Consiglieri del Distretto

Indietro
imagine de fundal

Aioanei Anişoara

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PNL

Bălan Doru Geany

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Bârlădeanu Dragoş Petruţ  

Funzione: Vice Presidente

Affiliazione politica:           PSD

Blîndu Nicuşor

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Boboc Tudoriţa  Rodica

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Bordeanu Jănică  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:         PP-DD

Bostan Liviu

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PNL

Buzărnescu Ştefan  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Carnariu Vasile  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Cel-Mare Ionel

Funzione: Vice Presidente

Affiliazione politica:           PC

Cristian Dănuţ  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Diaconu Emilian

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PNL

Epure Ion  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PNL

Eşanu Aura  Lăcrămioara

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Gheţu Cătălin  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Grosu Adrian  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Guguianu Constantin

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Jaravete Valentin

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:         PP-DD

Lambrino Eduard

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PNL

Lazăr Ticu

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:        UNPR

Marin Laurenţiu   Daniel  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Mazere Nicu  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PNL

Melinte Vasile  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Murgu Neagu  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:         PP-DD

Nedelcu Mihai  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Negoiţă Constantina

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PC

Negru Corneliu  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PNL

Nica Ionuţ Bogdan

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           UNPR

Ochean Valentin

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PSD

Panciu Valerică

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           IND

Petric George

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:         PP-DD

Popescu Kanty   Cătălin  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           USL

Roman Victor

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           USL

Vraciu Dorina  

Funzione: Consigliere Provinciale

Affiliazione politica:           PNL

 • Atributii ale consilierilor

  ATRIBUTII CONSILIERI JUDETENI

  Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

  Mandatul consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Mandatul consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.

  Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

  Libertatea de opinie, în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

  Se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

  Sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au obligația de a participa la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate. Nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat în situațiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Consilierul judetean care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului judetean este sancţionat, în condiţiile legii.

  Au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. Participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  Pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri potrivit procedurilor în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului judetean, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  În cadrul comisiilor de specialitate, organizate pe principalele domenii de activitate consilierii judeteni analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avize cu rol consultativ asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului judetean și îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judetean.

  Consilierii județeni, precum și președintele consiliului județean, după caz, în calitatea lor de reprezentanti legali ai judetului au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

  Sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al judetului.

  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierilor județeni este cel prevăzut de legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

  Alesii locali aflați în conflict de interese în condițiile legii privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice și a funcţiilor publice au obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru situațiile prevazute de lege. Au obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, interesul personal pe care îl au la adoptarea hotărârii respective. Nu sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care şi-au anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârii.

  Au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

  Răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului judetean din care fac parte.

 • Formulare Model
[gtranslate]