind „ Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în Municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 47 din 15 martie 2021 privind „ Aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului serviciului de salubrizare, Caietului de sarcini, Documentatiei de atribuire si a Contractului cadru pentru delegarea gestiunii serviciului de operare si management a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare Focsani, Adjud, Vidra, Gugesti

Hotărârea nr. 46 din 15 martie 2021 privind „ Aprobarea tarifului pentru eliberarea licenței de traseu pentru fiecare vehicul necesar efectuării traseului, pentru eliberarea unui duplicat al licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate și pentru înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social, în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate”

Hotărârea nr. 45 din 15 martie 2021 privind „Aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice, de către instituțiile din subordinea Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 44 din 15 martie 2021 privind „Aprobarea Regulamentului de funcționare a Ariei naturale de interes local Crâng Petrești”

Hotărârea nr. 43 din 15 martie 2021 privind „Stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste permanenta din Judetul Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 42 din 15 martie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Jitia, Consiliul Local Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Spulber și finanțate din bugetul local al U.A.T.Gugești, U.A.T.Jariștea, U.A.T.Jitia, U.A.T.Răstoaca, Primăria Oraș Panciu, U.A.T. Cârligele, U.A.T.Spulber pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 41 din 15 martie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Homocea, Consiliul Local Vrâncioaia, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Dumbrăveni și finanțate din bugetul local al U.A.T. Țifești, U.A.T. Homocea, U.A.T. Vrâncioaia, U.A.T.Câmpuri și U.A.T.Dumbrăveni pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 40 din 15 martie 2021 privind „Modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024”

Hotărârea nr. 39 din 15 martie 2021 privind „Desemnarea unui membru în comisia de numărare și validare a votului pentru mandatul 2020-2024”

Hotărârea nr. 38 din 15 martie 2021 privind „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 37 din 15 martie 2021 privind „Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 36 din 15 martie 2021 privind „Desemnarea unor consilieri județeni care vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea”

Hotărârea nr. 35 din 23 februarie 2021 privind “Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Sclavone”- cod LMI VN-II-m-B- 06406 situat in str. Cernei, nr.12, Municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 34 din 23 februarie 2021 privind „ Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 33 din 23 februarie 2021 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice actualizată (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 32 din 23 februarie 2021 privind „ Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 68 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ în vederea finanțării”

Hotărârea nr. 31 din 23 februarie 2021 privind „ Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

[gtranslate]