Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Retour
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
241 11/10/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de consolidare necesare pentru refacerea condițiilor de circulație pe DJ 205 L intre km 0+000 - km 5+700 in comuna Vrâncioaia, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
242 11/10/2022 Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 20,60 mp, aflată în domeniul public al Județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
243 11/10/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 204D, Focșani – Biliești – Suraia” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
244 13/10/2022 Modificarea Anexei 2 la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 213 din 20 septembrie 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
245 13/10/2022 Repartizarea pe Unități Administrativ Teritoriale din județul Vrancea a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, previzionate pe anii 2023 – 2026 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
246 13/10/2022 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
247 17/10/2022 Modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidența a persoanelor din județul Vrancea, prin desprinderea comunelor Bârsești, Negrilești, Păulești și Tulnici de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Vidra și arondarea acestora la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tulnici Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
248 19/10/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Investiții în capacități de producere energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2 – Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
249 31/10/2022 Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
250 31/10/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)- intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
251 31/10/2022 Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani – Goleşti – Vârteşcoiu – Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108712 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
252 31/10/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L = 34km” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
253 10/11/2022 Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2023 stabilite de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
254 10/11/2022 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
255 10/11/2022 Trecerea din domeniul privat al Județului Vrancea în domeniul public al Județului Vrancea a imobilului Policlinica Stomatologică Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
256 10/11/2022 Aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III al anului 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
257 10/11/2022 Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Măicănești a sectorului de drum județean DJ 204 B de la km. 2+700 la km. 3+500 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
258 11/11/2022 Actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale ale Județului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
259 11/11/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general în cadrul proiectului „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici, cod LMI VN-II-m-B-06420”, situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 3, județul Vrancea ” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
260 11/11/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general, precum și aprobarea valorii majorate a proiectului „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430, municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea ” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
261 14/11/2022 Declararea de interes public județean și de utilitate publică a terenurilor în suprafață totală de 465449 mp, situate în comuna Garoafa, în vederea construirii obiectivului de interes județean și de utilitate publică Parc Industrial Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
262 14/11/2022 Validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
263 14/11/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
264 14/11/2022 Trecerea din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al comunei Vulturu, a imobilului teren, în suprafața de 70.554 ha situat in comuna Vulturu, județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
265 14/11/2022 Aprobarea “Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii și profesorii din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Vrancea care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și competițiile școlare de la nivel județean, național și internațional, precum și pentru sportivii și antrenorii din județul Vrancea care au obținut performanțe deosebite la competițiile sportive oficiale, la nivel național și internațional Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
266 15/11/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare și Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani ” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
267 15/11/2022 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
268 15/11/2022 Rămânerea în administrarea Consiliului Județean Vrancea a imobilului Galeriile de Artă Focșani Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
269 15/11/2022 Actualizarea valorii de inventar a imobilului Secția Pneumoftiziologie –identificat în CF 62545 Focşani Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
270 15/11/2022 Retransmiterea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului Secția Pneumoftiziologie – Corp C1, identificat în CF 62545 Focşani Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]