Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 51 din 17 martie 2022 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Special education for special children” de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” și încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” în vederea promovării şi implementării proiectului"

Hotărârea nr. 50 din 17 martie 2022 privind "Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2022, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005”

Hotărârea nr. 49 din 17 martie 2022 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancea”

Hotărârea nr. 48 din 17 martie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Măicănești"

Hotărârea nr. 47 din 17 martie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 46 din 17 martie 2022 privind „Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul şcolar 2021-2022”

Hotărârea nr. 45 din 17 martie 2022 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educaţională Vrancea, pentru anul şcolar 2021-2022"

Hotărârea nr. 44 din 11 martie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID - 19"

Hotărârea nr. 43 din 10 februarie 2022 privind ”Aprobarea dării în administrare către Consiliul Local Biliești a sectorului de drum județean 204 G, km 4+650-km 6+150, L=1,50 km, între intrare sat Biliești–Primăria Biliești (intersecție DC 145) în vederea finalizării lucrărilor”

Hotărârea nr. 42 din 10 februarie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522

Hotărârea nr. 41 din 10 februarie 2022 privind ”Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km. 26+000-35+600, L= 9,6 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 40 din 10 februarie 2022 privind „Transmiterea imobilului Serviciul Public de Protecția Plantelor-formație de prestări servicii din domeniul public al U.A.T. Județul Vrancea în domeniul public al U.A.T. Comuna Câmpuri”

Hotărârea nr. 39 din 10 februarie 2022 privind „Preluarea imobilului teren în suprafață de 3412 mp din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 38 din 10 februarie 2022 privind ,,Declararea imobilului pod din beton armat de pe varianta ocolitoare a DJ 205 C, tarla 0, parcela 1350 Cotești și a imobilului teren în suprafață de 2875 mp tarla 0, parcela 1348, 1350 din extravilanul comunei Cotești, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 36 din 10 februarie 2022 privind ,,Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 35 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea formularelor tipizate, care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritoriala de competenta a UAT Judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 34 din 10 februarie 2022 privind „Transmiterea solicitarii de trecere a suprafetei de 720 mp teren, identificat în CF 64540 Focșani, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea, în vederea modernizării unei căi de acces pentru pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani - judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 33 din 10 februarie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 32 din 10 februarie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitare, extindere și adaptare Centru de zi Câmpineanca, județul Vrancea” aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 31 din 10 februarie 2022 privind „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare D.J. 205J, km. 9+180 (intersecție D.J. 205H)-km.16+100, sat Fitionești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 30 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajarea Zonei de Agrement și Îmbunătățirea Infrastructurii de Acces în Stațiunea Soveja”

Hotărârea nr. 29 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare spaţiu – Imobil corp clădire Pavilion Interne – Pediatrie (fost spital orăşenesc Odobeşti), în vederea înfiinţării „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Odobeşti” şi branşament/racordare apă-canal, gaze naturale, energie electrică, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 28 din 10 februarie 2022 privind ,,Aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 27 din 10 februarie 2022 privind ,,Retragerea dreptului de administrare Muzeului Vrancei asupra imobilului Casa Alaci, în care funcționează Secţia de istorie și arheologie”

[gtranslate]