Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale 2007-2013

Back

ROMANIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA

HOTĂRÂREA Nr. 36
din 28 martie 2007
privind: aprobarea Strategiei judeţene – Dezvoltarea serviciilor
sociale Vrancea în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap
                                sau aflate în nevoie, perioada 2007 – 2013

Consiliul Judeţean Vrancea,

-analizand strategia propusa si vazind referatul Direcţiei Administraţie Publică şi Juridică, înregistrat la nr. 930/2007, pentru aprobarea Strategiei judeţene-Dezvoltarea serviciilor sociale Vrancea în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, perioada 2007-2013;
– văzând rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea şi ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea;
– in baza prevederilor art.32 din Legea nr.47/2006 privind sistemul
naţional de asistenţă socială si ale art. 91 alin.5, lit.a), pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata
– în temeiul prevederilor art. 115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicata.

 

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Strategia judeţeană – Dezvoltarea serviciilor sociale Vrancea în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate în nevoie, perioada 2007-2013, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2. Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la îndeplinire de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea sub coordonarea Secretarului judeţului Vrancea şi comunicate celor interesaţi de Secretarul judetului prin Direcţia Administraţie Publică si Juridică.

Preşedinte,
Marian Oprişan
Contrasemnează
Secretar al judetului,
Raluca Dan

Anexele 1, 2, 3  la Hotararea nr.36/2007

 

[gtranslate]