Abgeordnete

Zurück
 • Aufgaben der Abgeordneten

  ATRIBUTII CONSILIERI JUDETENI

  Consilierii judeţeni au fost aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.

  În exercitarea mandatului, consilierii judeteni sunt în serviciul colectivităţii;
  Sunt obligaţi ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe ;
  Fiecare consilier judetean este obligat să prezinte un raport anual de activitate ;
  Fac parte, in calitate de membri, din comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judetean, respectându-se configuraţia politică rezultată în urma alegerilor locale;
  Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care se consideră că absenţa este determinată de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. În situaţia în care un consilier judeţean absentează de două ori consecutiv fără motive temeinice, el poate fi sancţionat în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean;
  Un consilier sau celalalt vicepresedinte poate conduce sedinta consiliului judetean, in cazul in care, din motive întemeiate, lipseşte presedintetele si lipseşte şi vicepreşedintele desemnat;
  Consilieri judeţeni pot propune proiectele de hotărâri;
  Intocmesc raportele comisiei de specialitate pentru proiectele de hotarari propuse spre a fi adoptate de forul deliberativ in sedinte ordinare;
  Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul judetean, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusive, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului judetean, cu exceptia situatiilor prevazute de lege;
  Consilierii judeteni, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, raspund, dupa caz, contraventional, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.

  Işi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi ;
  In calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales ;
  Sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase ;
  Sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională;
  Sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje ;
  Sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile pot permite participarea la vot a consilierului.
  Au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală ;
  Sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliu o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii ;
  Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate ;
  Au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate ;
  Au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de mandat, cu exceptia cazurilor in care au mai detinut un alt mandate de consilier judetean ;
  Nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare ;
  Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private ;
  Răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat ;
  În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local ;
  În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate, in termen de 45 de zile de la data încheierii misiunii ;
  Sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul general al judeţului, în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit;
  Au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară ;
  Nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii si sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respective

 • Formulare- Muster
[gtranslate]