Proiect In corso

Indietro
imagine de fundal

Reabilitare energetică și lucrări conexe CENTRU DGASPC – VN- SAT Petrești, com. Vînători”, Cod MySMIS 118524

 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor,  Operațiunea B: Clădiri publice.

Valoarea totală a proiectului este de este de 16.084.096,79 lei, din care: valoarea totală eligibilă 7.446.337,58 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 6.329.386,94 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 968.023,89 lei și valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 148.926,75 lei.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice in cladirea publica Centru DGASPC prin derularea de lucrari de interventie cu scopul termoizolarii cladirii si modernizarii instalatiei de preparare si distributie a agentului termic si a apei calde menajere, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activitați specifice realizarii de investiții pentru cresterea eficienþei energetice a cladirilor publice, respectiv:

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei

 • Izolarea termica a fațadei – parte opaca, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 20 cm;
 • Izolarea termica a pereþilor exteriori-elemente arhitecturale si console cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 10 cm;
 • Izolarea termica a pereților exteriori – pe zona laterala a cladirii – cu sistem termoizolant amplasat la interior cu o grosime de 10 cm
 • Izolarea termica a faþadei – parte vitrata, prin înlocuirea tâmplariei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în cladire, cu tâmplarie termoizolanta pentru îmbunataþirea performanþei energetice a parþii vitrate, tâmplarie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spaþiilor ocupate si evitarea apariþiei condensului pe elementele de anvelopa;
 • Termoizolarea planseului peste ultimul nivel în cazul existenþei sarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 25 cm;
 • Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 25 cm;

Lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

 • Înlocuirea centralei termice proprii, în scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent CO2
 • Înlocuirea corpurilor de încalzire cu radiatoare;
 • Înlocuirea instalaþiei de distribuție a agentului termic pentru încalzire;
 • Înlocuirea instalaþiei de distribție a agentului termic pentru apa calda de consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu

 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrale pe biomasa, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabila , instalaþii cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc.

Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în cladiri

 • Reabilitarea instalației de iluminat
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienþa energetica ridicata si durata mare de viața.
 • Lucrări conexe

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al proiectului consta in reducerea consumului anual de caldura pentru incalzire in cladirea izolata termic a Centrului DGASPC la valori de sub 123 kWh/mp/an si reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru incalzire.

Prin aplicarea pachetului de masuri maximale din cadrul Raportului de audit energetic, solutia nr. 2 preluata in DALI, se urmareste scaderea consumului de energie termica pentru incalzirea spatiilor de la 218,20 kWh/m2/an la 40,25 kWh/m2/an. Astfel, valorile inregistrate pentru consumul anual specific de energie primara si nivelul anual specific al emisiile echivalent CO2 se vor situa, inurma interventiei, sub valorile impuse prin ghid pentru anul de referinta 2016: sub 135 KWh/mp/an pentru energie primara (72,32 kWh/m2/an) si sub 37 Kg/mp/an pentru emisii CO2 (11,42 kg/CO2/man, 40,03 echiv to CO2/an). Prin masurile propuse rezulta ca energia produsa din surse regenerabile atinge un nivel de 31,31% din consumul total de energie primara la nivelul cladirii.

Prin cresterea performanței energetice a cladirii publice, pe termen scurt si mediu, se degreveaza autoritatea publica locala de cheltuielile cu combustibilul convențional utilizat, se reduc cheltuielile cu întreþinerea imobilului, se asigura susþinerea agenților economici din domeniul construcþiilor si se creeaza noi locuri de munca pe perioada de derulare a interventiei.

Grupul țintă identificat este reprezentat de copiii cu dizabilitați- 150 copii / tineri cu dizabilitați, care necesita o gama variata de activitati in scop de recuperare precum activitati de recreere, socializare, petrecere a timpului liber, activitați sportive, culturale, etc.

Familiile copiilor cu dizabilitati – 100 familii / aparținători ai copiilor cu dizabilitati, care vor beneficia de recuperare in cadrul centrului precum și cei  care lucrează în cadrul centrului vor beneficia direct de lucrările de reabilitare termică ce se vor efectua.

Perioada de implementare a proiectului:  14.06.2017 – 31.12.2023.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.

Telefon: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Valentina Hărăbor – Manager de proiect

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro  www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

[gtranslate]