Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Modernizarea centrului școlar pentru educație incluziva “Elena Doamna”

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 -Îmbunătăţirea  infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” cod SMIS 3526.

Parteneri :

– Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management (A.M.) pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013;

– Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 2 Sud–Est Brăila in calitate de Organism Intermediar (O.I.) pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 ;

– Consiliul Judetean Vrancea în calitate de beneficiar

Perioada de implementare:  12.02.2009 – 12/02/2015

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, a structurilor de cazare şi dotării Centrului pentru Educaţie Incluzivă Elena Doamna, în vederea asigurării unui proces instructiv-educativ adaptat la cerinţele specifice ale copiilor cu dizabilităţi auditive si logopedice si standardelor europene.

Prin implementarea proiectului s-a asigurat îmbunătăţirea condiţiilor de studiu, cazare, petrecere a timpului liber, pentru 304 de copii cu dizabilităţi de auz si vorbire şi condiţiile de predare pentru 87 de cadre didactice angajate în cadrul Centrului. Dotarea cu echipamente moderne IT, didactice, de pregătire profesională şi utilizarea soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ a crescut calitatea serviciilor educaţionale furnizate elevilor cu dizabilităţi logopedice.