Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

Retour
Nr. Data Conținutul Proiectului de Hotărâre Inițiator
31 27/01/2022 Aderarea Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea, la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
32 27/01/2022 Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferentă unui număr de 81 arbori situați pe DJ 205 B Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
33 27/01/2022 Declararea imobilului pod din beton armat de pe varianta ocolitoare a DJ 205 C, tarla 0, parcela 1350 Cotești și a imobilului teren în suprafață de 2875 mp tarla 0,P 1348,1350 din extravilanul comunei Cotești, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
34 27/01/2022 Retragerea dreptului de administrare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” și darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a suprafeței de 450 mp din imobilul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Corp C8 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
35 27/01/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare spaţiu – Imobil corp clădire Pavilion Interne – Pediatrie (fost spital orăşenesc Odobeşti), în vederea înfiinţării „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Odobeşti” şi branşament/racordare apă-canal, gaze naturale, energie electrică, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
36 27/01/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajarea Zonei de Agrement și Îmbunătățirea Infrastructurii de Acces în Stațiunea Soveja” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
37 27/01/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare, extindere și adaptare Centru de zi Câmpineanca, județul Vrancea” aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
38 31/01/2022 Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, Cabinetul Președintelui și Cabinetele Vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
39 01/02/2022 Aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
40 02/02/2022 Aprobarea formularelor tipizate care vor fi utilizate pentru atribuirea Contractului de delegare a gestiuniii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
41 07/02/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de Artă”, cod SMIS 118522 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
42 07/02/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, județul Vrancea” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
43 07/02/2022 Aprobarea dării în administrare către Consiliul Local Biliești a sectorului de drum județean 204 G, km 4+650-km 6+150, L=1,50 km, între intrare sat Biliești–Primăria Biliești (intersecție DC 145) în vederea finalizării lucrărilor Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
44 15/02/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
45 15/02/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, situat în str. Maior Gh. Sava nr.4B” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
46 15/02/2022 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul şcolar 2021-2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
47 15/02/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educaţională Vrancea, pentru anul şcolar 2021-2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
48 23/02/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Răstoaca, Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Tâmboești, Consiliul Local Tănăsoaia, Consiliul Local Vânători, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Urechești, Consiliul Local Tifești și Consiliul Local Jitia pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
49 24/02/2022 Transmiterea sectorului de drum județean DJ 204P de la km 27+250 la km 34+245, situat in intravilanul si extravilanul comunei Dumitresti Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
50 24/02/2022 Preluarea imobilului identificat cu nr. M.F. 36279 - Garaje situat în Municipiul Focșani, din domeniul public al statului și din administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al județului Vrancea și darea în administrare Consiliului Județean Vrancea Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
51 01/03/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Special education for special children” de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” și încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Vrancea şi Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” în vederea promovării şi implementării proiectului Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
52 01/03/2022 Declararea imobilului stație de sortare și transfer deșeuri, identificat conform cărții funciare nr. 52775, ca fiind bun de uz și interes public județean în vederea atestării Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
53 01/03/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Executarea rețelei de distributie oxigen medical pentru 50 posturi la sectia Pneumoftiziologie a Spitalului Judetean de Urgentă Sf. Pantelimon Focşani” Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
54 01/03/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
55 01/03/2022 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea si a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea functiei de director la Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Mihălceni Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
56 02/03/2022 Aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2022 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
57 02/03/2022 Retragerea dreptului de administrare atribuit D.G.A.S.P.C. Vrancea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 5/2003, asupra imobilului C10 situat în municipiul Focșani, strada Cuza Vodă numărul 56, pe durata lucrărilor ce se vor realiza la acesta în cadrul proiectului ”Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Elena Doamna„ cod SMIS 117367 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
58 02/03/2022 Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă unui număr de 81 arbori cu un volum brut de 337,04 m.c. aflată în zona limitrofă a drumului județean DJ 205B Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
59 03/03/2022 Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2022, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
60 07/03/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”, cod SMIS 117367, actualizarea devizului general, precum și a cheltuielilor legate de proiect Cătălin Toma
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[gtranslate]