Consilieri Județeni

Retour
imagine de fundal

Bazon Constantin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDAR

Berheci Ioan

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Bojoaica Valerica

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Caragata Costache

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNT-CD

Catuneanu Gheorghe

Position: Vice-président

Affiliation politique: CD

Chipper Misu

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Chirvăsuţă Emanoil

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Cioalcă Nicolae

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDAR

Cosor Ghiţă

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDAR

Dămoc Emilian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CONV. EC.

Diaconu Emilian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDAR

Dinu Constantin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Dobrotă Gabriela

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Donciu Gheorghe

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Făcăoaru Sorin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Feciorascu Petru

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Frâncu Sava

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CONV. EC.

Giurgea Nicolae

Position: Président jusqu'au 03.1996

Affiliation politique: FSN

Grigore Constantin

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDAR

Hanta Mioara

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Ilie Vasile

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDAR

Ioan Stefan

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Iorga Marius

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Merchea Manole

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Mînea Radu

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Moisa Dumitru

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Mosescu Gheorghe

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PD.FSN

Nistor Ionel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDAR

Oprisan Marian

Position: Vice-président / Président du 03.1996

Affiliation politique: FSN

Paizan Monel

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Petraru Mihai

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: P. PREP.

Pislaru Nicolae

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PD.FSN

Popescu Catalin

Position: Vice-président

Affiliation politique: FSN

Puiu Usturoi Siru Paraschiv

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Radulescu Gheorghe

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Raiu Vasile

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PDAR

Sîrbu Mircea

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: CD

Soare Marcel

Position: Vice-président

Affiliation politique: CD

Susu Vasile

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Tânasa Viorel-Adrian

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: IND.

Traşculescu Silviu

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Vlad Paula

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: FSN

Vlaicu Radu

Position: Conseiller de comté

Affiliation politique: PNL.CD

 • Attributions des conseillers

  Attributions des conseillers de comté

  Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

  Mandatul consilierului judeţean este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Mandatul consiliului judeţean poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.

  Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

  Libertatea de opinie, în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

  Se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

  Sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au obligația de a participa la lucrările consiliului judeţean şi ale comisiilor de specialitate. Nu pot lipsi de la lucrările consiliului judeţean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, decat în situațiile prevazute în regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean. Consilierul judetean care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului judetean este sancţionat, în condiţiile legii.

  Au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup. Pot adresa întrebări şi interpelări preşedintelui consiliului judeţean si vicepreşedinţilor consiliului judeţean, după caz. Participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  Pot formula amendamente de fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâri potrivit procedurilor în vigoare și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului județean.

  Au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului judetean, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  În cadrul comisiilor de specialitate, organizate pe principalele domenii de activitate consilierii judeteni analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate, întocmesc avize cu rol consultativ asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului judetean și îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judetean.

  Consilierii județeni, precum și președintele consiliului județean, după caz, în calitatea lor de reprezentanti legali ai judetului au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. Nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

  Sunt obligaţi să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al judetului.

  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară a consiliului judeţean un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierilor județeni este cel prevăzut de legislația specială privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice.

  Alesii locali aflați în conflict de interese în condițiile legii privind  unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice și a funcţiilor publice au obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru situațiile prevazute de lege. Au obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului judeţean, interesul personal pe care îl au la adoptarea hotărârii respective. Nu sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care şi-au anunţat interesul şi nu au drept de vot la adoptarea hotărârii.

  Au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în conformitate cu prevederile legislaţiei privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

  Răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului administrativ.

  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului judetean din care fac parte.

   

 • Formulaires Modèles
[gtranslate]