Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 301 din 21 decembrie 2022 privind “Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Săftoiu Cătălin Laurențiu”

Hotărârea nr. 300 din 21 decembrie 2022 privind “Rectificarea bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 299 din 21 decembrie 2022 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Garoafa, pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 298 din 21 decembrie 2022 privind „Acordarea dreptului de uz și de servitute asupra terenurilor aparținând domeniului public și privat al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 297 din 21 decembrie 2022 privind “Aprobarea modalităților de efectuare a serviciului public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate în județul Vrancea, începând cu data de 1 ianuarie 2023”

Hotărârea nr. 296 din 21 decembrie 2022 privind „Aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2022”

Hotărârea nr. 295 din 21 decembrie 2022 privind ”Aprobarea Expertizei tehnice, a Studiilor geotehnic şi georadar, a Proiectului tehnic de execuție, actualizarea Devizului general cumulat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe D.J. 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 294 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA ȘI PUNERE ÎN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLĂDIREA "TRIBUNALUL JUDEȚEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani”

Hotărârea nr. 293 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, situat în str. Maior Gh. Sava nr.4B”

Hotărârea nr. 292 din 21 decembrie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilești, km.18+152-km. 21+552, L=3,40 km, comuna Negrilești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 291 din 21 decembrie 2022 privind ”Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 E dintre localitățile limită de judeţ Galaţi-Ciuşlea-Răchitosu-E85 (DN2), judeţul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

Hotărârea nr. 290 din 21 decembrie 2022 privind “Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”

Hotărârea nr. 289 din 21 decembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 288 din 21 decembrie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală pentru obiectivul de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 287 din 21 decembrie 2022 privind „Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 286 din 21 decembrie 2022 privind „Declararea imobilului pod din beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcelă 499 Pufești și a sectoarelor de drum adiacente, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 285 din 21 decembrie 2022 privind „Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 119 C, peste pârâul Domoşiţa, sat Angheleşti comuna Rugineşti ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 284 din 21 decembrie 2022 privind „Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 12,72 m3 material lemnos-lemn de foc către DGASPC Vrancea”

Hotărârea nr. 283 din 21 decembrie 2022 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 57 arbori cu un volum brut de 12,72 m3 situați în zona Crâng Petrești”

Hotărârea nr. 282 din 21 decembrie 2022 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Obrejița, pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 281 din 21 decembrie 2022 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 280 din 12 decembrie 2022 privind „Repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Vrancea a sumei de 595 mii lei încasată în plus față de estimarea inițială, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Vrancea constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2022”

Hotărârea nr. 279 din 12 decembrie 2022 privind „Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului Corp C10, situat în municipiul Focșani, strada Cuza-Vodă, numărul 56, aflat în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 278 din 12 decembrie 2022 privind „Încheierea CONTRACTULUI DE PARTENERIAT pentru constituirea Consorțiului pentru învățământ dual în județul Vrancea”

Hotărârea nr. 277 din 12 decembrie 2022 privind „Aprobarea depunerii Proiectului ”SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ FOCȘANI – VRANCEA” și a cheltuielilor legate de proiect”

[gtranslate]