Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Zurück
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
271 24/11/2022 Solicitarea transmiterii imobilului pod beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcela 499 și a sectoarelor de drum adiacente din domeniul public al comunei Pufești în domeniul public al județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
272 29/11/2022 Aprobarea Programului de îmbunătățire a Eficientei Energetice pentru Consiliul Județean Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
273 29/11/2022 Însușirea documentațiilor cadastrale în vederea dezmembrării imobilului Teren Spital Județean aflat în domeniul public al județului Vrancea și alipirea terenului de 11.000 mp la imobilul teren în suprafață de 10.000 mp Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
274 29/11/2022 Aprobarea procedurii de selecție a partenerilor - operatori economici în vederea constituirii unui consorțiu integrat pentru învățământ dual în Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
275 29/11/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Investiții în capacități de producere energie pentru consumul propriu la nivelul județului Vrancea” în cadrul P.O.I.M. 2014 – 2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectiv specific 11.2 – Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale și a indicatorilor asociați acestuia Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
276 29/11/2022 Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău pentru promovarea și implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR- Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4. Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
277 12/12/2022 Aprobarea depunerii Proiectului ”SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ FOCȘANI – VRANCEA” și a cheltuielilor legate de proiect Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
278 12/12/2022 Încheierea CONTRACTULUI DE PARTENERIAT pentru constituirea Consorțiului pentru învățământ dual în județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
279 12/12/2022 Însușirea documentației cadastrale în vederea actualizării elementelor de identificare aferente imobilului Corp C10, situat în municipiul Focșani, strada Cuza-Vodă, numărul 56, aflat în domeniul public al Județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
280 12/12/2022 Repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Vrancea a sumei de 595 mii lei încasată în plus față de estimarea inițială, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Vrancea constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
281 21/12/2022 Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
282 21/12/2022 Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Obrejița, pentru anul 2023 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
283 21/12/2022 Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 57 arbori cu un volum brut de 12,72 m3 situați în zona Crâng Petrești Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
284 21/12/2022 Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 12,72 m3 material lemnos-lemn de foc către DGASPC Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
285 21/12/2022 Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 119 C, peste pârâul Domoşiţa, sat Angheleşti comuna Rugineşti ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
286 21/12/2022 Declararea imobilului pod din beton armat amplasat peste Pârâul Caregna, tarla 0, parcelă 499 Pufești și a sectoarelor de drum adiacente, ca fiind bunuri de uz și de interes public județean și includerea acestora în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
287 21/12/2022 Actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
288 21/12/2022 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală pentru obiectivul de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
289 21/12/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
290 21/12/2022 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km. Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
291 21/12/2022 Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 E dintre localitățile limită de judeţ Galaţi-Ciuşlea-Răchitosu-E85 (DN2), judeţul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
292 21/12/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilești, km.18+152-km. 21+552, L=3,40 km, comuna Negrilești, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
293 21/12/2022 Actualizarea Devizului general la faza Proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, situat în str. Maior Gh. Sava nr.4B Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
294 21/12/2022 Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA ȘI PUNERE ÎN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLĂDIREA "TRIBUNALUL JUDEȚEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
295 21/12/2022 Aprobarea Expertizei tehnice, a Studiilor geotehnic şi georadar, a Proiectului tehnic de execuție, actualizarea Devizului general cumulat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe D.J. 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
296 21/12/2022 Aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
297 21/12/2022 Aprobarea modalităților de efectuare a serviciului public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate în județul Vrancea, începând cu data de 1 ianuarie 2023 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
298 21/12/2022 Acordarea dreptului de uz și de servitute asupra terenurilor aparținând domeniului public și privat al Județului Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
299 21/12/2022 Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Garoafa, pentru anul 2023 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
300 21/12/2022 Rectificarea bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
[gtranslate]