Hotărârea nr. 291 din 21 decembrie 2022 privind ”Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 E dintre localitățile limită de judeţ Galaţi-Ciuşlea-Răchitosu-E85 (DN2), judeţul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”