Consilieri Județeni

Retour
imagine de fundal

Anghel Cornel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Bercea Gheorghe

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Bobocea Marian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FER

Boznă Tudor

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: APR

Buscă Cătălin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: APR

Buză Constantin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Buzărnescu Ştefan

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Carnariu Vasile

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FER

Ciubotaru Niţică

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Derderian Gabriel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PRM

Diaconu Emilian

Position: Vice-président

Affiliation politique: PNL

Diaconu Mircea

Position: Vice-président

Affiliation politique: PDSR

Dinu Constantin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Ghionea Ion

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Lupu Costache

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CDR

Mălureanu Florentin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Mândrescu Enache

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Merchea Manole

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Mihalache Nichita Adrian Gabriel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PD

Mihalcea Cristinel-Dan

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CDR

Momanu Corneliu

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Nagâţ Dumitru

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CDR

Neacşu Ilie

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Neaţă Costică

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PD

Nedelcu Gabriel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PRM

Nica Nicolae Ciprian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Oprisan Marian

Position: Président

Affiliation politique: PDSR

Paizan Dumitru-Monel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PD

Panciu Valerică

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PD

Popescu Kanty Cătălin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Prodan Paraschiv

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Racoviţă Jalova Mihai

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Sîrbu Ionel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: APR

Soare Marcel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL

Stănescu Eugen

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Stoica Fevronia

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Stroia Ciprian Viorel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FER

Déclarations de richesse:

Tîlvăr Angel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: APR

Tudorachi Spiridon

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Vasile Lavinia Claudia

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

Vornic Sorin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDSR

 • Attributions des conseillers

  Attributions des conseillers de comté

  Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

  Mandatul consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Mandatul consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.

  Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

  Libertatea de opinie, în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

  Se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

  Sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au obligația de a participa la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate. Nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat în situațiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Consilierul judetean care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului judetean este sancţionat, în condiţiile legii.

  Au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. Participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  Pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri potrivit procedurilor în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului judetean, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  În cadrul comisiilor de specialitate, organizate pe principalele domenii de activitate consilierii judeteni analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avize cu rol consultativ asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului judetean și îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judetean.

  Consilierii județeni, precum și președintele consiliului județean, după caz, în calitatea lor de reprezentanti legali ai judetului au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

  Sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al judetului.

  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierilor județeni este cel prevăzut de legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

  Alesii locali aflați în conflict de interese în condițiile legii privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice și a funcţiilor publice au obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru situațiile prevazute de lege. Au obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, interesul personal pe care îl au la adoptarea hotărârii respective. Nu sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care şi-au anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârii.

  Au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

  Răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului judetean din care fac parte.

   

 • Formulaires Modèles
[gtranslate]