Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea

D.G.A.S.P.C. Vrancea este principalul furnizor public de servicii sociale specializate la nivel judeţean, este institutie publică de interes judetean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea autoritătii publice deliberative, înfiintată prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 115/23.12.2004 si are rolul de a asigura, la nivelul intregului judet, aplicarea politicilor, măsurilor si strategiilor de asistentă socială în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate în nevoie.

Oferta unor servicii de asistenţă adecvate, care să răspundă atât calitativ cât şi cantitativ unor nevoi sociale crescânde şi din ce în ce mai complexe ale populaţiei, reprezintă o provocare pentru orice instituţie.

Serviciile/activităţile principale acordate/realizate diferenţiat în funcţie de standardele de calitate, se adreseaza:

– copiilor abuzati, neglijati, exploatati sau supusi oricaror altor forme de violenta,

– copiilor in risc de abandon scolar,

– copiilor separati temporar sau definitiv de familie,

– copiilor in risc de separare de familie,

– adultilor si copiilor cu dizabilitati,

– persoanelor defavorizate, marginalizate, discriminate,

– persoanelor varstnice,

– victimelor violentei domestice, agresorilor,

– persoanelor singure si familiilor aflate in dificultate.

In conformitate cu atribuţiile prevăzute de lege, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea este organizată pe structuri diverse, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari, pentru a răspunde nevoilor sociale și speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

D.G.A.S.P.C. Vrancea oferă o gamă largă de servicii sociale:

– servicii sociale cu cazare in structuri de tip rezidential,

– servicii sociale la domiciliul beneficiarului, la persoana / familie substitut, la asistent maternal profesionist, in comunitate;

– servicii sociale de zi.

Serviciile sociale se acordă de către personalul D.G.A.S.P.C. Vrancea atât în cadrul aparatului propriu, cât şi structurile subordonate.

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea a fost organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor şi persoanelor adulte cu handicap sau aflate în dificultate, cu respectarea standardelelor minime obligatorii implementate în baza actelor normative,

iar prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea au fost aprobate statul de funcții și organigrama, având urmatoarea structură organizatorică după cum urmează:

Direcția Protecția Copilului, pentru coordonarea activității serviciilor publice de asistență socială a copilului și familiei;

Direcția Protecția Persoanelor cu Dizabilități și a Persoanelor Vulnerabile, pentru coordonarea activității serviciilor publice de asistență socială a persoanelor adulte și/cu dizabilități;

Directia Juridică, Contencios și Relații cu Publicul;

Directia Economică și Resurse Umane;

Birou Adopții.

Compartiment audit.

 

PROGRAM DE LUCRU   DGASPC Vrancea

Luni – Joi         800  –  1630

Vineri               800  –  1400

 

Organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea (aprobate prin Hotărârea nr. 25 din 15 februarie 2024)

Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2022

Cine poate beneficia de serviciile oferite de Direcția Protecția Copilului

Codul de conduita al personalului

Codul etic al persoanei care ofera servicii sociale

Harta centre adulti

Harta centre copii

Harta Plasamentelor copiilor la Asistenti Maternali Profesionisti, ian. 2019

ORGANIGRAMA Servicii sociale

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2020

Programul de activități al D.G.A.S.P.C. Vrancea pe anul 2021