Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 131 din 25 iunie 2021 privind „ Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”- Refacere DJ 205L, limita Negrilești – limita Soveja”

Hotărârea nr. 130 din 25 iunie 2021 privind „ Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Curețeanu” cod LMI VN-II-m-B-06535 situat in orașul Odobești, str. Smârdan, nr. 87, tarla 18, parcelă 391, număr cadastral 51674, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 129 din 25 iunie 2021 privind „ Aprobarea Acordului de Cooperare între Județul Vrancea din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova”

Hotărârea nr. 128 din 25 iunie 2021 privind „ Actualizarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vrancea”

Hotărârea nr. 127 din 25 iunie 2021 privind „Modificarea componenței Colegiului Director al Directiei de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 126 din 25 iunie 2021 privind „ Modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 125 din 25 iunie 2021 privind Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Muzeului Vrancei

Hotărârea nr. 124 din 25 iunie 2021, privind „Desemnarea unui reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”

Hotărârea nr. 123 din 25 iunie 2021, privind „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în calitatea de ”consilier responsabil cu afacerile UE” în cadrul ”Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai UE”

Hotărârea nr. 122 din 25 iunie 2021, privind "Desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selectie, precum si în Comisia de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finantare nerambursabila alocate de la bugetul judetului Vrancea pentru activitati nonprofit, de interes judetean”

Hotărârea nr. 120 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 118 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2020”

Hotărârea nr. 117 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tulnici, Consiliul Local Bordești și finanțate din bugetul local al U.A.T.Tulnici, U.A.T.Bordești pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 116 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Obrejița, Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Mera, Consiliul Local Sihlea, Consiliul Local Cotești, Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Corbița, Consiliul Local Nănești, Consiliul Local Reghiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Broșteni, U.A.T.Obrejița, U.A.T. Paltin, U.A.T. Mera, U.A.T. Sihlea, U.A.T. Cotești, U.A.T.Boghești, U.A.T. Corbița, U.A.T.Nănești, U.A.T.Reghiu pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 115 din 31 mai 2021, privind „Actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, prin introducerea a doua statii (Burcioaia si Ciorani) pe traseul 069 (Autogara Focsani – Tisita – Adjud), pentru a se asigura transportul judetean de persoane prin curse regulate a utilizatorilor de transport din localitatile Burcioaia (apartinand U.A.T. Adjud) si Ciorani (apartinand U.A.T. Pufesti)

Hotărârea nr. 114 din 31 mai 2021, privind „Aprobarea criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare pentru traseele: 078 (Panciu – Țifești – Clipicești) și 082 (Panciu – Movilița –Fitionești )

Hotărârea nr. 113 din 31 mai 2021, privind “Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti–Biliesti, km. 2+200 -km. 4+500, L=2,30 km., Suraia–Botarlau, km. 13+200-km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350–km. 19+900, L=1,55 km., Lt= 8,35 km”

Hotărârea nr. 112 din 31 mai 2021, privind “Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 111 din 31 mai 2021, privind “Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limita județ Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejița -Tâmboesti – Bordesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T” cod SMIS 108709”

Hotărârea nr. 110 din 31 mai 2021, privind „Actualizarea listei arborilor monumente ale naturii de pe raza UAT Județul Vrancea prin eliminarea poziției 9 prevăzută la art. 1, lit. a) din Decizia nr. 156/ 25.04.1973”

Hotărârea nr. 109 din 31 mai 2021, privind „Constituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 15,04 mp în favoarea Societății de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Focșani în vederea amplasării unui punct de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului „Sediul Consiliului Judetean- Prefectura Putna”

Hotărârea nr. 108 din 31 mai 2021, privind “Transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a imobilului teren în suprafață de 1584 mp situat în str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea, pentru construirea de locuințe de serviciu prin programul național "Construcţia de locuinţe de serviciu"

Hotărârea nr. 107 din 31 mai 2021, privind „Solicitarea transmiterii imobilului monument istoric Cod L.M.I VN-IV-m-B-06624 „Casa lui Moș Ion Roată” situat în comuna Câmpuri, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 106 din 31 mai 2021, privind “Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”- cod LMI VN-II-m-B- 06435 situat în Municipiul Focșani, județul Vrancea „

[gtranslate]